Hjem
Utdanning
Studieretning

Maskinlæring

  • Lengde2 år
  • Studiepoeng120

Introduksjon

Mål og innhald

Ein mastergrad i informatikk med studieretning maskinlæring fokuserar på utvikling av dataprogram som forbetrar ytelsen sin basert på empiriske data. Denne typen sjølvlærande program står bak mange av dei siste gjennombrota innan kunstig intelligens.

Graden gjev kandidaten ein god forståing for dei teoretiske aspekta ved maskinlæring samt praktiske anvendingar av maskinlæringsmetodar.

Fagleg profil

Gruppa for maskinlæring konsentrerer seg om kjernen av maskinlæring: utvikling av nye metodar og bedre algoritmar for maskinlæringsverktøy. Utdanninga gjev ei god forståing for dei teoretiske aspekta ved maskinlæring samt praktisk bruk av maskinlæringsmetodar.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Ein kandidat som har fullført mastergrad i informatikk med studieretning maskinlæring skal ha oppnådd følgjande læringsutbytte med omsyn til kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse.

Kunnskapar

Kandidaten

  • forstår det teoretiske grunnlaget til maskinlæring
  • kjenner fordelane og ulemper til dei sentrale maskinlæringsmetodane og kan velje ein høveleg metode for å løyse problema som ein står overfor

Ferdigheiter

Kandidaten

  • kan designe og implementere maskinlæringsalgoritmar
  • kan løyse reelle problem ved hjelp av maskinlæring

Generell kompetanse

Kandidaten

  • er i stand til å arbeide sjølvstendig og i gruppe med andre
  • har ein kritisk og analytisk tilnærming til hans eller hennar eige arbeid samt arbeidet til andre

Utveksling

Delstudium i utlandet

Opphald ved lærestadar i utlandet avtalast med rettleiar, og skal vere ein del av masteravtalen.

Korleis søke

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak), vår (suppleringsopptak)

Opptakskrav

Anten bachelorgrad frå Institutt for informatikk, UiB, eller ein vilkårlig bachelorgrad. Man må ha (muligens som en del av bachelorgraden) minst 80 studiepoeng med matematikk og informatikk (opptaksgrunnlaget) og minst 40 av disse 80 studiepoenga må være i informatikk og minst 20 av disse 80 studiepoenga må være matematikk. Viss både INF100 og INF109 er del av opptaksgrunnlaget, vil søkaren berre få utteljing for INF100.

Eit statistikkemne kan inngå som eit av matematikkemna. MNF130 tel ikkje som matematikkemne.

Fra og med høsten 2022: Matematikk som MAT101 og tilsvarende godkjennes ikke som del av opptaksgrunnlaget.

Studiet har eit avgrensa tal på studieplassar, og opptaket blir regulert på basis av karakterar.

Fagleg minstekrav er karakteren C eller betre i opptaksgrunnlaget (80 studiepoeng med matematikk og informatikk). Dersom det er fleire søkjarar til eit program enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget.

Studentar som tar bachelorgrad ved ein høgskule bør vere særskild merksame på matematikkrava for opptak, sidan matematikk ikkje er obligatorisk i alle informatikkgradar ved høgskulene.

Søk på studiet her: soknadsweb.uib.no

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen