Hjem
Utdanning

Namn på grad

Master i barnevern

Omfang og studiepoeng

Masterprogrammet i barnevern har eit omfang på 120 studiepoeng, normert til 2 år.

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk

Studiestart - semester

Haust

Mål og innhald

Masterprogrammet i barnevern er hovedsaklig et heltidsstudium på 2 år, men kan også tas på deltid over 4 år. Utdanninga skal gi progresjon som bygger fagleg bro mellom bachelor i barnevern og master i barnevern. Det er et mål å videreutvikle kandidatens evne til analytisk tenkning og til å anvende barnevernsfaglig kompetanse i arbeid med barn og familier. Utdanningen skal integrere teori, empiri og ferdighetstrening.

Studiet skal frembringe barnevernspedagoger som kan reflektere kritisk over egen praksis, samt vurdere sammenhenger mellom samfunnsmandat, politiske diskurser, teori, forskning, gjeldende regelverk og relevant rettspraksis. Utdanningen skal sette kandidaten i stand til å forstå og forvalte de virkemidlene barnevernet rår over, slik at barn og unge som lever i utsatte livssituasjoner får riktig hjelp til rett tid. Utdanningen skal også gi kunnskap om samiske- og minoritetsbarns rett til at eget språk, kultur, etnisitet og religion ivaretas i vurderingen av barnets beste og i barnevernets arbeid.

Barnevernfaglig kompetanse bygger på bidrag fra flere ulike fagdisipliner, blant annet psykologi, juss, pedagogikk og sosiologi. Kandidaten kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. Utdanninga bygger på Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern. I studieløpet avvikles det Nasjonal deleksamen i jus.

Masterprogram i barnevern gir kandidatene kompetanse til å utøve kunnskapsbasert praksis i tjenestene. Etter endt utdanning har kandidaten avansert kunnskap om barnevernsfaglige arbeid med barn, unge og familier som lever i en utsatt livssituasjon. Det barnevernfaglige arbeidet innebærer forebygging, veiledning, utrednings- og endringsarbeid, samt forvaltning, saksbehandling og kritisk tenkning i beslutningsprosesser.

Fullført utdanning skal kvalifisere til tittelen master i barnevern. Studiet danner grunnlaget for framtidige phd. kandidater. Utdanningen retter seg mot arbeid innen barnevernsfeltet i og utenfor institusjon. Kandidatene vil tilegne seg kompetanse som også vil kunne være relevant for arbeid med barn og unges psykiske helse, kriminalomsorg og for arbeid i barnehage og skole. Utdanningen skal også kvalifisere til arbeid i ulike kompetansemiljø, forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Læringsutbyte

Kandidatar skal ved avslutta program ha følgene læringsutbytte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om omsorgsbetingelser og oppvekstsvilkårs betydning for barns utvikling og helse
 • har avansert kunnskap om kilder til kunnskapsbasert praksis i utrednings- beslutningsprosesser og tiltaksarbeid.
 • Har inngåande kunnskap om migrasjon, minoritetar og det fleirkulturelle samfunnet.
 • har inngåande kunnskap om sentrale rettskjelder i barnevernet
 • har avansert kunnskap om barnets stilling som rettssubjekt og den rettslege reguleringa av familielivet
 • Har inngåande kunnskap om samfunnsvitskapelige metodar, vitskapsteori, og forskingsetikk med relevans for barnevernfeltet
 • Har avansert kunnskap om kommunikasjon og brukermedvirkning i arbeid med barn og deres familie
 • Har inngående kunnskap om faglig ledelse, kollegaveiledning og tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Ferdigheiter:

Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å medvirke til at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
 • kan anvende kunnskapar og ferdigheiter om inkludering, likestilling og minoritetsposisjoner, for å bidra til likeverdige tenester
 • kan identifisere og analysere aktuelle juridiske problemstillingar og bruke denne kunnskapen i praktisk barnevernsarbeid
 • kan foreta forsvarlig juridisk og barnevernfaglig skjønnsutøving, og dokumentere vurderinger og beslutninger.
 • kan kritisk vurdere og anvende oppdaterte forskningsresultater, og kunnskap om individuelle forutsetninger og behov hos barn og familier, og velge tiltak utfra dette i eget arbeid
 • kan gjennomføre et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt, under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan gjennomføre samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner tilpasset barnets utviklingsnivå
 • Kan planlegge, utføre og bidra til faglig utvikling ved implementering, systematisk evaluering og tilpasning av praksis
 • kan identifisere relevante barnevernfaglige problemstillinger og benytte kunnskapen i kollegaveiledning, utvise god rolleforståelse i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, og til egen selvivaretakelse 

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan gjenkjenne, kritisk reflektere over, og kommunisere om faglege og etiske dilemma knytte til barnevernets arbeid.
 • kan utvise barnevernsfaglige vurderinger i møte med familier og samarbeidspartnere, og kan søke veiledning ved behov
 • identifisere eget behov for ytterligere kunnskap og fortløpende utvikle kompetansen sin
 • ha avansert forståing av barndom og foreldreskap i minoritetskulturar, og bruke denne kunnskapen i barnevernfagleg praksis
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å implementere forsknings- og erfaringsbasert kunnskap som ledd i utvikling og kvalitetsforbedring av tjenester
 • har god evne til kritisk vurdering av barnevernets rolle, makt og myndigheitsutøving

Opptakskrav

Bachelorgrad i barnevernpedagogikk med snittkarakter C eller bedre.
Karakterer fra samtlige emner i BA graden blir brukt i poengutregningen

Ved oppstart må studentene legge fram gyldig politiattest.

Obligatoriske emne

MABARN326 Barns utvikling og velferd (15 stp)

MABVA402 Barnevernet sine beslutningsprosesser og rettslære (15 stp)

HEM303 / Qualitative methods and research planning (15 stp) eller HEM304 / Quantitative methods and research planning (15 stp) 

MABARN329 Forsvarlig rettsanvendelse og rettsikkerhet i barnevernet (15 stp)

MABARN431 Endringsarbeid, tiltak og prosjektplanlegging (15 stp)

MABARN435 Kunnskapsbasert barnevernfagleg praksis på individ- og systemnivå (15 stp)

MABARN330 Masteroppgave i barnevernsarbeid (30 stp)

Rekkefølgje for emne i studiet

Rekkefølgja vil normalt være: 

1. semester

MABARN326 Barns utvikling og velferd (15 stp)
MABVA402 Barnevernet sine beslutningsprosesser og rettslære (15 stp)

2. semester

MABARN329
Forsvarlig rettsanvendelse og rettsikkerhet i barnevernet (15 stp)
HEM303 / Qualitative methods and planning (15 stp) eller HEM304 / Quantitative methods and planning (15 stp)

3. semester

MABARN431 Endringsarbeid, tiltak og prosjektplanlegging (15 stp)
MABARN435 Kunnskapsbasert barnevernfagleg praksis på individ- og systemnivå (15 stp)

Emna MABARN326, MABVA402 og MABARN329 må vere bestått før MABARN435 kan påbegynnes.

4. semester

MABARN330 masteroppgave (30 stp)

Alle tidligare emne må vere bestått før ein startar på MABARN330.

Forslag for deltidsbasert master:
Studiet på deltid kan se ut slikt:

1. semester 

MABARN326 Barns utvikling og velferd (15 stp)

2. semester¿ 

HEM303 / Qualitative methods and planning (15 stp) eller HEM304 / Quantitative methods and planning (15 stp)

3. semester  

MABVA402 Barnevernet sine beslutningsprosesser og rettslære (15 stp)

4. semester¿ 

MABARN329 Forsvarlig rettsanvendelse og rettsikkerhet i barnevernet (15 stp)

5. semester 

MABARN431 Endringsarbeid, tiltak og prosjektplanlegging (15 stp)

6. og 8. semester 

MABARN330 masteroppgave (30 stp)

7. semester 
MABARN435 Kunnskapsbasert barnevernfagleg praksis på individ- og systemnivå (15 stp)

Arbeids- og undervisningsformer

Hovudarbeidsformer i studiet er forelesingar, seminar, problembasert læring, gruppeoppgåver med og utan rettleiing og sjølvstudium. Desse arbeidsformene er representerte i ulike emne og kombinert på ulike måtar for å skapa samanheng mellom undervisning, læringsutbytte og vurderingsformer. Det blir kravd stor grad av eigenaktivitet i løpet av studiet.

Vurderingsformer

Emna som inngår i studieløpet nyttar i hovudsak ulike kombinasjonar av følgjande vurderingsformer: Heimeeksamen, skuleeksamen, mappevurdering, munnleg presentasjon og masteroppgåve. I tillegg vil me gjennomføra skikkethetsvurdering av studentane.

Karakterskala

Emna som inngår i studieløpet vert karaktersatt med bokstavkarakterar (A-F), eller «bestått» / «ikkje bestått».

Vitnemål og vitnemålstillegg

Vitnemål blir produsert og publiserte i vitnemålsportalen etter at grada er fullført.

Grunnlag for vidare studium

Fullført mastergrad gjev høve til å søkje opptak på PhD-program.

Relevans for arbeidsliv

Etter endt utdanning har kandidaten avansert kunnskap om barnevernsfaglige arbeid med barn, unge og familiar som lever i ein utsett livssituasjon. Fullført utdanning skal kvalifisera til tittelen mastar i barnevernsarbeid. Studiet dannar grunnlaget for framtidige Phd-kandidatar. Utdanninga rettar seg mot arbeid i ulike delar av barnevernsfeltet og arenaer som arbeider med barn, unge og familiar i utsetja livssituasjonar. Utdanninga skal òg kvalifisera til arbeid i ulike kompetansemiljø, forskings- og utdanningsinstitusjonar.

Evaluering

Masterprogrammet blir evaluert i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB.

Programansvarleg

Det psykologiske fakultet, Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet, Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Kontaktinformasjon

Det psykologiske fakultet.

Informasjonssenteret: studierettleiar.psyfa@uib.no

Tlf. 55 58 27 10