Hjem
Utdanning

Studieplan for MAMN-PHYS Fysikk, master, 2 år, haust 2021

Namn på grad

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i fysikk. Studiet er toårig (120 studiepoeng).

Mål og innhald

Masterprogrammet i fysikk blir tilbudt både i ren og anvendt fysikk. Programmet retter seg mot studenter med interesse for fysikk og beslektede fag og som ønsker å kvalifisere seg til forskning, utvikling eller undervisning, og søke arbeid der kvalifikasjoner i fysikk er påkrevd eller blir regnet som en fordel. Innenfor masterprogrammet i fysikk kan man velge mellom følgende studieretninger:

  • Akustikk
  • Eksperimentell kjerne- og partikkelfysikk
  • Medisinsk fysikk
  • Mikroelektronikk
  • Måleteknologi og nanofysikk
  • Optikk
  • Partikkelfysikk
  • Romfysikk
  • Teoretisk atom-, kjerne- og partikkelfysikk

Læringsutbyte

Læringsutbytte for masterprogrammet ligger under de enkelte studieretningene

Omfang masteroppgåva

Masteroppgåva er på 60 studiepoeng.

Undervisningsmetodar

Studiet vert gjennomført under rettleiing av fagleg rettleiar. Rettleiar skal gi råd om formulering og avgrensing av emne og problemstilling for oppgåva, litteratur, fagleg innhald, arbeidsopplegg og framdriftsplan.

Undervisningsform for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emnebeskrivinga.

Vurderingsformer

Når masteroppgåva er innlevert, godkjent og vurdert, avsluttes studiet med ein munnleg mastergradseksamen.

Vurderingsform for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emnebeskrivinga.

Karakterskala

Masteroppgåva vert sensurert med karakterskalaen A-F

Karakterskala for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emnebeskrivinga.

Administrativt ansvarleg

Studiekonsulent Hanne Israelsen

studie.fysikk@uib.no