Hjem
Utdanning
Studieretning

Måleteknologi og nanofysikk

 • Lengde2 År
 • Studiepoeng120

Hovedinnhold

Introduksjon

Mål og innhald

Måleteknologi er ein viktig del av vår kvardag, og grensene for kva som kan målast blir stadig strekte ved å utnytte ulike kjemiske og fysiske eigenskapar, frå nano til makroskopisk skala, hos materiale til utvikling av fornybare energikilder, sensorar og instrument for ei rekkje bruksområde. Ny og forbetra måleteknologi for karakterisering av materialer på mikro og nanoskala spelar ei svært viktig rolle ved utvikling av fornybar energiteknologi.

Spesialisering i måleteknologi krev god kunnskap om fysikken bak dei ulike måleprinsippa, i tillegg til innsikt i prosessen som skal målast. Nye metodar og materiale gjer det mogleg å utvikle sensorar der ein kan trekkje meir informasjon ut frå kvar enkelt måling. Det blir fokusert på optiske og elektromagnetiske måleprinsipp. Det vert utvikla energiteknologi og målesystemer for fornybar energi, slik som solceller, regnceller og andre typar fornybare energisystemer. Det vert også utvikla sensorar og avbildningsystemer for karakterisering av partiklar og strukturar, frå mikroskopisk til nanonivå.

Arbeidsmetodane, som er ein viktig del av utdanninga, spenner frå teori og modellering til eksperiment og utvikling av prototypar. Dette blir gjerne utført i nært samarbeid med industri og andre institutt som Christian Michelsen Research AS, ofte i form av eksterne master- og doktorgradsprosjekt.

Masterprogrammet i måleteknologi gjer eit breitt grunnlag og god forståing innan aktuelle problemstillingar i faget. I arbeidet med masteroppgåva vert analyserte målingar og resultata vert vurderte i lys av dei hypotesane som blir testa.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

 • kan forklare utvalde aktuelle eksperimentelle metodar og teknikkar innan måleteknologi
 • kan vise at ein har avanserte kunnskapar innan måleteknologi på eit godt nivå, og spesialisert innsikt i eit avgrensa område knytta til mastergradsprosjektet

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan utføre eit sjølvstendig forskingsprosjekt under rettleiing, men med stor grad av sjølvstende og eige initiativ, og i tråd med forskingsetiske normer
 • kan analysere problemstillingar i måleteknologi og drøfte måtar å utforske desse på ved hjelp av teori og eksperimentelle metodar

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere vitskaplege problemstillingar generelt og kan delta i diskusjon om innfallsvinklar og måtar å løyse problem på
 • kan gje god skriftleg og munnleg framstilling av vitskaplege tema og forskingsresultat

Utveksling

Delstudium i utlandet

Opphald ved lærestadar i utlandet avtalast med rettleiar, og skal vere ein del av masteravtalen.

Korleis søke

Studiestart - semester

Haust (Hovudopptak) og vår (suppleringsopptak)

Opptakskrav

Masterprogrammet i fysikk, retning måleteknologi og nanofysikk byggjer på ein bachelorgrad i fysikk, eller tilsvarande.

Bachelorgrad frå UiB som kvalifiserer:

Utrekning av karaktersnitt

For bachelor i fysikk (UiB) beregnes karaktersnitt av følgende emner:

Eksterne bachelorgrader som kvalifiserer:

 • Bachelorgrad i fysikk
 • Bachelorgrader som fyller kravene til grunnleggende emner i matematikk, lineær algebra, differensiallikningar, funksjonar av fleire variable, mekanikk, elektromagnetisme, termodynamikk, moderne fysikk, laboratoriekurs i fysikk og prosjektoppgave/bacheloroppgave eller tilsvarande.
 • Ingeniørutdanninger i elektronikk /automasjon/datateknikk, inkludert fordypningsemne i fysikk/matematikk 3 (Videregående matematikk og fysikk for data og elektro)

Du må også ha:

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen