Hjem
Master

Havteknologi, master, 2 år

  • Lengde2 år
  • Plassar7
  • SpråkNorsk/Engelsk
  • StudiestartHaust
  • Studiepoeng120

Ny student

Ny student

Velkommen til studiestart på Det matematisk-naturvitskaplege fakultet (MatNat)!

Frammøte:?Du møter tirsdag 13.august kl.12:15 i Rom 456, Institutt for fysikk og teknologi. Oppmøte er obligatorisk for nye studenter.

Ta med: Skrivesaker/PC

Sjekkliste: Bruk sjekklista for å bli klar for studiestart. Du treng ikkje gjere alt før du møter opp den første dagen.

Har du spørsmål??Ta kontakt med informasjonssenteret?på 55 58 30 30 eller studie.matnat@uib.no.

Welcome to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences (MatNat)!

Attendance: You meet on Thirsday, 13th of August at 12:15 in Room 456, Department of Physics and Technology. Attendance is mandatory for new students.

Bring: Notebook/ PC

Checklist: Use the checklist to get ready for your studies. You do not need to do everthing on the list before the first day.

Do you have questions? Please contact the information center at 55 58 30 30 or studie.matnat@uib.no.

Presentasjon

Graden

Masterprogrammet i havteknologi førar fram til graden Master i havteknologi

Mål og innhald

Mål:
Utforsking, kartlegging og overvaking av marine miljø og ressursar er basert på marin måle- og styringsteknologi og marine installasjonar, som har grunnleggjande betyding for utviklinga av fiskeri- og havbruksnæringen, for overvaking av marine miljø (havstrømmer, biomasse, økosystem, havbotntopografi og havbotnseigenskaper), for klima (havtemperatur, og ismasse i nordområda), for fornybar energi (bølgje- og offshore vindkraft), for Sjøforsvaret (aktive og passive overvakingsteknikkar), for petroleumsnæringen, samt ved utforsking av nye mineral- og bio-ressursar i djuphava.
Studieprogrammet har som mål å gje studentane avanserte kunnskapar innan sentrale tema i havteknologi med spesiell fokus på marin måle- og styringsteknologi og marine installasjoner. Programmet er bygd opp slik at kandidatane skal utvikle evne til å forstå eksisterande havteknologi samtidig som det er fokus på moglegheiter for vidareutvikling mot framtidig havteknologi. Innovasjon og nytenking vektleggjast. Studiets faglige profil baserer seg på anvendt fysikk og teknologi med sentrale tema som marin akustikk og optikk, marine konstruksjonar samt drift og vedlikehald av marine installasjoner. Verdiskapinga i den marine næringen i Norge er sterkt vaksande og sentral for næringsutviklinga i årene framover. For å sikre ei god og framtidsretta utvikling treng den marine næringa tilsette med avanserte kunnskapar i sentrale tema i havteknologi, som er kjernen i studieprogrammet i havteknologi.

Innhald:
Studieprogrammet i havteknologi har fokus på «Marin måle- og styringsteknologi» og «Marine installasjoner» med spesialiserte kurs i akustikk/optikk og konstruksjon/drift og vedlikehald.
I studieretninga «Marin måle- og styringsteknologi» inneheld studieprogrammet emne i måleteknologi og instrumentering samt ei spesialisering i akustikk eller optikk. I studieretninga «Marine installasjoner» inneheld studieprogrammet emne i materialar for undervassteknologi, marintekniske analyser og risiko- og pålitelegheitsanalyse i konstruksjon samt drift og vedlikehald av havteknologi. Arbeidsforma er førelesningar, kollokvia, laboratoriearbeid, samt eit rettleia forskingsprosjekt i form av ei masteroppgåve. Studieprogrammet består av kurs ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på vestlandet.

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta studieprogram ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar
Kandidaten:
* har inngåande kunnskap om havteknologi og kan drøfte sentrale utfordringar og muligheiter i fagfeltet.
* har djupkunnskap innan eit av studie-programmets studieretningar; Marin måle- og styringsteknologi og Marine installasjoner, med avanserte kunnskapar innan valt spesialisering i akustikk eller optikk i studieretninga Marin måle- og styringsteknologi, eller innan konstruksjon eller drift og vedlikehald i studieretninga Marine installasjoner.
* har kunnskapar i fag som matematikk, fysikk, IKT og teknologifag, som gir grunnlag for kontinuerlig oppdatering og utviding av kompetansen i havteknologi.

Ferdigheiter
Kandidaten:
* kan analysere problemstillingar og gjennomføre avanserte berekningar, målingar og analyser innan marin måle- og styringsteknologi og marine installasjonar.
* kan handtere og presentere måledata, drøfte presisjon og nøyaktighet, og bruke programmeringsverktøy for å analysere og behandle måle data.
* kan utføre et rettleia forskingsprosjekt innan et tema relatert til Marin måle- og styringsteknologi eller Marine installasjoner etter forskingsetiske normer på sjølvstendig grunnlag og initiativ.
Generell kompetanse
Kandidaten:
* kan analysere relevante faglige problemstillingar innan valt studieretning (Marin måle- og styringsteknologi eller Marine installasjoner), samt diskutere og kommunisere disse både til fagspesialister og andre interesserte som ikkje har djupkunnskap i fagfeltet.
* kan med sine kunnskapar og ferdigheter arbeide sjølvstendig og i grupper med praktisk teknologiske og/eller vitskapelige oppgåver av høg kompleksitet.
* har faglig grunnlag for aktiv deltaking i nytenking- og innovasjonsprosesser basert på inngåande kunnskap om havteknologi generelt samt djupkunnskap innan ei av studieretningane «Måle- og styringsteknologi» og «Marine installasjoner» spesielt.

Studiestart - semester

Haust

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Verdiskapinga i den marine næringa i Norge er sterkt vaksande og sentral for den totale næringsutviklinga i åra framover. Det marine næringslivet inkluderer teknologiselskap som utviklar og tilverkar marine sensorar og marine observasjonsplattformer. Det inkluderer subseaselskaper som bruker fjernstyrte og autonome undervassrobotar (ROV/AUV) til inspeksjon og vedlikehald av havbotn-installasjoner. Det omfattar fiskeindustri som baserer innhausting av marine ressursar på bruk av akustiske sensorar, og havbruksnæring som nyttar marin sensorteknologi til overvaking av produksjon og miljø. I tillegg baserer en rekke FOU-institusjonar og statlige forvaltningsinstitusjonar i Bergensområdet sin marine datainnsamling og forsking på denne type teknologi. Universitet i Bergen, Høgskulen på vestlandet, Sjøforsvaret, Havforskningsinstituttet, CMR og Uni Research har alle kompetansemiljø som ligg i fronten av marin forsking og gjer avansert bruk av marin teknologi. Ei utdanning i havteknologi kvalifiserer til ei stilling i teknologi hos bedrifter, selskap og forskingsinstitusjonar innan marin næringsverksemd og forsking, Ein mastergrad i havteknologi kvalifiserer til Ph.D.-studium, som vil opne for arbeid som naturvitskapleg forskar.

Utveksling

Delstudium i utlandet

Det er mulig for studentane å ta delar av studiet ved lærestader i utlandet.

Korleis søke

Opptakskrav

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle

Søknadsfristen er 15. april.

Søk her

Oppbygging

Masterprogram i havteknologi (krav 120 SP)
Studieretning
Marine installasjonar (krav 60 SP)
Obligatoriske emne (krav 40 SP)
Obligatorisk emne
Risk and reliability engineering
Materialer for undervannsteknologi
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS225Måleteknologi101–41
PHYS227Laboratoriekurs i instrumentering og prosessregulering101–42
Fordjuping i spesialiseringa (krav 20 SP)
Konstruksjon (krav 20 SP)
Drift og vedlikehald (krav 20 SP)
Marin måle- og styringsteknologi
Obligatoriske emne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
Risk and reliability engineering
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS225Måleteknologi101–4
PHYS328Utvalde emne innan måleteknologi101–4
Fordjuping i spesialiseringa (krav 30 SP)
Akustikk (krav 20 SP)
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS271Akustikk101–4
PHYS272Akustiske transdusere101–4
PHYS371Utvalde emne i undervannsakustikk101–4
PHYS373Akustiske målesystem101–4
PHYS374Teoretisk akustikk101–4
Akustikk (krav 10 SP)
Optikk (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS263Laboratoriekurs i optikk 101–4
PHYS264Atmosfærisk og marin optikk101–4
Valemne (krav 10 SP)
Masteroppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HTEK399Masteroppgåve i havteknologi601–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Studieretningar

Havteknologi
Foto/ill.:
Havforskningsinstituttet

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for fysikk og teknologi

Studierettleiaren ved institutt for fysikk og teknologi

E-post adresse:

studie.htek@uib.no