Hjem
Integrert master/Profesjonsstudium

Lektor naturvitenskap og matematikk, master, 5 år

 • Lengde5 år
 • Poenggrense50,2 / 50,5
 • Plassar35
 • Studiepoeng300

Introduksjon

Introduksjon

Lektorutdanninga gir deg både den faglege og pedagogiske kompetansen du treng for å bli ein dyktig og engasjert realfagslærar.

Gjennom studiet får du undervisningskompetanse i to realfag. Du fordjupar deg i eitt av faga matematikk, fysikk, kjemi, biologi eller geofag. Her skriv du ei masteroppgåve, som enten kan ha ein rein fagleg profil eller vere meir retta mot undervisning og læring i faget. Oppgåva er eit sjølvstendig vitskapeleg arbeid som gjer deg rusta til både å undervise og forske i faget. Istudieplanen kan du sjå kva fagkombinasjonar du kan velje.

Praksis er knytt til begge faga dine, og skal førebu deg på kvardagen som møter deg når du er ferdig utdanna.

Du kan velge mellom desse fagkombinasjonane:

- matematikk og fysikk
- kjemi og matematikk
- biologi og matematikk
- kjemi og geofag
- biologi og kjemi
- matematikk med naturfag som fag 2

Tidligere lektorstudent Espen Tangnes

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Lektorprogrammet i naturvitskap og matematikk kvalifiserer for tilsetting i ungdomsskolen og i den vidaregåande skolen. Utdanninga vil gi deg grunnlag for undervisning i to fag. I tillegg kvalifiserer utdanninga for doktorgradsstudium i relevante program.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjande totale læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

 • har avansert kunnskap i dei valde faga og spesialisert innsikt i eit profesjonsrelevant fagområde
 • har grundig kunnskap om vitskaplege problemstillingar, forskingsteoriar og utforskande metodar i faglege, fagdidaktiske og pedagogiske spørsmål
 • har avansert kunnskap om relevant forskingslitteratur og gjeldande lov- og planverk, og kan bruke denne på nye område som er relevante for profesjonsutøvinga.
 • har kunnskap om utvikling av skulen som organisasjon og faga som skule-, kultur-, og forskingsfag og brei forståing for skulen sitt mandat, verdigrunnlaget i opplæringa og i opplæringsløpet
 • har kunnskap om ungdomskultur og ungdom si utvikling og læring i ulike sosiale og fleirkulturelle kontekstar
 • har kunnskap om ungdom i vanskelege situasjonar og om rettane deira i eit nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har kunnskap om samiske tilhøve

Ferdigheitar

Kandidaten

 • kan orientere seg i faglitteratur, analysere og ha ei kritisk haldning til informasjonskjelder og eksisterande teoriar i fagområda
 • kan bruke faglitteratur og andre relevante informasjonskjelder til å strukturere og formulere faglege resonnement på ulike område
 • kan gjennomføre eit sjølvstendig, avgrensa og profesjonsrelevant forskingsprosjekt under rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer
 • kan nytte forskings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere og arbeide systematisk med grunnleggande ferdigheiter og planlegge og leie undervisning på ulike læringsarenaer som fører til gode faglege og sosiale læringsprosessar
 • kan på eit sjølvstendig og fagleg grunnlag bruke varierte arbeidsmetodar og relevante metodar frå forsking og fagleg utviklingsarbeid til å differensiere
 • kan tilpasse opplæring i samsvar med gjeldande læreplanverk, og skape motiverande og inkluderande læringsmiljø
 • kan ha ei kritisk tilnærming til digitale verktøy og nytte dei i undervisning, planleggjing og kommunikasjon og rettleie unge i den digitale kvardagen
 • kan vurdere og dokumentere elevar si læring og kompetanse, gje læringsfremjande tilbakemeldingar og bidra til at elevane kan reflektere over eiga læring og eiga fagleg utvikling
 • kan arbeide sjølvstendig med relativt omfattande og krevjande faglege oppgåver.
 • kan demonstrere fenomen i naturen og praktisk bruk av matematikk, og leggje til rette for elevar si læring gjennom praktisk observasjon og eksperimentering.
 • kan fremje elevar sin kompetanse til å sjå korleis prinsipp og tenkjemåtar i faget kan nyttast i møte med fagrelaterte utfordringar i samfunnet og ved deltaking i demokratiske prosesser.
 • kan gjennomføre og leggje til rette for faglege dialogar med elevane, individuelt og i grupper, om observasjonar og fenomen i naturen og om fagets omgrep og teoriar gjennom bruk av konkretiseringar og ulike forenklingsnivå.
 • kan fremje miljømedvit, naturglede og respekt for naturens tålegrenser, og tanker om bærekraftig utvikling.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan delta aktivt i utvikling og gjennomføring av innovativt profesjonsretta fagleg utviklingsarbeid og legge til rette for involvering av lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv i opplæringa
 • kan formidle og kommunisere faglege problemstillingar knytte til profesjonsutøvinga på eit høgt fagleg nivå
 • kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglege, profesjonsetiske, forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillingar
 • kan på sjølvstendig grunnlag vidareutvikle eigen kompetanse og bidra til fagleg og organisatorisk utvikling i skulen og blant kollegaer
 • kan byggje relasjonar til elevar og føresette, og samarbeide med aktørar som er relevante for skuleverket

Oppbygging

Oppbygging

I alle studieløp inngår:

 • 70 studiepoeng praktisk-pedagogikk, inkludert praksis i skolen
 • 110 studiepoeng i faget du skal skrive masteroppgåve i
 • 60 studiepoeng i det andre faget du har valt
 • Masteroppgåve på 30 studiepoeng. Oppgåva kan ha ein skoleretta, fagdidaktisk eller reint fagleg profil. Etter søknad kan masteroppgåva utvidast til 60 studiepoeng
 • Praksis i skolen

Dei obligatoriske fagemna i programmet gir eit godt grunnlag for undervisning i den vidaregåande skolen og tilstrekkeleg fordjuping med omsyn til masteroppgåva. Den praktisk-pedagogiske delen av programmet går parallelt med fagstudia. Dermed er det fokus på læraryrket gjennom heile studiet.

Sjå tilrådde studieløp for dei ulike fagkombinasjonane

Lektorutdanning med master i naturvitenskap eller matematikk (krav 300 SP)
Fellesemner (krav 55 SP)
Felles emner for MNs lektorprogram fom H14
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PEDA120Skulen og lærarrolla101
MNF201Vitenskap i vår tid10-7
KOPRA101Skulen og lærarrolla i praksis01
NATDID210Læring i naturfaga53
PEDA121Ulike vegar til læring53
KOPRA102Læringsprosessar03
PEDA122Lærarprofesjonen, skolen og samfunnet55
KOPRA103Planlegging og evaluering av undervising 05
LAPRA101Første praksisperiode07
LAPRA102Andre praksisperiode08
PEDA123Aksjonsforsking og læraren si profesjonelle utvikling108
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell10-6
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen10-6
Fagkombinasjon (krav 245 SP)
Matematikk med fysikk som fag 2 (krav 245 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT111Grunnkurs i matematikk I10-1
STAT110Grunnkurs i statistikk10-1
MAT112Grunnkurs i matematikk II10-2
MAT131Differensiallikningar10-4
PHYS111Mekanikk 110-2
PHYS112Elektromagnetisme I10-3
MAT121Lineær algebra10-2
PHYS114Grunnleggjande målevitskap og eksperimentalfysikk10-4
PHYS118Moderne fysikk I10-4
PHYS113Mekanikk 2 og termodynamikk10-5
MATDID210Matematikkdidaktikk 15-5
MATDID220Matematikkdidaktikk 215-7
PHYSDID220Tilrettelegging for læring i fysikk15-7
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT221Diskret matematikk10-3
MAT212Funksjonar av fleire variable10-3
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS109Innføring i astrofysikk10-9
PHYS119Moderne fysikk II10-9
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT399KMasteroppgåve i matematikk30-10
MAB399KMasteroppgåve i matematikk30-10
Valgemner valgt mtp masteroppgave (krav 50 SP)
Et fritt valgt emne (krav 10 SP)
Fysikk med matematikk som fag 2 (krav 245 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT111Grunnkurs i matematikk I10-1
STAT110Grunnkurs i statistikk10-1
MAT112Grunnkurs i matematikk II10-2
MAT131Differensiallikningar10-4
PHYS111Mekanikk 110-2
MAT212Funksjonar av fleire variable10-3
PHYS112Elektromagnetisme I10-3
MAT121Lineær algebra10-2
PHYS114Grunnleggjande målevitskap og eksperimentalfysikk10-4
PHYS118Moderne fysikk I10-4
PHYS113Mekanikk 2 og termodynamikk10-5
PHYS399KMasteroppgåve i fysikk30-10
MATDID210Matematikkdidaktikk 15-5
MATDID220Matematikkdidaktikk 215-7
PHYSDID220Tilrettelegging for læring i fysikk15-7
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS109Innføring i astrofysikk10-5
PHYS119Moderne fysikk II10-5
Valgemner valgt mtp masteroppgave (krav 50 SP)
Et fritt valgt emne (krav 10 SP)
Kjemi med biologi som fag 2 (krav 245 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO100Innføring i evolusjon og økologi10-1
BIO101Organismebiologi 110-2
KJEM110Kjemi og energi10-2
KJEM130Organisk kjemi10-2
BIO102Organismebiologi 210-3
KJEM120Grunnstoffenes kjemi10-3
KJEM123Eksperimentell uorganisk kjemi10-4
MOL100Innføring i molekylærbiologi10-4
KJEM210Kjemisk termodynamikk10-5
KJEM131Organisk syntese og analyse10-5
KJEM250Analytisk kjemi10-6
KJEM399KMasteroppgåve i kjemi30-10
NATDID211Kvalitet i naturfagsundervisninga5-5
KJEMDID220Kjemididaktikk15-7
BIODID220Innføring i biologididaktikk15-7
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO103Cellebiologi og genetikk10-4
BIO104Komparativ fysiologi10-4
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT101Brukarkurs i matematikk I10-1
MAT111Grunnkurs i matematikk I10-1
Valgemner mtp masteroppgaven (krav 40 SP)
Ett valgfritt BIO-/MOL-emne (krav 10 SP)
Biologi med kjemi som fag 2 (krav 245 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO100Innføring i evolusjon og økologi10-1
BIO101Organismebiologi 110-2
KJEM110Kjemi og energi10-2
KJEM130Organisk kjemi10-2
KJEM120Grunnstoffenes kjemi10-3
BIO102Organismebiologi 210-3
BIO103Cellebiologi og genetikk10-4
BIO104Komparativ fysiologi10-4
MOL100Innføring i molekylærbiologi10-4
KJEM202Miljøkjemi10-6
BIO399KMasteroppgåve i biologi30-10
NATDID211Kvalitet i naturfagsundervisninga5-5
BIODID220Innføring i biologididaktikk15-7
KJEMDID220Kjemididaktikk15-7
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT101Brukarkurs i matematikk I10-1
MAT111Grunnkurs i matematikk I10-1
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM131Organisk syntese og analyse10-5
KJEM123Eksperimentell uorganisk kjemi10-6
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM210Kjemisk termodynamikk10-9
MOL200Metabolisme; reaksjonar, regulering og kompartmentalisering10-9
Valgemner valgt mtp masteroppgave (krav 50 SP)
Et fritt valgt emne (krav 10 SP)
Kjemi med matematikk som fag 2 (krav 245 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT111Grunnkurs i matematikk I10-1
KJEM110Kjemi og energi10-1
KJEM130Organisk kjemi10-2
MAT112Grunnkurs i matematikk II10-2
MAT121Lineær algebra10-2
KJEM120Grunnstoffenes kjemi10-3
KJEM123Eksperimentell uorganisk kjemi10-4
KJEM210Kjemisk termodynamikk10-5
KJEM131Organisk syntese og analyse10-3
KJEM250Analytisk kjemi10-6
STAT110Grunnkurs i statistikk10-5
KJEM399KMasteroppgåve i kjemi30-10
MAT221Diskret matematikk10-9
MAT131Differensiallikningar10-4
MATDID210Matematikkdidaktikk 15-5
MATDID220Matematikkdidaktikk 215-7
KJEMDID220Kjemididaktikk15-7
Valgemner mtp masteroppgaven (krav 40 SP)
Et fritt valgt emne (krav 10 SP)
Matematikk med kjemi som fag 2 (krav 245 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT111Grunnkurs i matematikk I10-1
KJEM110Kjemi og energi10-1
MAT112Grunnkurs i matematikk II10-2
MAT121Lineær algebra10-2
KJEM130Organisk kjemi10-2
KJEM120Grunnstoffenes kjemi10-5
MAT131Differensiallikningar10-4
KJEM202Miljøkjemi10-4
MOL100Innføring i molekylærbiologi10-4
KJEM131Organisk syntese og analyse10-3
STAT110Grunnkurs i statistikk10-5
MATDID210Matematikkdidaktikk 15-5
MATDID220Matematikkdidaktikk 215-7
KJEMDID220Kjemididaktikk15-7
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT212Funksjonar av fleire variable10-3
MAT221Diskret matematikk10-3
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT399KMasteroppgåve i matematikk30-10
MAB399KMasteroppgåve i matematikk30-10
Valgemner valgt mtp masteroppgave (krav 50 SP)
Et fritt valgt emne (krav 10 SP)
Biologi med matematikk som fag 2 (krav 245 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO100Innføring i evolusjon og økologi10-1
MAT111Grunnkurs i matematikk I10-1
BIO101Organismebiologi 110-2
MAT121Lineær algebra10-2
MAT112Grunnkurs i matematikk II10-2
BIO102Organismebiologi 210-3
BIO103Cellebiologi og genetikk10-4
BIO104Komparativ fysiologi10-4
MOL100Innføring i molekylærbiologi10-4
STAT110Grunnkurs i statistikk10-5
BIO399KMasteroppgåve i biologi30-10
MAT131Differensiallikningar10-6
MAT221Diskret matematikk10-3
MATDID210Matematikkdidaktikk 15-5
BIODID220Innføring i biologididaktikk15-7
MATDID220Matematikkdidaktikk 215-7
Valgemner valgt mtp masteroppgave (krav 50 SP)
Et fritt valgt emne (krav 10 SP)
Matematikk med biologi som fag 2 (krav 245 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT111Grunnkurs i matematikk I10-1
BIO100Innføring i evolusjon og økologi10-1
MAT112Grunnkurs i matematikk II10-2
MAT121Lineær algebra10-2
BIO101Organismebiologi 110-2
BIO102Organismebiologi 210-3
MAT131Differensiallikningar10-4
MOL100Innføring i molekylærbiologi10-4
STAT110Grunnkurs i statistikk10-5
MATDID210Matematikkdidaktikk 15-5
MATDID220Matematikkdidaktikk 215-7
BIODID220Innføring i biologididaktikk15-7
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO103Cellebiologi og genetikk10-4
BIO104Komparativ fysiologi10-4
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT221Diskret matematikk10-3
MAT212Funksjonar av fleire variable10-3
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT399KMasteroppgåve i matematikk30-10
MAB399KMasteroppgåve i matematikk30-10
Ett valgfritt BIO-/MOL-emne (krav 10 SP)
Valgemner valgt mtp masteroppgave (krav 50 SP)
Et fritt valgt emne (krav 10 SP)
Matematikk med naturfag som fag 2 (krav 245 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT111Grunnkurs i matematikk I10-1
BIO100Innføring i evolusjon og økologi10-1
MAT112Grunnkurs i matematikk II10-2
MAT121Lineær algebra10-2
BIO101Organismebiologi 110-2
KJEM110Kjemi og energi10-5
STAT110Grunnkurs i statistikk10-5
PHYS101Grunnkurs i mekanikk og varmelære10-3
PHYS102Grunnkurs i elektrisitetslære, optikk og moderne fysikk10-4
MAT131Differensiallikningar10-4
MATDID210Matematikkdidaktikk 15-5
MATDID220Matematikkdidaktikk 215-7
NATDID220Naturfagdidaktikk15-7
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM130Organisk kjemi10-6
KJEM100Kjemi i naturen10-5
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT212Funksjonar av fleire variable10-3
MAT221Diskret matematikk10-3
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT399KMasteroppgåve i matematikk30-10
MAB399KMasteroppgåve i matematikk30-10
Valgemner valgt mtp masteroppgave (krav 50 SP)
Valgfritt emne i naturvitneskap (krav 10 SP)
Kjemi med geofag som fag 2 (krav 245 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOV101Innføring i geologi10-1
GEOV102Ekskursjoner og øvelser i geologi10-2
KJEM110Kjemi og energi10-2
KJEM130Organisk kjemi10-2
KJEM131Organisk syntese og analyse10-3
KJEM120Grunnstoffenes kjemi10-3
KJEM123Eksperimentell uorganisk kjemi10-4
GEOV111Geofysiske metodar10-4
GEOF100Introduksjon til atmosfære, hav og klima10-5
KJEM210Kjemisk termodynamikk10-5
KJEM250Analytisk kjemi10-6
GEOV103Innføring i mineralogi og petrografi10-9
KJEM399KMasteroppgåve i kjemi30-10
NATDID211Kvalitet i naturfagsundervisninga55
KJEMDID220Kjemididaktikk157
GEOVDID220Geodidaktikk157
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT111Grunnkurs i matematikk I10-1
MAT101Brukarkurs i matematikk I10-1
Valgemner mtp masteroppgaven (krav 30 SP)
Et fritt valgt emne (krav 10 SP)
Ett valgfritt GEOV-/GEOF-emne (krav 10 SP)
Geofag med kjemi som fag 2 (krav 245 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM110Kjemi og energi10-2
GEOV101Innføring i geologi10-1
GEOV102Ekskursjoner og øvelser i geologi10-2
KJEM130Organisk kjemi10-2
KJEM131Organisk syntese og analyse10-3
KJEM120Grunnstoffenes kjemi10-3
KJEM202Miljøkjemi10-4
MOL100Innføring i molekylærbiologi10-4
GEOV111Geofysiske metodar10-4
GEOV103Innføring i mineralogi og petrografi10-5
GEOF100Introduksjon til atmosfære, hav og klima10-5
GEOV399KMasteroppgåve i geovitskap30-10
GEOV104Innføring i strukturgeologi og tektonikk10-6
NATDID211Kvalitet i naturfagsundervisninga5-5
GEOVDID220Geodidaktikk15-7
KJEMDID220Kjemididaktikk15-7
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOV225Feltkurs i kvartærgeologi og paleoklima10-8
GEOV252Feltkurs i geologisk kartlegging10-8
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT101Brukarkurs i matematikk I10-1
MAT111Grunnkurs i matematikk I10-1
Valgemner mtp masteroppgaven (krav 40 SP)
Et fritt valgt emne (krav 10 SP)
Utveksling - lektorprogrammet
Valfritt
Utenlandsopphold, vår
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Et fagsemester i utlandet?

Dersom du ønskjer det, kan du ta eitt semester av fagstudiet i utlandet. Vanlegvis er det 6. semester som egner seg best. Du kan da reise ut på ein av UiBs sentrale utvekslingsavtaler, eller på ein av avtalene institutta har i dine fag. Ein lektorstudent som har valt matematikk og fysikk som sine fag, kan nytte seg av avtaler som Institutt for fysikk og teknologi og Matematisk institutt har innan sine fag, på lik linje med bachelorstudentar i desse faga. Nedanfor er ei opplisting av dei avtalene som er tilrådd av dei institutta som er med i lektorprogrammet.

Pga. at det er relativt få valemne innafor den enkelte studieretninga, vil det kunne være nokre avgrensingar i kor og når du kan reise ut. Ta kontakt med studierettleiar så snart du har valt studieretning dersom du ønskjer å reise på utveksling.

Praksis i utlandet?

Per i dag er det også mogeleg å ha ein av praksisperiodane på en vidaregåande skole i Cape Town. Mer informasjon

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Du finn søknadsskjema og meir informasjon på nettet: www.samordnaopptak.no

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til lektorutdanning med master i naturvitskap eller matematikk

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og LÆREA2:

Matematikk R1 (eller S1+S2) + R2 og i tillegg anten:

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Det er òg eit krav om minimum gjennomsnittskarakter 3 i norsk og minimum 35 skulepoeng.

Tilrådde forkunnskapar

Studentar som vel kjemi som eit av sine to fag bør tilsvarande ha Kjemi 2. Full fordjuping i kjemi er òg ein fordel med tanke på å ta biologi eller geofag.

Overgangsordninger

Du har høve til å byte studieprogram haust og vår. Informasjon om kva for program som er opne for intern overgang og korleis du søkjer, finn du på http://link.uib.no/?3S29o

Bilde av lærerstudent som underviser
Foto:
Emil Breistein

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184843

Les heile studieplanen

Kontakt

Matematisk institutt

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@mnfa.uib.no 55 58 30 30