Hjem

Matematikk, master, 2 år

Matematikk er eit svært innhaldsrikt fag, som utviklar seg raskt. Det blir nytta overalt til å modellere vitskaplege, teknologiske og samfunnsmessige aktivitetar. Matematikk er også eit særs fasinerande og vakkert fag å forske på. Moderne teknologi er utenkjeleg utan matematikk. Matematikk er nødvendig for å ta velorienterte val i nesten alle delar av det moderne samfunnet.
 • Lengde2 år
 • Plassar8
 • SpråkNorsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust og Vår

Kunnskap om matematikk er etterspurt i arbeidsmarknaden, til dømes innan telekommunikasjon og informatikk, oljerelatert verksemd, leiing og administrasjon, finans, forsikring og utdanning. 

Med masterprogrammet i matematikk er du kvalifisert til forsking, utvikling og undervising, og stillingar i dei mange sektorane der matematikkunnskap er etterspurt. Du blir undervist av framifrå, internasjonalt høgt verdsette forskarar. 

Studieretningar

Kva kan eg bli 

Masterprogrammet i matematikk kvalifiserer deg til forsking, utvikling og undervising.  

Våre kandidatar arbeider også innan: 

 • telekommunikasjon og informatikk  
 • oljerelatert verksemd 
 • leiing, finans og forsikring 
 • utdanning 

Med ei mastergrad er studenten kvalifisert for vidare forsking, som å ta ei doktorgrad (ph.d.).   

Oppbygging 

Masterprogrammet omfattar to studieår (fire semester), og startar haust eller vår.    

Det første året følger du emne på til saman 60 studiepoeng. Emne, timeplanar og studieplanar kjem an på kva spesialisering du vel.   

 Vi tilbyr spesialiseringar i:  

Studieretningar

Det andre året skal du bruke til å arbeide med masteroppgåva, som utgjer 60 SP.   

Alternativt kan du velje å skrive ei masteroppgåve som utgjer 30 studiepoeng, og følge emne på til saman 90 studiepoeng.  

Studiekvardag 

Matematisk institutt finn du i Realfagbygget på universitetsområdet i sentrum av Bergen. Miljøet er hyggeleg og uformelt, med studentar og tilsette frå heile verda. 

Du får eigen, fast plass på lesesalen saman med dei andre masterstudentane. 

Gjennom det toårige programmet følger du emne eller spesialemne og skriv ei masteroppgåve. Nokre av emna innanfor spesialiseringane er obligatoriske, andre emne vel du i samråd med din faglege rettleiar.  

Emna har vanlegvis førelesingar og grupper som basis, om lag 14 timarper veke. Du finn meir informasjon om emne, timeplanar og litteratur på spesialiseringssidene.  

Du kan velje mellom ei masteroppgåve på 30 studiepoeng eller ei masteroppgåve på 60 studiepoeng. 

Masteroppgåva di skal vere eit sjølvstendig forskingsarbeid der du brukar formålstenlege metodar og vitskaplege framgangsmåtar i forskingsprosessen. Med forskingsbasert litteratur som utgangspunkt får du oversikt over eit bestemt fagfelt, og finn nye synsvinklar og resultat innan det fagfeltet du har valt.  

Du samarbeider tett med ein fagleg rettleiar som har kompetanse på temaet du vel til masteroppgåva di. I samråd med rettleiaren vel du eit masteroppgåvetema og set opp ein framdriftsplan som inneheld viktige milepælar i prosjektet ditt.  

Kva lærer eg 

 Med ei mastergrad i matematikk har du: 

 • Inngåande kunnskap i matematikk. Du kan relatere generelle og abstrakte konsept og metodar til reelle utrekningar og applikasjonar. 
 • Omfattande erfaring i problemløysing, og kunnskap om strategiar som skal til for å kombinere ulike problemløysingsmetodar. 
 • Innsikt i dei viktigaste strukturane i fagdisiplinen, og du kan gjere greie for den grunnleggande teorien i desse strukturane. 

Utveksling

Du kan velje å ta første eller andre semester som utvekslingsstudent ved eit av partneruniversiteta våre.  

Opptakskrav

Spesifikke opptakskrav for studieretningane

Masterprogrammet i matematikk har fire studieretningar med spesifikke opptakskrav. Les meir om desse under: 

Studieretningar

Korleis søke 

opptakssidene finn du meir informasjon om korleis du går fram for å søke opptak til studiet.

Søknadsfristen er 15. april.

Søk her