Hjem
Utdanning
Studieretning

Optikk

 • Lengde2 år
 • SpråkNorsk og engelsk.
 • StudiestartHaust (hovudopptak) og vår (suppleringsopptak)
 • Studiepoeng120

Hovedinnhold

Introduksjon

Mål og innhald

Optikk handlar om å forstå eigenskapane til synleg, ultrafiolett og infraraudt lys, samt å studere korleis lys vekselverkar med materie, og korleis ein kan bygge instrument som enten måler lys direkte eller bruker lys til å måle andre parametrar.

Masterprogrammet i optikk skal gje eit breitt grunnlag og god forståing for aktuelle problemstillingar i faget. I arbeidet med masteroppgåva vert målingar og modellar analysert og vurdert i lys av dei hypotesane som blir testa. Studiet gir erfaring med munnleg og skriftleg framstilling av resultat og teoriar, og trening i å kunne lese og vurdere relevant faglitteratur.

Graden

Master i fysikk - optikk

Kva kan du bli

Vidare studium

Masterstudiet gir grunnlag for opptak til forskarutdanninga (ph.d.-grad).

For å vere kvalifisert for opptak til forskarutdanninga, må gjennomsnittskarakterane på emna i spesialiseringa i bachelorgraden, emna i mastergraden samt masteroppgåva vere C eller betre.

Ein må normalt vere tilsett i ei stilling som stipendiat for å få opptak.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

 • gjengi fakta og drøfte grunnleggjande idear om vekselverknad mellom lys og materie
 • forklare utvalde eksperimentelle metodar og måleteknikkar
 • vise generell avansert kunnskap innan optikk, og spesialisert innsikt i eit avgrensa område knytt til mastergradsprosjektet

Ferdigheiter

 • utføre eit sjølvstendig, avgrensa forskingsprosjekt under rettleiing, men med stor grad av sjølvstende og eige initiativ, og i tråd med forskingsetiske normer
 • handtere og presentere vitskaplege data, drøfte presisjon og nøyaktigheit og bruke programmeringsverktøy for å analysere og behandle data
 • analysere problemstillingar i optikk og drøfte måtar å utforske desse på ved hjelp av teori, modellering og eksperimentelle metodar
 • orientere seg i fagmiljøet og hente inn, analysere og anvende nødvendige kunnskapar og verktøy som trengs for å utføre eit forskingsprosjekt
 • analysere og kritisk vurdere vitskapelege informasjonskjelder og anvende desse til å strukturere og formulere resonnement og nye idear innan optikk
 • analysere, tolke og drøfte eigne resultat på ein fagleg god og kritisk måte, og i lys av data og teoriar innan sitt fagområde

Generell kompetanse

 • kunne analysere vitskaplege problemstillingar generelt og kunne delta i diskusjon om innfallsvinklar og måtar å løyse problem på
 • gje god skriftleg og munnleg framstilling av vitskaplege tema og forskingsresultat
 • kommunisere om faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innan optikk, både med spesialistar og med allmennheita
 • kunne reflektere over sentrale vitskaplege problemstillingar i eige og andre sitt arbeid
 • demonstrere forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

Utveksling

Delstudium i utlandet

Eventuelt opphald ved lærestadar i utlandet avtalast med rettleiar, og skal vere ein del av masteravtalen.

Korleis søke

Studiestart - semester

Haust (Hovudopptak) og vår (suppleringsopptak).

Opptakskrav

Masterprogrammet i fysikk, retning optikk, byggjer på ein bachelorgrad i fysikk, eller tilsvarande.  

Bachelorgrad frå UiB som kvalifiserer: 

Utrekning av karaktersnitt 

For bachelor i fysikk (UiB) beregnes karaktersnitt av følgende emner: 

Eksterne bachelorgrader som kvalifiserer: 

 • Bachelorgrad i fysikk 
 • Bachelorgrader som fyller kravene til grunnleggende emner i matematikk, lineær algebra, differensiallikningar, funksjonar av fleire variable, mekanikk, elektromagnetisme, termodynamikk, moderne fysikk, laboratoriekurs i fysikk og prosjektoppgave/bacheloroppgave eller tilsvarande.  

Du må også ha: 

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen