Hjem
Utdanning
Studieretning

Reservoarmekanikk

 • Lengde2 År
 • SpråkNorsk/Engelsk
 • StudiestartHaust/Vår
 • Studiepoeng120

Hovedinnhold

Introduksjon

Mål og innhald

Studiet kombinerer dei klassiske realfaga fysikk, matematikk og kjemi med geologi og gir et solid fagleg fundament for å kunne arbeide med problem ein møter i samband med utvinning av olje og gass. Målsetjinga med studiet er å utnytte forsking og ekspertise både frå universitetets fagmiljø og eksterne forskingsmiljø til å utdanne kandidatar med teknologisk kompetanse som er velegna for arbeid i oljeindustrien og arbeid innan industri og forvalting som krev kompetanse i kvantitativ modellering. Sidan studiet er tverrfagleg, vil det gi eit godt grunnlag for arbeid i skolen.

Fagleg profil

Utvikling og analyse av matematiske/numeriske berekningsverktøy er viktig når ein skal lage simuleringsmodellar for fleirfasestraumar i eit reservoar. Simuleringsmodellane blir brukte i industrien når ein skal vurdere om reservoaret kan utvinnas kommersielt og korleis ein i så fall skal planleggje boringa etter førekomstane. Slike modellar kan lagast med eksisterande simulatorverktøy eller ved å utvikle eigen kode (for eksempel ved hjelp av Malab).

Graden

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i Reservoar- og geoenergi, reservoarmekanikk. Studiet er toårig (120 studiepoeng).

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Ein kandidat med mastergrad i reservoarmekanikk skal ha ein solid, forskingsbasert kunnskap og omfattande erfaring og forståing av petroleumsteknologisk forsking i det heile. Kandidaten har trening i å arbeide sjølvstendig i forhold til ei forskingsoppgåve. Dette arbeidet omfattar følgjande element:

 • å setje seg inn i ei ny vitskapleg problemstilling ut frå litteraturen
 • å formulere ein hypotese eller ei problemstilling som kan testast
 • å gjere ei kritisk vurdering av det eksisterande kunnskapsgrunnlaget og identifisere område som krev ny kunnskap eller forståing
 • vurdere metodar og velje ein metode som kan gje ny kunnskap
 • gjennomføre arbeidet
 • tolke resultata i høve til problemstillinga
 • presentere forskingsarbeidet skriftleg og munnleg innanfor ramma av vitskapelig formidling

Kandidaten vil ha omfattande kunnskap som kvalifiserer til sjølvstendig arbeid vidare innan dette forskingsfeltet, både i arbeidslivet og i vidare forskarutdanning.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Søknadsfristen er 15. april for studiestart i august og 1. november for studiestart i januar. Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du på http://www.uib.no/matnat/utdanning/opptak-ved-mn-fakultetet/opptak-til-masterprogram

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak) og suppleringsopptak vår.

Opptakskrav

Masterprogrammet i reservoarmekanikk byggjer på ein bachelorgrad petroleum- og prosessteknologi, eller tilsvarande grad. Det vert stilt spesielle krav til innholdet i graden.

Bachelorgrad frå UiB som kvalifiserer:

 • Bachelor i petroleum- og prosessteknologi (MAT212 må være inkludert)
 • Bachelorgrad i matematikk (emnene PTEK212, MAT212, GEOV260 og PTEK211 må være inkludert)
 • Bachelorgrad i fysikk dersom matematikkbakgrunnen vurderes som tilstrekkelig (emnene PTEK212, MAT212, GEOV260 og PTEK211 må være inkludert)
 • Bachelorgrad fra MN-fakultetet med emner som dekker opptaksgrunnlaget og karaktergrunnlaget (emnene trenger ikke være del av graden)

Beregning av karaktersnitt

Kun emner som inngår i spesialisering i bachelor i petroleum- og prosessteknologi blir brukt til beregning av karaktersnitt. Dersom du har ekstern bachelorgrad blir karaktersnitt beregnet frå relevante emner.

Eksterne bachelorgrader som kvalifiserer:

 • Norske bachelorgrader i petroleumsteknologi (UiS) og olje- og gassteknologi (NTNU), eller tilsvarende bachelorgrader kor emner tilsvarende PTEK212, MAT212, GEOV260 og PTEK211 er inkludert.
 • Norske bachelorgrader i energi kor emner tilsvarende PTEK212, MAT212, GEOV260 og PTEK211 er inkludert.
 • Andre bachelorgradar kan kvalifisere dersom du har 80-100 studiepoeng i petroleumsteknologi eller andre relevante fagfelt.

Du må også ha:

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for fysikk og teknologi

Ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar.ppt@ift.uib.no

teleson 55 58 28 64