Hjem

Odontologi (tannlege), master, 5 år

Tannlegestudiet er ei blanding av teori og praksis. Som tannlege hjelper du pasientane dine med å behalde friske tenner heile livet. Du får eit fleksibelt yrke der du jobbar tett på alle slags menneske i alle aldrar.
 • Lengde5 År
 • Ordinær66,6
 • Primær58,8
 • Plassar48
 • OpptakskravMEROD
 • Studiepoeng300
 • StartHaust

Hovedinnhold

Integrert masterutdanning i odontologi kvalifiserer deg for tannlegeyrket. Som tannlege skal du kunne forebygge og behandle sjukdommar i tenner og munnhole. Utdanninga fører fram til autorisasjon som gir deg rett til å praktisere i Norge og innan EU-området.  

Det er relativt vanlig med sjukdom i tenner og munnhole. Tannlegar med godkjent utdanning er viktige for førebygging, diagnostikk og behandling av slike sjukdomar. 

Meir informasjon under

Odontologi

Produsent:
Martin Nyhammer
  

På odontologistudiet diskuterer vi spørsmål som: 

 • Korleis kan ein førebygge sjukdom og skade på tenner og i munnhole?
 • Korleis kan ein behandle sjukdommar i munnen?
 • Korleis kan ein best reparere ei skada tann?
 • Korleis påverkar sjukdommar i munnen sjukdommar andre stader i kroppen?

Som tannlegestudent lærer du mykje av det same som medisinstudentane innan kjemi, biokjemi, anatomi (med fokus på hovud og hals) og fysiologi. Du lærer å ta og tolke røntgenbilete, som er viktig for å oppdage sjukdom. Når sjukdom er påvist skal du kunne utføre tannbehandling: Alt frå fyllingsterapi til krone- og brubehandling og fjerning av tenner. Alt på ein smertefri måte for pasienten.  

Som tannlege vil du møte alle typar menneske. På studiet fokuserer vi på å opptre på ein profesjonell måte som vekker tillit i omgang med pasienten.     

Studiet passer for deg som

 • liker både teori og praksis 
 • liker å ha ein full timeplan, og få tett oppfølging frå flinke lærarar 
 • er innstilt på mykje obligatorisk undervising, og at studiet har ein fast plan 
 • har evne til å vise empati og sette seg inn i andre sine utfordringar 

Retningslinjer vedrørende arbeidstøy under studiet: 

Studentene skal bruke arbeidstøy under arbeid i Ferdighetsenteret og i klinikkene. Arbeidstøyet består av klinikkbukser og kittel med kort arm for å sikre adekvat håndhygiene. Religiøse hodeplagg som brukes i klinikken anses som arbeidstøy, og følger regler for arbeidstøy. Alt arbeidstøy eies av Odontologisk Universitetsklinikk, og tøyet lånes ut til studentene.

Mer informasjon om smittevernpraksis ved Odontologisk Universitetsklinikk finner du her.

Jobb

I tillegg til mastergrad får du autorisasjon som tannlege frå Helsedirektoratet. Autorisasjonen er eit bevis på at du har ei offentleg godkjent tannlegeutdanning, noko som er ei føresetnad for å arbeide som tannlege.   

Du kan arbeide i den offentlege tannhelsetenesta eller i privat tannlegepraksis. Nokre tannlegar driv med undervisning, administrasjon eller forsking. Du kan òg eige og drive privat tannlegepraksis som sjølvstendig næringsdrivande.  

Arbeidsmarknaden for tannlegar er god. Du får eit yrke som er rikt på utfordringar, og du spelar ei viktig rolle i samfunnet. 

Etter mastergraden kan du gå vidare med ph.d.-studium og ta ein doktorgrad. Dette kvalifiserer til stilling i universitetssystemet eller på dei regionale kompetansesentra. 

Etter å ha arbeidd som tannlege i minimum to år kan du søke opptak til spesial- eller spesialistutdanning innanfor sju spesialfelt i tannlegefaget.

Meir informasjon under

Oppbygging 

Integrert masterstudium i odontologi er eit femårig fulltidsstudium som startar i august kvart år.  

Slik er studiet lagt opp: 

1. studieår: Det første året er delvis felles for studentar på odontologi- og medisinstudiet. Det inneheld tema som kjemi og biokjemi, ulikskap i helse, akuttmedisin, medisinsk statistikk og etikk. Du lærer òg om anatomi og biologi i tenner og munn (oral biologi ), og blir kjent med dei kliniske fagområda i odontologi og den odontologiske universitetsklinikken. Ex.phil. høyrer også med til første studieår. 

2. studieår: Dette året har du undervisning i anatomi, fysiologi, oral biologi, generell patologi og immunologi. Du lærer også om odontologiske biomateriale (materiale som blir brukte i munnhola) og har undervisning på ferdigheitssenteret som førebuing til pasientbehandling. 

