Hjem

Reservoar og geoenergi, master, 2 år

Masterprogrammet i reservoar og geoenergi fokuserer på teoretiske og eksperimentelle studium av prosesser som er avgjørende for å forstå undergrunnen med tanke på energiutnytting og -lagring.
  • Lengde2 År
  • Plassar13
  • KarakterkravMinimum C
  • SpråkEngelsk, Norsk
  • Studiepoeng120
  • StartHaust og Vår

Hovedinnhold

Masterprogrammet i reservoar and geoenergi fokuserer på teoretiske, eksperimentelle og numeriske studiar av væskestraumprosessar som er avgjerande for forståing av undergrunnen i samanheng med energitryggleik, energilagring og CO2-lagring.

 Det er klar konsensus i det vitskaplege miljøet om at klimagassutslepp frå menneskeleg industriell aktivitet påverkar planeten vår negativt. Verda står overfor eit dilemma om å redusera utslepp og samtidig finna løysingar for den aukande globale energietterspurnaden. For å løysa dette dilemmaet må vi utvikla og implementera meir effektive metodar for å møta den aukande energietterspurnaden samtidig som vi reduserer verknadene av klimaendringar.

I masterprogrammet reservoar og geoenergi studerer vi spørsmål som:

  • Kva er dei mest effektive metodane for å lagra CO2 i undergrunnen?
  • Kan underjordiske reservoar brukast til å lagra energi, som til dømes H2
  • Korleis kan me balansera energiproduksjon og CO2-lagring for å redusera utslepp og gi energitryggleik?

Du kan lese om forskergruppen her: Reservoarfysikk – Energiteknologi og CO2 lagring (CCUS)

Kva kan du bli?

Våre kandidatar arbeider hovudsakleg som industriteknikarar.  

Men kandidatane arbeider også i:  

  • Statlege stillingar (Oljedirektoratet)   
  • Utdanning  
  • Bygging/konstruksjon 

Dersom du er interessert i ein karriere innan forsking, kan du søke om opptak i doktorgradsprogrammet.  

Meir informasjon under

​​​​​​Oppbygging

Programmet omfattar to studieår (fire semester) og startar om hausten.  

1. året  

Du følger kurs på 60 SP, nokre obligatoriske og nokre som du vel sjølv. Emne, timeplanar og studieplanar kjem an på kva spesialisering du vel.    

2. året  

Du skriv masteroppgåva, som òg utgjer 60 SP. Med utgangspunkt i interesseområda dine finn du og fagleg rettleiar eit passande team for masteroppgåva.   

Studiekvardag

Som masterstudent skal du møte på 2–3 førelesingar per veke, i tillegg til:  

  • laboratorieøvingar  
  • seminargrupper  
  • ekskursjonar  
  • førelesingar  

Vi forventar at du både arbeider sjølvstendig og kan samarbeide i gruppe.  

Vi skaper eit miljø der studentane er ein naturleg del av forskingsgruppa, og arbeidsmiljøet er uformelt. Mange forskjellige nasjonalitetar arbeider saman. Vi har eit nært forhold til oljeindustrien, med regelmessige møte. I masteroppgåva kan du fokusere på eit emne som er relevant for industrien i dag og bruke industriutstyr og -laboratorium. Der er også møtepunkt mellom det akademiske miljøet på universitetet og oljeindustrien.  

Vi forventar at du kan arbeide sjølvstendig og nytte formålstenlege metodar og vitskaplege arbeidsteknikkar i forskinga på relevant materiale.   

Du samarbeider tett med ein fagleg rettleiar som har kompetanse på temaet du vel til masteroppgåva di. I samråd med rettleiaren vel du eit tema og set opp ein framdriftsplan som inneheld viktige milepælar i prosjektet ditt.   

Kva lærer du?

Med ei mastergrad i reservoar og geoenergi får du  

  • inngåande kunnskap i forskjellige fag innan reservoar og geoenergi
  • kunnskap om berekraftig olje- og gassutvinning   
  • kunnskap om CO2-handtering og -lagring  
  • solide, vitskapeleg funderte kunnskapar om ulike energiressursar, deira utnytting og ulemper 
  • grunnleggjande kunnskap om geologi og inngåande kunnskap om porøse medium og fysikken som inngår i prosessar relatert til energiutnytting, CO2-lagring, og energilagring
  • forståing i olje- og gass sin plass i noverande energiforsyning og veit korleis CO2-handtering kan bli nytta for å redusere CO2-utslepp
  • kunnskap om eksperimentelt utstyr, måleinstrument og berekning av måleusikkerheit
  • kunnskap om numerisk simulering av væskeflyt i undergrunnen

Utveksling

Du kan ta andre semester som utvekslingsstudent på eit av partneruniversiteta våre i Australia.

Opptakskrav

Masterprogrammet i reservoar og geoenergi byggjer på ein bachelorgrad petroleum- og prosessteknologi, eller tilsvarande grad. Det vert stilt spesielle krav til innhaldet i graden.

Bachelorgrad frå UiB som kvalifiserer:

  • Bachelorgrad i petroleum- og prosessteknologi
  • Bachelorgrad i fysikk eller matematikk (emnene PTEK211 og GEOV261 må være inkludert)
  • Bachelorgrad frå MN-fakultetet med emner som dekker opptaksgrunnlaget og karaktergrunnlaget (emnene treng ikkje vere del av graden)

Beregning av karaktersnitt 

For tidligare studentar med en bachelor i petroleum- og prosessteknologi frå UiB og studentar som har ekstern bachelorgrad, blir 80 studiepoeng frå relevante emner brukt til beregning av karaktersnitt.

Eksterne bachelorgrader som kvalifiserer:

  • Norske bachelorgrader i petroleumsteknologi (UiS) og olje- og gassteknologi (NTNU), eller tilsvarende bachelorgrader kor emner tilsvarende PTEK211 og GEOV261 er inkludert.
  • Norske bachelorgrader i energi kor emner tilsvarende PTEK211 og GEOV261 er inkludert.
  • Andre bachelorgradar kan kvalifisere dersom du har 80 studiepoeng i petroleumsteknologi eller andre relevante fagfelt.

Du må også ha:

  • ein snittkarakter på minimum C i emna du får opptak på grunnlag av.
  • Språkkrava i både norsk og engelsk for dette studieprogrammet dekker du med generell studiekompetanse, anten på grunnlag av norsk vidaregåande skule eller på annan måte.
  • Språkkrav for tospråklege program

Korleis søke

 Meir informasjon om generelle opptakskrav og søknadsprosedyrar finn du i følgande lenker: 

Du må også oppfylle dei spesifikke opptakskrava for studieprogrammet. Bachelorgraden må omfatte emne i matematikk, fysikk og kjemi og dessutan geologi og reservoarteknologi. 

Programmet har hovudopptak på hausten og suppleringsopptak på våren (søknadsfrist 1. november), dersom ikkje alle plassar blir fylte på hausten. Våropptaket gjeld ikkje for søkjarar utanfrå EU/EØS/EFTA.