Hjem
Master

Kjemi, master, 2 år

 • Lengde2 år
 • SpråkNorsk og engelsk.
 • StudiestartHaust/vår
 • Studiepoeng120

Presentasjon

Graden

 Master i kjemi.

Mål og innhald

Mål:

Studiet har som mål å gje kandidaten ein teoretisk og praktisk kunnskap på høgt nivå innanfor kjemi med tilstrekkeleg fordjuping i eit gitt felt. Basert på denne kunnskapen skal kandidaten vere i stand til å fullføre ei forskingsbasert masteroppgåve innanfor ei av instituttet sine forskingsgrupper.

Kandidaten skal både kunne nyttiggjere seg av etablert kunnskap og ta del i den vidare utviklinga av fagfeltet.

Ein kandidat som gjennomfører masterprogrammet vil få erfaring i å leggje fram eigne resultat og teoriar både munnleg og skriftleg, og trening i å innhente og evaluere relevant vitskapleg litteratur.

Innhald:

Forskingsfelta som ein kan velje masteroppgåva innan, spenner over heile breidda av kjemi, frå teoretiske til laboratorieorienterte oppgåver. Instituttet har ein moderne instrumentpark som sikrar at det eksperimentelle arbeidet som vert utført, er av høg kvalitet (mellom anna: høgfelt NMR, UV-, IR-, NIR-, Raman-spektroskopi, MS og røntgenkrystallografi). Emnekombinasjonane som er sett opp for dei enkelte forskingsretningane, gir kandidaten ei teoretisk og praktisk fordjuping i ulike tema som blir nytta i løpet av arbeidet med masteroppgåva.

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak), vår (supperingsopptak)

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

 • kan gjengi fakta og drøfte teoretiske aspekt ved kjemiske stoffklassar, fysikalske eigenskapar og/eller strukturar på eit avansert nivå
 • kan forklare det teoretiske grunnlaget for og drøfte og grunngje val av metodar som blir brukte for å løyse kjemiske problem innan området prosjektet for mastergradsoppgåva er henta frå
 • kan forklare og drøfte teori innan valde, vidaregåande emne innan kjemi
 • har avansert kunnskap i kjemi, særleg på det området prosjektet for mastergradsoppgåva er henta frå

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan setje seg inn i nye vitskaplege problemstillingar ved bruk av kjemisk faglitteratur
 • er i stand til å gjennomføre eit forskingsprosjekt
 • kan vurdere eksisterande kunnskap på ein kritisk måte og peike på område der innsikt og forståing manglar
 • kan analysere, tolke og drøfte oppnådde resultat på godt og kritisk vis ved bruk av data og teoriar innan kjemifaget

Generell kompetanse

Kandidaten

 • er i stand til å formulere ei hypotese eller problemstilling slik at ho kan setjast på prøve
 • kan vurdere metodar og velje ein metode som kan gje ny kunnskap
 • kan samanfatte forskingsresultat skriftleg og munnleg på ein presis og vitskapleg måte
 • kan reflektere over sentrale vitskaplege problemstillingar i eige og andre sitt arbeid
 • demonstrerer forståing og respekt for vitskaplege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

Utveksling

Delstudium i utlandet

Opphald ved lærestadar i utlandet avtalast med rettleiar, og skal vere ein del av masteravtalen.

Korleis søke

Opptakskrav

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle

Søknadsfristen er 15. april.

Søk her

Oppbygging

Masterprogram i kjemi (krav 120 SP)
Masteremne (krav 60 SP)
Du vel emna i samråd med rettleiar. Meir info: https://www.uib.no/kj/54969/tema-masteroppg%C3%A5ver
Masteroppgåve i kjemi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM399Masteroppgåve i kjemi603
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester
Kjemi

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Kjemisk institutt

Kjemisk institutt har ansvar for studieprogrammet. Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål: Studierettleiar@kj.uib.no

Tlf 55 58 34 45