Hjem

Odontologi (tannlege), master, 5 år

Tannlegestudiet er ein blanding av både teori og praksis. Som tannlege hjelper du pasientane dine med å behalde friske tenner heile livet.  Du får eit fleksibelt yrke der du jobbar tett på alle slags menneske i alle aldrar. 
 • Lengde5 år
 • Ordinær65,4
 • Primær57,5
 • Plassar48
 • OpptakskravMEROD
 • Studiepoeng300
 • StartHaust

Integrert masterutdanning i odontologi kvalifiserer deg for tannlegeyrket. Som tannlege skal du kunne forebygge og behandle sjukdommar i tenner og munnhole. Utdanninga fører fram til autorisasjon som gir deg rett til å praktisere i Norge og innan EU-området.  

Det er relativt vanlig med sjukdom i tenner og munnhole, og ofte trengs behandling. Tannlegar med godkjent utdanning er viktige for å sette rett diagnose og gå i gang med nødvendig behandling. 

Meir informasjon under

Odontologi

Producer:
Martin Nyhammer
  

Viktige spørsmål på odontologistudiet er: 

 • Korleis varierer tannhelsa i befolkninga? 
 • Korleis når vi dei pasientgruppene som treng behandling mest? 
 • Korleis påverkar sjukdommar i munnhola sjukdommar andre stader i kroppen? 

Som tannlegestudent lærer du mykje av det same som medisinstudentane innan kjemi, biokjemi, anatomi (med fokus på hovud og hals) og fysiologi. Du lærer å ta og tolke røntgenbilete, som er viktig for å oppdage sjukdom. Når sjukdom er påvist skal du kunne utføre tannbehandling: alt frå fyllingsterapi til krone- og brubehandling og fjerning av tenner. Alt på ein smertefri måte for pasienten.  

Som tannlege vil du møte alle typar menneske. På studiet fokuserer vi på å opptre på ein profesjonell måte som vekker tillit i omgang med pasienten.   

Studiet passer for deg som: 

 • Liker både teori og praksis 
 • Liker å ha ein full timeplan, og få tett oppfølging frå flinke lærarar. 
 • Er innstilt på mykje obligatorisk undervising, og at studiet har ein fast plan. 
 • Har evne til å vise empati og sette seg inn i andre sine utfordringar. 

Karriere 

I tillegg til mastergrad får du autorisasjon som tannlege frå Helsedirektoratet. Autorisasjonen er eit bevis på at du har ein offentleg godkjent tannlegeutdanning, noko som gjer det lett å få jobb.  

Du kan jobbe i det offentlege, eller drive privat tannlegepraksis. Nokre tannlegar driv med undervisning, administrasjon eller forsking. 

Arbeidsmarknaden for tannlegar er god. Du får eit yrke som er rikt på utfordringar, og du spelar ei viktig rolle i samfunnet. 

Etter mastergraden kan du gå vidare med ph.d.-studium og ta ein doktorgrad. Dette kvalifiserer til stilling i universitetssystemet eller på regionale kompetansesenter. 

Etter å ha arbeidd som tannlege i minimum to år kan du søke opptak til spesial- eller spesialistutdanning innanfor sju spesialfelt i tannlegefaget.

Meir informasjon under

Oppbygging 

Integrert masterstudium i odontologi er eit femårig fulltidsstudium, som startar i august.  

Slik er studiet lagt opp: 

1. studieår Det første året er delvis felles for studentar innanfor odontologi og medisin. Du blir kjent med dei kliniske fagområda, og den odontologiske universitetsklinikken.

2. studieår Dette året får du undervisning i anatomi, fysiologi, oral biologi del 2, og generell patologi og immunologi. Du får undervisning i odontologiske biomateriale (materiale som blir brukte i munnhola) og undervisning på ferdigheitssentera som førebuing til pasientbehandling.  

3. studieår Undervisning på ferdigheitssentera held fram, og fagspesifikke kurs startar opp. Undervisninga dette året omfattar mykje trening i manuelle ferdigheiter innanfor dei odontologiske fagområda. Du går i gang med behandling av eigne pasientar, og det blir fokusert på kliniske rutinar, hygiene, pasientkommunikasjon, undersøkingar, førebygging, planlegging av behandling, lokal anestesi og journalforskrifter.  

4- 5. studieår Det meste av tida i dei to siste studieåra går med til pasientbehandling parallelt med teoretisk undervisning i ulike kliniske fag. I løpet av det fjerde og femte studie­året skal du også skrive ei prosjektoppgåve. I femte studieår har du tre veker praksisstudium ved klinikkar i den offentlege tannhelsetenesta. 

Du finn detaljert vekeplan og litteraturliste på emnesidene. 

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardagen 

Odontologistudiet tilbyr: 

 • Strukturert undervisningsopplegg i eitt av dei mest moderne odontologibygga i Europa 
 • Tidleg praksis og møte med pasientar 
 • Godt studentmiljø 
 • Avansert teori og tekniske ferdigheiter 

Studiekvardagen er lagt opp med eit relativt tett program allereie frå første studieår. I starten er det mest teori, men etter kvart vil det bli meir klinisk trening, først som simulering og deretter på pasientar.  

Det er om lag 30 timar undervising i veka og størstedelen er obligatorisk. Du får ein timeplan som er ganske full, og i tillegg må du lese på eigen hand. Du må vere forberedt på å vere til stades på studiet frå klokka 8 til 16 dei fleste dagane i veka. 

På femte studieår har du fire veker praksis i den offentlege tannhelsetenesta. UiB skaffar praksisplassar over heile landet.  

Studiet er lagt opp som ei “trapp” kor emna byggjer på kvarandre. Det er viktig at du kan det som er forventa, sidan du behandlar pasientar under studiet. Difor har studiet eit fast løp og alle emne er obligatoriske.  

Som del av studiet skal du skrive ei prosjektoppgåve om eit tema du vel sjølv. Her kan du fordjupe deg ekstra i noko du er spesielt interessert i.  

Vi tilbyr forskarlinje, du tar då eitt år ekstra i studiet, og kan fortsette vidare på ein ph.d.-grad  etter masterprogrammet. 

Vår del av UiB er Campus Årstad. Vi har eit flott og moderne odontologibygg frå 2012. I dei tre siste studieåra skjer all undervisninga her. I odontologibygget er det ferdigheitssenter, pasientklinikkar, andre undervisningsrom, lesesal og kantine. I dei to første studieåra er ein del av undervisninga på området ved Haukeland universitetssjukehus, på Bygg for Biologiske basalfag mellom anna. Her er det undervisningsrom, medisinsk ferdigheitssenter, lesesal og bibliotek. På Armauer Hansens hus er det også lesesalar og grupperom for studentar.  

Kva lærer du? 

Ein student med mastergrad i odontologi: 

 • har brei kunnskap om førebygging og behandling av sjukdom i munnhola. 
 • skal kunne utføre både førebyggande og aktiv behandling av alle former for sjukdom i munnhola, inkludert infeksjonar i tenner og tannkjøt   
 • kan kommunisere godt med pasientar og pårørande 

Utveksling 

Du kan reise på utveksling i niande semester. Vi har utvekslingsavtalar med universitet i Sverige, Danmark, Frankrike, USA, Storbritannia og Nord-Irland

Slik søker du om å reise på utveksling

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse og MEROD: 

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)
 • Fysikk 1
 • Kjemi 1 og 2

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her