Hjem

Kjemi, master, 2 år

Kunnskap om kjemi og vitskap dannar grunnlaget for ei betre framtid og er avgjerande for å finne og optimalisere berekraftige energiløysingar.
 • Lengde2 År
 • Plassar23
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkEngelsk, Norsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust og Vår

Hovedinnhold

Velkommen til studiestart på masterprogrammet i kjemi, eit studium ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet (MatNat)

Oppstartsmøte: Første oppmøte høstsemesteret 2024 er tysdag 13. august kl 10:00-11:30 i Reagensglaset (3C9c) 3. etasje i realfagbygget (Allégaten 41)

Oppmøte er obligatorisk. På møtet vert det gjeve viktig informasjon mellom anna om undervisningsopptak/emnepåmelding som har frist den 14. august. Dersom tvingande grunnar gjer at du ikkje kan delta i møtet, send ein epost til studierettleiar@kj.uib.no

Ta med: Ingenting spesielt, det du trenger for evt å ta notater frå møtet

Sjekkliste: Bruk uib.no/sjekkliste for å bli klar for studia. Du treng ikkje gjere alt før du møter opp den første dagen.

Har du spesielle behov? Dersom du har funksjonsnedsetting og behov for tilrettelegging, tar du kontakt med oss allereie no. På den måten kan vi finne gode løysingar for deg, dersom du får tilbod om studieplass.

Har du spørsmål? Ta kontakt med informasjonssenteret på 55 58 30 30 eller studie.matnat@uib.no

 

Kjemi er den sentrale, kreative vitskapen. Den kjemiske vitskapen er eit rammeverk for å forstå, utnytte og forme den materielle verda vår. Kjemi skjer overalt, og kunnskap om kjemi treng ein til: 

 • framgang innan moderne medisin 
 • takle globale og lokale miljøspørsmål 
 • utvikle nye, funksjonelle materiale og produkt 

I masterstudiet får du detaljert innsikt i kjemiske prinsipp, samband, materiale og prosessar. Du vil få avansert kunnskap og praktisk dugleik innan utvalde emne og eksperimentelle teknikkar. Du vil bli kvalifisert for arbeid i ei rekkje sektorar, inkludert helse, kvalitetskontroll-laboratorium, mat, måling, petroleum, prosess- og farmasøytisk industri, offentlege etatar, forsking og utdanning for å nemne nokre.  

Instituttet har dei mest avanserte verktøya som finst. Dette sikrar riktig verktøy for forskinga di og at du blir opplært i bruk av instrumentteknikkar. For framtidige arbeidsgivarar er dette også svært relevant. Du utfører eit masterprosjekt i ei av forskingsgruppene i avdelinga.

Jobb

Kjemikarar kan arbeide innanfor eit breitt spekter av sektorar og er mindre avhengige av variasjonar i sysselsetjing enn mange andre yrke. 

Alumnane våre arbeider i: 

 • Helsesektoren 
 • Eit breitt spekter av næringar (petroleum, kjemikaliar, metall, akvakultur, mat) 
 • Offentlege tilsyn, til dømes i miljø- og matkontroll 
 • Kvalitetskontroll-laboratorium 
 • Utdanning og forsking 
 • Leiing og tilsyn 

Med ein mastergrad kan du også halde fram innan akademisk forsking ved å ta ei forskarutdanning (ph.d.), som gjer deg godt kvalifisert til både forsking og undervising. 

Les meir om kva du kan jobbe med

Meir informasjon under

Heidi jobber med miljøkjemi - fikk jobb før hun hadde levert master

Oppbygging

Mastergradsprogrammet dekkjer to akademiske år (fire semester). Hovudopptaket er på hausten, med tilleggsopptak på våren.  

Programmet består av kurs på 60 studiepoeng og ei masteroppgåve på 60 studiepoeng.  

1. semester: 3 emner verdt 10 studiepoeng kvar 

2. semester: 2 emner verdt 10 studiepoeng kvar, oppgåvearbeid 

3. semester: 1 emne verdt 10 studiepoeng, oppgåvearbeid 

4. semester: KJEM399 Masteroppgåve i kjemi  

Kursa er valde basert på temaet i masteroppgåva di. Det er mange kurs og kombinasjonar å velje frå, i samarbeid med rettleiaren din .  

 

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardag 

Institutt for kjemi er i Realfagbygget på sentrumscampusen til universitetet.  

Mastergradsprogrammet tilbyr ca. 18 timar med førelesingar, praktisk laboratorium og workshops kvar veke. I tillegg brukar du tida til å lese, skrive oppgåver/arbeidskrav og arbeide med masteroppgåva. 

Nokre emne er obligatoriske, medan andre kan veljast i samråd med rettleiaren din.  

Til masteroppgåva di kan du velje eit emne frå det breie feltet av kjemi og angripe emnet ditt ved hjelp av ei eksperimentell eller teoretisk tilnærming, eller ein kombinasjon av dei to. Du kan framstille nye materiale kunstig, materiale eller drivstoff, oppdage og karakterisere nye naturlege samband, utvikle nye instrumentelle protokollar eller nye algoritmar for utrekningsdesign av nye molekyl med ønskte eigenskapar, og mykje meir i moderne kjemi.  

Du vil bli invitert til å delta i ei relevant forskingsgruppe der du kan delta på arrangement, diskutere og lære meir om aktuelle forsking i det valde temaet ditt. 

Les meir om masterstudentane og prosjekta deira. 

Kva lærer eg

Med ein mastergrad i kjemi, vil du: 

 • kunne bruke moderne forskingsmetodikk 
 • kunne forklare den teoretiske bakgrunnen for val av metodar, og rettferdiggjere val av metodar brukt for å løyse kjemiske problem i temaet for masteroppgåva di 
 • kunne forklare og diskutere teori i utvalde emne innan kjemi 
 • få avansert kunnskap innan kjemi, særleg i temaet i masteroppgåva di  
 • kunne bruke kjemi for å analysere verkelege problem 

Fullstendig liste over læringsutbyte.

Utveksling

Du kan planleggje studieperiodar i utlandet i samråd med rettleiaren din. 

Opptakskrav

Masterprogrammet i kjemi byggjer på ein bachelorgrad eller tilsvarande, med minst 70 studiepoeng kjemiemne og som dekker minst 3 av følgjande retningar: organisk kjemi, uorganisk kjemi, fysikalsk kjemi og analytisk kjemi. I tillegg må graden innehalde minst 10 studiepoeng matematikk.

Bachelorgrader frå UiB som kvalifiserer:

 • BAMN-KJEM, bachelor i kjemi
 • BAMN-NANO, bachelor i nanoteknologi må ha:

KJEM110, KJEM120, KJEM130, KJEM123/ KJEM131/KJEM124 (40 studiepoeng). I tillegg fra spesialiseringen i nanoteknologi skal disse inngå: KJEM221, NANO244, NANO161/KJEM210, MAT111.

Dersom nanostudent har begge emner der det er flere alternativer skal emnet med karakter til gunst for kandidaten være det som teller (KJEM123, KJEM124 eller KJEM131 og NANO161 eller KJEM210).

 • BAMN-MOL bachelor i molekylærbiologi og BAMN-BIO bachelor i biologi, forutsatt 70 studiepoeng i kjemi fra bachelorgraden i kjemi er avlagt (+ MAT101/MAT111)
 • BAMN-MIRE, bachelor i miljø- og ressursfag med KJEM-emna oppgitt under anbefalt studieløp for kjemi (KJEM122 er erstatta med KJEM123 og KJEM100 skal ikkje telle med i opptaksgrunnlaget) + MAT101/MAT111.

Eksterne bachelorgrader som kvalifiserer:

 • UiO: Bachelor i kjemi-biokjemi med studieretning i kjemi
 • NMBU: Bachelor i kjemi
 • UiT: Bachelor i kjemi
 • NTNU: Bachelor i kjemi (alle studieretningar)
 • NTNU: Bachelorprogram kjemiingeniør
 • Alle bachelorprogram i kjemi med ECTN Eurolabel (Eurobachelor)

Bachelorgrader som KAN kvalifisere:

 • OsloMet: Bachelor i ingeniørfag, avhengig av søkers valg av emner.

Utrekning av karaktersnitt:

 • For søkjarar med bachelorgrad i kjemi frå UiB blir gjennomsnittskarakteren rekna ut i frå emna: MAT101/MAT105/MAT111, KJEM110, KJEM120, KJEM130, KJEM131/KJEM123/KJEM124, KJEM210, KJEM250, KJEM290/KJEM291 og KJEM298/KJEM299. Dersom søker har både KJEM123 og KJEM140/KJEM215 skal emnet med best karakter telle.
 • For søkere med andre grader enn kjemi eller nanoteknologi ved UiB blir karakteren rekna ut frå alle kjemiemna (70 stp) + innføringsemnet i matematikk (MAT101 eller MAT111).
 • For søkere med grad frå andre lærestadar enn Universitetet i Bergen, blir gjennomsnittskarakteren rekna på heile graden.

Du må også ha:

Korleis søke

På opptakssidene finn du meir informasjon om korleis du går fram for å søke opptak til studiet.

Programmet har hovudopptak på hausten og suppleringsopptak på våren, dersom ikkje alle plassar blir fylte på hausten.

Søknadsfristen er 15. april for opptak til hausten og 1. november for opptak til våren.

Søk her