Hjem

Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk

Lektorprogrammet gir deg det du treng for å jobbe som lærar i realfag i ungdomsskolen og vidaregåande skole.
 • Lengde5 År
 • OpptakskravLÆREAL
 • Studiepoeng300
 • StartHaust

Hovedinnhold

Velkommen til studiestart ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet (MatNat)!

Påmelding til undervisning (IGANG): Etter at du har takka ja til studieplass skal du registrere deg til undervisning via IGANG. Du blir då registrert til emne som du skal ha undervisning og ta eksamen i haust. Når du registrerer deg, vel du samstundes om du vil delta i mentor- og faddergruppe. Frist for å registrere deg i IGANG er 24. juli.  

Oppfriskingskurs i matematikk: I veke 32 tilbyr me oppfriskingskurs i matematikk. Kurset er frivillig, men vi tilrår deg å melde deg på og delta på dette.

Bli klar som student: Meir informasjon om det du treng å vite før studiestart, finn du i UiBtreet. I slutten av juli fekk du ein e-post med lenke og informasjon om korleis du får tilgang. Før du får tilgang, kan du halde deg oppdatert på «Velkommen som ny student». Dersom du melder deg på mentorordninga, vil mentoren din ringe deg i veke 32 for å ynskje deg velkommen. Mentoren din kan også svare på enkle studierelaterte spørsmål. 

Frammøte: Studiestart er måndag 12. august kl. 08.45 på Realfagsbygget. Vi tilrår at du møter.

Studieprogrammøte for nye studentar i veke 33 er obligatorisk. Finn tid og stad for møtet. 

Politiattest: Etter at du har takka ja til studieplass må du søkje om politiattest på studentweb.uib.no. Frist for å levere politiattest er 16. august. 

OBS! Har du vore på eit lengre opphald i eit land med høg tuberkoloseførekomst? Sjekk om du må teste deg her: Tuberkolosetesting.

Har du spørsmål? Ta kontakt med informasjonssenteret på 55 58 30 30 eller studie.matnat@uib.no.

Følg oss på sosiale medier: 

@realfaguib på Instagram og TikTok!

@fadderstyretmatnat på Instagram

 

Ny realfagstudent ved UiB

Producer:
UiB

Kva lærer du? 

Lektorprogrammet gir deg det du treng for å jobbe som lærar i realfag i ungdomsskolen og i vidaregåande skole. Du får ei solid fagutdanning i to realfag samtidig som du lærer korleis planlegge undervisning og legge til rette for læring i desse faga. Du får prøvd deg som lærar i løpet av ein omfattande praksis. Du fordjupar deg mest i det eine realfaget og avsluttar studiet med ei masteroppgåve i dette faget. Masteroppgåva kan enten ha fokus på undervisning og læring i faget, eller vere reint realfagleg. 

Du kan velje mellom desse kombinasjonane av to realfag: 

 • matematikk og fysikk
 • kjemi og matematikk 
 • biologi og matematikk
 • biologi og kjemi
 • matematikk med naturfag som fag 2

Studiekvardag 

Du vil frå starten av studiet høyre til eit kull, slik at du raskt blir kjent med dei andre studentane på programmet.  

I dette profesjonsstudiet har du noka undervisning og nokre aktivitetar saman med berre andre lektorstudentar, for eksempel i pedagogikk. Mykje av den realfaglege undervisninga har du også saman med andre realfagstudentar, og du får dermed det same faglege nivået på utdanninga di. 

Undervisninga kan ha ulike former avhengig av kva fag, for eksempel forelesing, gruppearbeid, seminar, laboratorieøving og feltkurs. Litteraturen og undervisninga er på norsk og engelsk.  

Lektorprogrammet er eit krevjande fulltidsstudium, der du vil ha ansvar for mykje av arbeidet sjølv. Totalt må du rekne med å bruke 40 timar i veka på studiet.  

Praksis er ein sentral del av lektorutdanninga, og du skal ha 100 dagar praksis i løpet av studiet.  

Studentrommet «Lærerværelset» kan brukast til gruppearbeid og lesesalsøkter, i tillegg til å vere sosial samlingsplass. Linjeforeininga Real lektor arrangerer også mange sosiale aktivitetar for lektorstudentane.  

Andrea ville kombinere realfag med en jobb hvor hun kan jobbe med mennesker.

Sivert har valgt fysikk og matte som sin spesialisering innen lektorutdanningen.

Kva kan du jobbe som? 

Lektorprogrammet gir deg kompetanse til å undervise i ungdomskole og vidaregåande skole, og dei fleste av dei som fullfører programmet går ut i jobb som lærar i skolen. Men det finst andre moglegheiter avhengig av fordjupinga i masteroppgåva, for eksempel jobbar i industrien eller vidare doktorgradsstudium (PhD).

Linnea jobber i dag som lektor og rådgiver på videregående skole.

Eivind underviser i realfag på den internasjonale skolen i Bergen.

Opptakskrav og søknadsfrist 

Søknadsfristen er 15. april. Søk her

Opptakskrav er generell studiekompetanse og LÆREAL:

    Matematikk R1 (eller S1+S2) og i tillegg anten:

 • Matematikk R2 eller Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Det er òg eit krav om minimum gjennomsnittskarakter 3 i norsk og minimum 35 skulepoeng.

I tillegg: Politiattest (jf. forskrift om opptak til høgare utdanning, kapittel 6)

Studiets oppbygging 

Semester:

 1. PEDA130 med kortpraksis (10 studiepoeng), emne i realfag (20 studiepoeng)
 2. Emne i realfag (30 studiepoeng)
 3. REALDI100-P med kortpraksis (10 studiepoeng), emne i realfag (20 studiepoeng)
 4. Emne i realfag (30 studiepoeng)
 5. Ex.phil (10 studiepoeng), REALDI200, PEDA131 og LANGPRAKSIS1 (20 studiepoeng).
 6. Emne i realfag (30 studiepoeng)
 7. Emne i realfag (30 studiepoeng)
 8. PEDA 132, to av MAT-, PHYS-, KJEM-, BIO-, NATDI 300 og LANGPRAKSIS2 (30 studiepoeng). 
 9. Emne i realfag (30 studiepoeng)
 10. Masteroppgåve (30 studiepoeng)

   samt 10 dager kampusbasert praksis fordelt i løpet av studiet.

Sjå oversikt over studieløp for nærmare informasjon om kva realfagsemne som inngår i dei ulike fagkombinasjonane og kvar dei kampusbaserte dagane er plassert.. 

Studieretningar 

Utveksling

I løpet av lektorprogrammet kan du reise på utveksling eitt semester for å ta emne på eit universitet i utlandet. Nokre studentar får også kvart år anledning til å ha ein praksisperiode i Cape Town.

Vidare studiemoglegheiter 

Lektorprogrammet kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudium (PhD). Du kan også studere vidare for å skaffe deg eit tredje undervisningsfag.