Hjem
Utdanning

Studieplan for MAPS-BARN Barnevern, master, 2 år, haust 2022

Namn på grad

Master i barnevern

Omfang og studiepoeng

Masterprogrammet i barnevern har eit omfang på 120 studiepoeng, normert til 2 år.

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningsspråk

Norsk og Engelsk

Studiestart - semester

Haust

Mål og innhald

Masterprogrammet i barnevern er et heltidsstudium på 2 år. Utdanningen skal gi progresjon som bygger faglig bro mellom bachelor i barnevern og master i barnevern. Det er et mål å videreutvikle kandidatens evne til analytisk tenkning og til å anvende barnevernsfaglig kompetanse i arbeid med barn og familier. Utdanningen skal integrere teori, empiri og ferdighetstrening.

Studiet skal frembringe barnevernspedagoger som kan reflektere kritisk over egen praksis, samt vurdere sammenhenger mellom samfunnsmandat, politiske diskurser, teori, forskning, gjeldende regelverk og relevant rettspraksis. Utdanningen skal sette kandidaten i stand til å forstå og forvalte de virkemidlene barnevernet rår over, slik at barn og unge som lever i utsatte livssituasjoner får riktig hjelp til rett tid. Utdanningen skal også gi kunnskap om samiske- og minoritetsbarns rett til at eget språk, kultur, etnisitet og religion ivaretas i vurderingen av barnets beste og i barnevernets arbeid.

Barnevernfaglig kompetanse bygger på bidrag fra flere ulike fagdisipliner, blant annet psykologi, juss, pedagogikk og sosiologi. Kandidaten kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. Utdanninga bygger på Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern. I studieløpet avvikles det Nasjonal deleksamen i jus.

Masterprogram i barnevern gir kandidatene kompetanse til å utøve kunnskapsbasert praksis i tjenestene. Etter endt utdanning har kandidaten avansert kunnskap om barnevernsfaglige arbeid med barn, unge og familier som lever i en utsatt livssituasjon. Det barnevernfaglige arbeidet innebærer forebygging, veiledning, utrednings- og endringsarbeid, samt forvaltning, saksbehandling og kritisk tenkning i beslutningsprosesser.

Fullført utdanning skal kvalifisere til tittelen master i barnevern. Studiet danner grunnlaget for framtidige phd.kandidater. Utdanningen retter seg mot arbeid innen barnevernsfeltet i og utenfor institusjon. Kandidatene vil tilegne seg kompetanse som også vil kunne være relevant for arbeid med barn og unges psykiske helse, kriminalomsorg og for arbeid i barnehage og skole. Utdanningen skal også kvalifisere til arbeid i ulike kompetansemiljøer, forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Læringsutbyte

Kandidatar skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om omsorgsbetingelser og oppvekstsvilkårs betydning for barns utvikling og helse
 • har avansert kunnskap om kilder til kunnskapsbasert praksis i utrednings- beslutningsprosesser og tiltaksarbeid.
 • Har inngående kunnskap om migrasjon, minoriteter og det fleirkulturelle samfunnet.
 • har inngående kunnskap om sentrale rettskjelder i barnevernet
 • har avansert kunnskap om barnets stilling som rettssubjekt og den rettslege reguleringa av familielivet
 • Har inngående kunnskap om samfunnsvitenskapelige metoder, vitenskapsteori, og forskningsetikk med relevans for barnevernfeltet
 • Har avansert kunnskap om kommunikasjon og brukermedvirkning i arbeid med barn og deres familie
 • Har inngående kunnskap om faglig ledelse, kollegaveiledning og tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Ferdigheiter:

Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å medvirke til at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter om inkludering, likestilling og minoritetsposisjoner, for å bidra til likeverdige tjenester
 • kan identifisere og analysere aktuelle juridiske problemstillinger og bruke denne kunnskapen i praktisk barnevernsarbeid
 • kan foreta forsvarlig juridisk og barnevernfaglig skjønnsutøving, og dokumentere vurderinger og beslutninger.
 • kan kritisk vurdere og anvende oppdaterte forskningsresultater, og kunnskap om individuelle forutsetninger og behov hos barn og familier, og velge tiltak utfra dette i eget arbeid
 • kan gjennomføre et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt, under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan gjennomføre samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner tilpasset barnets utviklingsnivå
 • Kan planlegge, utføre og bidra til faglig utvikling ved implementering, systematisk evaluering og tilpasning av praksis
 • kan identifisere relevante barnevernfaglige problemstillinger og benytte kunnskapen i kollegaveiledning, utvise god rolleforståelse i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, og til egen selvivaretakelse

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan gjenkjenne, kritisk reflektere over, og kommunisere om faglige og etiske dilemmaer knyttet til barnevernets arbeid.
 • kan utvise barnevernsfaglige vurderinger i møte med familier og samarbeidspartnere, og kan søke veiledning ved behov
 • identifisere eget behov for ytterligere kunnskap og fortløpende utvikle kompetansen sin
 • ha avansert forståelse av barndom og foreldreskap i minoritetskulturer, og bruke denne kunnskapen i barnevernfagleg praksis
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å implementere forsknings- og erfaringsbasert kunnskap som ledd i utvikling og kvalitetsforbedring av tjenester
 • har god evne til kritisk vurdering av barnevernets rolle, makt og myndighetsutøving

Opptakskrav

Bachelorgrad i barnevernpedagogikk.

Snittkarakter på minimum C. Karakterer fra samtlige emner i BA graden blir brukt i poengutregningen.

Obligatoriske emne

MABARN328 Barns utvikling -risiko og beskyttelse i individ, familie og samfunn (30 studiepoeng)

MABARN329 Forsvarlig rettsanvendelse og rettsikkerhet i barnevernet (15 studiepoeng)

MABARN330 Masteroppgave (30 studiepoeng)

MABARN331 Kunnskapsbasert barnevernfaglig praksis på individ- og systemnivå (30 studiepoeng)

HEM303 / Kvalitative metodar og planlegging (15 studiepoeng) eller HEM304 / Kvantitative metodar og planlegging (15 studiepoeng)

Rekkefølgje for emne i studiet

Rekkefølgja vil normalt vere: MABARN328 Barns utvikling -risiko og beskyttelse i individ, familie og samfunn, MABARN329 Forsvarlig rettsanvendelse og rettsikkerhet i barnevernet, HEM303 eller HEM304, MABARN331 Kunnskapsbasert barnevernfaglig praksis på individ- og systemnivå. Emna skal vere gjennomførte og bestått før ein byrjar på MABARN330 masteroppgåve. 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga kan omfatte: førelesingar, problembasert læring, seminar, skriftlege og munnlege presentasjonar, smågruppearbeid, individuelle oppgåver, eigenstudie osv. Det krevs stor grad av eigenaktivitet mellom undervisingen.

Undervisningsmetodar

Undervisninga er organisert i form av førelesningar og seminar. I tillegg vert det krev stor grad av eigenaktivitet mellom samlingane. Det er venta at studentane set seg inn i relevant litteratur. Det blir lagt vekt på studentaktive læringsformer. Arbeid med skriftlege oppgåver inngår som ei viktig læringsform. Det blir også brukt IKT-baserte verktøy.

Vurderingsformer

Emna som inngår i studieløpet, nyttar hovudsakleg ulike kombinasjonar av følgjande vurderingsformer: Heimeeksamen, skuleeksamen, masteroppgave. Nasjonal deleksamen i jus.

Karakterskala

Emna som inngår i studieløpet vert karaktersatt med bokstavkarakterar (A-F), eller «bestått» / «ikkje bestått».

Vitnemål og vitnemålstillegg

Vitnemål blir produsert og publisert i vitnemålsportalen etter at graden er fullført.

Grunnlag for vidare studium

Fullført mastergrad gjev høve til å søkje opptak på PhD-program.

Relevans for arbeidsliv

Vanlige arbeidsområde er kommunalt og statlig barnevern, i og utenfor institusjon. