Hjem
Utdanning

Studieplan for MAOD-ODONT Odontologi (tannlege), master, 5 år, haust 2022

Namn på grad

Master i odontologi

Omfang og studiepoeng

Det integrerte masterprogrammet i odontologi har et omfang på 300 studiepoeng og er normert til 5 år

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart - semester

Høst

Mål og innhald

Mål

Det integrerte mastergradsstudiet i odontologi er et profesjonsstudium som fører frem til universitetsgraden Master i odontologi. Studiet skal frembringe bredt kompetente allmennpraktiserende tannleger som skal kunne ta ansvar for oral helse i et helhetsperspektiv. Samtidig skal det gi kandidatene grunnlag for livslang læring, spesialisering og forskerutdanning.

Studiet skal sikre samfunnet kandidater som besitter de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som trengs for forsvarlig utøvelse av tannlegeyrket. Undervisningen er forskningsbasert, faglig oppdatert og tilpasset samfunnets og befolkningens behov for å forebygge og behandle orale sykdommer og tilstander.

Studiet gir grunnlag for videre oppdatering, læring og utdanning i yrkesutøvelsen ved at studentene får kunnskap om og forståelse for forskningsprosesser som er aktuelle for faget.

Innhold

Det integrerte mastergradsstudiet i odontologi inneholder biologiske basalfag (1. og 2. studieår), parakliniske fag (2.-5. studieår) og kliniske fag (3.-5. studieår). Studiet danner et godt utgangspunkt for å starte en yrkeskarriere som allmennpraktiserende tannlege, forsker eller som spesialist i et klinisk fag.

Læringsutbyte

Etter fullført integrert mastergrad i odontologi har kandidaten ervervet bred biologisk og odontologisk basiskompetanse. Denne basiskompetansen består i teoretiske kunnskaper i biomedisinske, parakliniske, kliniske og adferdsfaglige disipliner samt kliniske ferdigheter og en generell helsefaglig kompetanse.

Kandidaten har ved fullført program følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Kandidaten har en vitenskapelig tenkemåte og holdning.
 • Kandidaten kan redegjøre for, analysere, forstå og anvende relevante kunnskaper innen biomedisinske, parakliniske kliniske og atferdsfaglige disipliner og emner

Ferdigheter

 • Kandidaten kan selvstendig, på basis av teoretisk og klinisk kompetanse, forebygge, undersøke, diagnostisere, behandle og følge opp pasienter med orale sykdommer/tilstander i allmennpraksis.
 • Kandidaten kan kommunisere godt med ulike pasientkategorier
 • Kandidaten er i stand til å kritisk vurdere egen virksomhet

Generell kompetanse

 • Kandidaten har adekvate etiske og profesjonelle holdninger.
 • Kandidaten viser empati og respekt i behandlingssituasjonen.
 • Kandidaten har gode samarbeidsevner i forhold til annet helsepersonell. Kandidaten har gode holdninger i relasjon til kvalitet og presisjon.
 • Kandidaten erkjenner behovet for vedlikehold og oppdatering av kunnskaper og ferdigheter gjennom hele yrkeskarrieren. Kandidaten kan bidra i forskningsprosjekter relatert til oral helse og kan vurdere oral helse i relasjon til samfunnsmessige forhold.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og MEROD: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2.

Innføringsemne

Examen Philosophicum, 10 studiepoeng

Obligatoriske emne

For masterstudiet i odontologi er alle emner obligatoriske. Utdanningsplanen eller rekkefølgen på eksamenene kan ikke endres.

De fleste emnene i studiet har obligatorisk undervisning. Studenten må ha fulgt obligatorisk undervisning og studieplanfestede prøver må være bestått før studentene kan fortsette med klinisk tjeneste eller gå opp til eksamen. I laboratorieundervisning må kursene være godkjent og i klinisk tjeneste er det både obligatorisk undervisning og kvalitative og kvantitative krav som må være oppfylt. De ulike fagområder/blokker har presiserte krav til oppmøte på obligatorisk undervisning samt kvalitative og kvantitative krav basert på faglige vurderinger.

Vi viser til Det medisinske fakultetets utfyllende reglement til Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen §4.6 og bestemmelsene om krav til studieprogresjon:

Studenter som flyttes til lavere kull følger studieplanen til sitt nye kull og gjentar undervisning inkludert prøver. Emneansvarlig kan etter en vurdering frita studenten fra hele eller deler av undervisningen. Som hovedregel gis det ikke fritak fra klinikkundervisning eller klinisk relaterte kurs.

Delstudium i utlandet

Utvekslingen er tilpasset den siste delen av profesjonsstudiet, der studentene jobber relativt selvstendig i klinisk tjeneste. Utvekslingen foregår i 8. eller 9. semester

Aktuelle institusjoner med utvekslingsavtale:

 • University of Minnesota
 • University of Dundee
 • Université Paris Descartes
 • Københavns Universitet
 • Gøteborgs Universitet

Arbeids- og undervisningsformer

Programmet er et profesjonsstudium som innebærer pasientbehandling. Det stilles derfor høye krav til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

I undervisninga legges det vekt på å bruke mange ulike og varierte undervisningsformer med mykje studentaktivitet. Blant anna benyttes e-læring ogtverrfagleg undervisning for å oppnå faglig integrasjon.

Studiet gjør bruk av et bredt spekter av undervisningsmetoder:

 • forelesninger
 • demonstrasjoner
 • laboratoriekurs
 • praktisk undervisning, (formidling)
 • ferdighetskurs
 • klinisk trening på simulator
 • praksisstudier
 • klinisk undervisning/pasientbehandling i universitetsklinikken og samarbeidendehelseinstitusjoner.
 • tverrprofesjonelt gruppearbeid i regi av Høgskolen Vestlandet
 • tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS)
 • individuell veiledning i arbeidet med prosjektoppgave

Undervisningsmetodar

I undervisninga legg vi vekt på å bruke undervisningsformer med mykje studentaktivitet. Blant anna brukar vi meir tverrfaglege læremåtar og prøver å oppnå integrasjon av den faglege fordjupinga. Undervisninga er både teoretisk (forelesingar og seminar) og praktisk (arbeid i laboratorium og klinikkar). Før du får ta eksamen i eit fag eller i ei undervisningsblokk, må det praktiske arbeidet i den aktuelle disiplinen vere godkjent.

Vurderingsformer

For å sikre at studentene/kandidatene har nødvendige kunnskaper, ferdigheter og generell

kompetanse gjennomføres et bredt spekter av vurderingsformer gjennom hele studieløpet:

 • Skriftlige underveisprøver
 • Praktiske/kliniske tester
 • Vurdering av praktiske og teoretiske ferdigheter i ferdighetskurs
 • Vurdering av kunnskaper og kliniske ferdigheter i klinisk praksis.
 • Vurdering av presentasjon og rapport fra praksisstudiet
 • Skriftlig prøve som vurderingsform
 • Skriftlig skoleeksamen
 • Vurdering av prosjektoppgave

Alle eksamener skal besvares på norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

A-F

Bestått/ikke bestått

Vitnemål og vitnemålstillegg

Vitnemål blir utstedt etter at graden er fullført. Vitnemål gir rett til å søke Helsedirektoratet om autorisasjon som tannlege.

Grunnlag for vidare studium

Det tas opp kandidatar for spesialisering innan ulike kliniske fagområde ved Det medisinske fakultet.

Relevans for arbeidsliv

De fleste tannleger arbeider i privat praksis eller i den offentlege tannhelsetjenesten. Noen arbeider i undervisning, forsking eller administrasjon.

Evaluering

Skriftlig evaluering via Mitt UiB.

Skikkavurdering og autorisasjon

Som utdanningsinstitusjon vurderer vi om kandidaten er skikket til å utøve yrket som helseeller sosialpersonell. Vurderingen omfatter både faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger, og foregår under hele utdanningen - jf. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Etter fullført studium har kandidaten rett til å søke om autorisasjon som tannlege. Det er Helsedirektoratet som gir autorisasjon etter en helhetsvurdering.

Programansvarleg

Programutvalg for odontologiske fag

Administrativt ansvarleg

Det medisinske fakultet.

Kontaktinformasjon

Det medisinske fakultet

Postboks 7804

5020 Bergen

Studieseksjonen: info.med@uib.no