Hjem
Utdanning
Studieretning

Teoretisk atom-, kjerne- og partikkelfysikk

 • Lengde2 År
 • Studiepoeng120

Hovedinnhold

Introduksjon

Mål og innhald

Moderne teoretisk fysikk har som mål å forstå naturen på sitt største og minste skala. Dette masterprogrammet gjer ei brei introduksjon til grunnleggjande teoretisk fysikk og byggjer bru mellom det du har lært på bachelornivå og forskingsfronten. Som student vil du ha mogelegheita til å studere atomære system som vekselverker med ljus, fordjupe deg i den komplekse oppførselen til kvarkar og gluonar under ekstreme forhold i kjernefysiske kollisjoner eller undersøke strukturen til Standardmodellen for partikkelfysikk, både utenfor og innenfor modellen.

Emna i masterstudiet inkluderer avanserte metodar i kvantemekanikk og kvantefeltteori, samt generell relativitet. I tillegg vil du få erfaring med moderne numeriske metodar for å kunne løyse banebrytande problem. Som masterstudent vil du bli en del av eit levende forskingsmiljø som er engasjert i forskjellige internasjonale prosjekter.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

 • har ei forståing for grunnleggjande lover og prinsipp i teoretisk fysikk, samt deira tolking
 • har kjennskap til dei elementære byggjesteinane i naturen
 • er kjent med både numeriske og analytiske metodar for å løyse relevante problem i feltet
 • har inngåande innsikt i laser-materie vekselverknadar, kjerneprosessar under ekstreme vilkår, partikkelfysikk innanfor Standardmodellen og ideer om dens utvidingar med ukjende partiklar (omfanget avheng av spesialiseringen i masteroppgåva)

Ferdigheiter

Kandidaten kan

 • anvende fysiske prinsipp og lover samt matematiske metodar på problem i feltet
 • analysere problemstillingar i atom-, kjerne- or partikkelfysikk og drøfte måtar å utforske desse på ved hjelp av teori og modellering
 • utføre eit sjølvstendig, avgrensa forskingsprosjekt under rettleiing, men med stor grad av sjølvstende og eige initiativ, og i tråd med forskingsetiske normer
 • orientere seg i fagmiljøet og hente inn, analysere og anvende nødvendige kunnskapar og verktøy som trengs for å utføre eit forskingsprosjekt
 • analysere og kritisk vurdere vitskapelege informasjonskjelder og anvende desse til å strukturere og formulere resonnement og nye idear
 • analysere, tolke og drøfte eigne resultat på ein fagleg god og kritisk måte, og i lys av data og teoriar innan sitt fagområde

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • analysere vitskaplege problemstillingar generelt og kan delta i diskusjon om innfallsvinklar og måtar å løyse problem på
 • modelera fysiske systemer ved hjelp av abstrakte storleikar
 • gje god skriftleg og munnleg framstilling av vitskaplege tema og forskingsresultat
 • kommunisere om faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innan teoretisk fysikk, både med spesialistar og til allmennheita
 • reflektere over sentrale vitskaplege problemstillingar i eige og andre sitt arbeid
 • demonstrere forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

Utveksling

Delstudium i utlandet

Tilrådd rekkefølje for emna finn du under overskrifta «Obligatoriske emne».

Korleis søke

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak), vår (suppleringsopptak)

Opptakskrav

Masterprogrammet i fysikk, retning teoretisk atom-, kjerne- og partikkelfysikk byggjer på ein bachelorgrad i fysikk, eller tilsvarande. Det anbefales ikke å søke uten bestått eksamen i PHYS201 Kvantemekanikk eller KJEM221 Grunnleggjande kvantemekanikk eller tilsvarande kurs.

Bachelorgrad frå UiB som kvalifiserer:

Utrekning av karaktersnitt

For bachelor i fysikk (UiB) beregnes karaktersnitt av følgende emner:

Eksterne bachelorgrader som kvalifiserer:

 • Bachelorgrad i fysikk
 • Bachelorgrader som fyller kravene til grunnleggende emner i matematikk, lineær algebra, differensiallikningar, funksjonar av fleire variable, mekanikk, elektromagnetisme, termodynamikk, moderne fysikk, laboratoriekurs i fysikk og prosjektoppgave/bacheloroppgave eller tilsvarande.

Du må også ha:

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen