Hjem
Utdanning

Studieplan for MAMN-INFSI Sikker og påliteleg kommunikasjon, haust 2022

Namn på grad

Mastergrad i informatikk - sikker og pålitelig kommunikasjon.

Omfang og studiepoeng

Masterprogrammet i informatikk har eit omfang på 120 studiepoeng og er normert til 2 år.

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak) og suppleringsopptak vår.

Mål og innhald

Mål:

Å utvikle studentar til masternivå innan emna kodeteori, telekommunikasjon, kryptografiske primitiv og både nettverkskoding og nettverkstryggleik. Dei tilhøyrande matematiske algoritmane og strukturane vil bli dekt. Målet er både å forbereie studentane på ei framtid i næringslivet i informatikk eller matematikk eller sikkerheit, og/eller ei akademisk karriere.

Innhald:

Programmet inneheld emne innan kodeteori, informasjonsteori, kryptografi, nettverk-informasjonsteori og nettverkstryggleik. Kvar student fullfører i tillegg ei masteroppgåve på eit relevant emne i samarbeid med ein rettleiar. Alle emna fullførast på eit semester og blir vurdert på grunnlag av ein kombinasjon av innleveringar og eksamenar.

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

 • Er kjent med noverande kunnskap på områda kodeteori, telekommunikasjon, kryptografi og nettverkstryggleik.
 • Er kjent med nært føreståande utviklingar i dei ovennevnte områda.
 • Har meistra den matematiske teorien som understøtter dei ovennevnte områda.

Ferdigheiter

Kandidaten

 • Kan analysere og designe system for kodeteori, telekommunikasjon, kryptologi og nettverkstryggleik.
 • Vere i stand til å simulere system ved hjelp av programmering.
 • Har gjennom arbeidet med masteroppgåva noko kjennskap til korleis å utføre forsking innan spesialistområde, og er i stand til å arrangere og presentere sånn forsking i form av eit dokument (avhandling).

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan assimilere forskjellige tema i kurset og skjønne korleis dei relaterer til kvarandre.

Opptakskrav

Masterprogrammet byggjer på ein bachelorgrad frå Institutt for informatikk, eller fagleg fordjuping på minst 80 studiepoeng med matematikk og informatikk.

Bachelorgrad frå UiB som kvalifiserer:

 • Bachelorgrad frå Institutt for informatikk, UiB (BAMN-BINF, BAMN-DSCI (fom haust 2020), BAMN-DSIK, BAMN-DTEK, BAMN-DVIT, BATF-IMØ, BAMN-INF)
 • Bachelorgrad i Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) med minst 15 STP (minst to emne på minst 7,5 studiepoeng kvar) matematikk valgemner
 • Bachelorgrad i Kognitiv vitskap med spesialisering informatikk

Eksterne bachelorgrader som kvalifiserer:

 • Bachelor Dataingeniør fra HVL
 • Bachelor Informasjonsteknologi fra HVL
 • Bachelor kommunikasjonsingeniør fra HVL

Andre bachelorgradar kan kvalifisere dersom du har minst 80 studiepoeng med matematikk og informatikk (opptaksgrunnlaget) og minst 40 av disse 80 studiepoenga må være i informatikk og minst 15 (minst to emne på minst 7,5 studiepoeng kvar) av disse 80 studiepoenga må være matematikk. Viss både INF100 og INF109 er del av opptaksgrunnlaget, vil søkaren berre få utteljing for INF100. Eit statistikkemne kan inngå som eit av matematikkemna. MNF130 (og tilsvarande emne) tel som informatikkemne.

Du må også ha:

Tilrådde forkunnskapar

Ein relevant bachelorgrad som ein bachelorgrad innan informatikk, matematikk, fysikk, også bortover. Ein bør ha ein solid bakgrunn innan matematikk og vere ein kunnig programmerar. Det er sterkt anbefalt å ha grunnleggjande kunnskap om naturvitskaplege emne, spesielt då grunnleggjande kurs innan matematikk og informatikk.

Obligatoriske emne

Studiet har to komponentar: emnedel og mastergradsoppgåve. Den samla arbeidsmengda skal vere 120 studiepoeng. Masteroppgåva er eit sjølvstendig vitskapleg arbeid om utgjer (30 eller) 60 studiepoeng.

 Obligatoriske emne i mastergraden i sikker og påliteleg kommunikasjon er:

INF234 Algoritmar

INF240A Grunnleggjande reiskap for kodeteori og kryptografi

Tilrådde valemne

40 studiepoeng i mastergraden er valfrie og skal veljast i samrå med rettleiar.

Rekkefølgje for emne i studiet

Tilrådd rekkefølje for emna finn du under overskrifta «Obligatoriske emne».

Krav til progresjon i studiet

Masterstudiet er normert til 2 år. Masteroppgåva skal leveras innan ein fastsett dato, normalt 1.juni og 1.november.

Delstudium i utlandet

Opphald ved lærestadar i utlandet avtalast med rettleiar, og skal vere ein del av masteravtalen.

Undervisningsmetodar

Undervisningsforma for emna i masterstudiet skjer i form av førelesningar, gruppearbeid, seminar. Detaljar om emna finn du i emnebeskrivinga.

Masteroppgåva er et sjølvstendig vitskapleg arbeid, som vert gjennomført under rettleiing av fagleg rettleiar.

Vurderingsformer

Studiet avsluttast med ein munnleg mastergradseksamen etter at masteroppgåva er levert inn, vurdert og blitt godkjent.

Vurderinga på emna i masterstudiet skjer i hovudsak i form av skriftleg og munnleg eksamen. Vurderingsform for kvart emne som inngår i masterprogrammet er omtalt i emnebeskrivinga.

Karakterskala

Ved UiB er det to typar karakterskalaer: «bestått/ikkje bestått» og bokstavkarakterar på skalaen A-F.

For masteroppgåva nyttas bokstavkarakter.

Karakterskala for kvart emne som inngår i masterprogrammet er omtalt i emnebeskrivinga.

Vitnemål og vitnemålstillegg

Vitnemål på norsk med vitnemålstillegg (Diploma supplement) på engelsk vert utstedt når krava til graden er oppfylte.

Grunnlag for vidare studium

Masterstudiet gjev grunnlag for opptak til forskarutdanninga (ph.d.-grad).

For å vere kvalifisert for opptak til forskarutdanninga må gjennomsnittskarakterane på emna i spesialiseringa i bachelorgraden, emna i mastergraden samt masteroppgåva vere C eller betre.

Ein må normalt vere tilsett i ei stilling som stipendiat for å få opptak.

Relevans for arbeidsliv

Etter å ha fullført denne mastergraden er ein kvalifisert til å jobbe innan blanta anna desse felta:

 • Datastøtte og drift for store selskap
 • Sikker data, telekommunikasjon og Internett systemdesign
 • Tryggleik i banksystem
 • Nettverk infrastruktur med eit fokus på påliteligheit, personvern og tryggleik
 • Design og utvikling av nye kryptografiske primitiv
 • Dei utallige andre selskapa der datamaskinar, telekommunikasjon, personvern, påliteligheit og tryggleik er påkrevd

Evaluering

Masterprogrammet vert kontinuerlig evaluert i tråd med retningslinene for kvalitetssikring ved UiB. Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet.

Adminstrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved institutt for informatikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål: Studieveileder@ii.uib.no

Tlf 55 58 42 00