3. studieår: På tredje studieår vil du vera mykje på det odontologiske ferdighetssenteret og øve på teknikkar og ferdigheiter du må meistre som tannlege. Du går i gang med behandling av eigne pasientar, og det blir fokusert på kliniske rutinar, hygiene, pasientkommunikasjon, undersøkingar, førebygging, planlegging av behandling, lokal anestesi og journalforskrifter. Parallelt blir det gitt teoretisk undervisning i dei ulike odontologiske fagområda.

4.-5. studieår: Det meste av tida i dei to siste studieåra går med til pasientbehandling, kombinert med tverrfagleg teoretisk undervisning. I løpet av det tredje studieåret skal det skrivast ein protokoll for ei prosjektoppgåve om et tema du vel sjølv. Skrivinga av prosjektoppgåva vil halde fram i fjerde og femte studieåret, kor du får fordjupe deg i eit tema du er spesielt interessert i. I femte studieår har du tre veker praksisstudium ved ein klinikk i den offentlege tannhelsetenesta. UiB skaffar praksisplassar over heile landet.  

Ny studieplan 

Studentar som starta på studiet hausten 2019 og tidlegare, følgjer odontologi 2006-studieplanen. Her finn du ei oversikt over emna i odontologi 2006-planen

Studentar som startar på studiet hausten 2020 og seinare, følger ny studieplan for odontologistudiet (odontologi 2020-planen). Målet med studieplanrevisjonen er å gjera odontologistudiet enda betre, mellom anna ved å jamne ut arbeidsbelastinga gjennom studiet, sikre ei meir heilskapleg pasientbehandling og å gje meir temabasert undervisning.

Emna i den nye studieplanen blir planlagt i detalj for kvart semester. Etter kvart som undervisninga og eksamen i emna er ferdig planlagt, blir dei lagt til i oversikta over emne i graden (sjå lenke under). Du finn detaljert timeplan og litteraturliste på kvart emne i emneoversikta. 

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardagen 

På odontologistudiet får du

 • strukturert undervisningsopplegg i eitt av dei mest moderne odontologibygga i Europa 
 • tidleg praksis og møte med pasientar 
 • godt studentmiljø 
 • forskingsbasert kunnskap og avanserte tekniske ferdigheiter 

Studiekvardagen er lagt opp med eit relativt tett program allereie frå første studieår. I starten er det mest teori, men etter kvart vil det bli meir klinisk undervisning. Først trener du på modellar og deretter får du behandle pasientar under rettleiing.  

Det er om lag 30 timar undervising i veka og størstedelen er obligatorisk. Du får ein timeplan som er ganske full, og du må vere førebudd på å vere til stades på studiet frå klokka 8 til 16 dei fleste dagane i veka. I tillegg må du lese på eiga hand. Studiet er lagt opp slik at emna byggjer på kvarandre og det er viktig at du kan det som er forventa, sidan du behandlar pasientar under studiet. Difor har studiet eit fast løp, og alle emne er obligatoriske. 

Som ny student på odontologistudiet vil du få tilbod om å delta i ei mentorgruppe. I mentorgruppa blir du kjent med andre som studerer det same som deg og som du vil møte i undervisninga det første studieåret. Vidarekomne studentar på studieprogrammet ditt leiar mentorgruppene og vil dele av sine erfaringar med studia og studiekvardagen.  

UiB har eit flott og moderne odontologibygg frå 2012 på Campus Årstad (Alrek Helseklynge). I dei tre siste studieåra skjer all undervisninga her. I odontologibygget er det ferdigheitssenter, pasientklinikkar, ulike typar undervisningsrom, lesesal og kantine. I dei to første studieåra er ein del av undervisninga på campus Haukeland, på Bygg for Biologiske basalfag mellom anna. Her er det undervisningsrom, medisinsk ferdigheitssenter, lesesal og bibliotek. På Armauer Hansens hus er det også lesesalar og grupperom. 

Kva lærer du? 

Ein student med mastergrad i odontologi

 • har brei kunnskap om førebygging og behandling av sjukdom i munnhola
 • skal kunne utføre både førebyggande og aktiv behandling av alle former for sjukdom i munnhola, inkludert infeksjonar i tenner og tannkjøt   
 • kan kommunisere godt med pasientar og pårørande 
 • Kan vise vidare til spesialistbehandling der det er behov for det

Les heile lista over læringsutbyte

Vi tilbyr forskarlinje for deg som kan tenke deg å forske parallelt med studiane. Studiet blir då forlenga med eitt år. Forskarlinja kan du bygge vidare til ein ph.d.-grad seinare. 

Utveksling 

Du kan reise på utveksling i niande semester. I tillegg jobbar fakultetet for å legge til rette for utveksling også i løpet av andre studieår. På odontologistudiet har vi utvekslingsavtalar med universitet i Sverige, Danmark, Frankrike, USA og Storbritannia

Slik søker du om å reise på utveksling

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse og MEROD: 

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)
 • Fysikk 1
 • Kjemi 1 og 2

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her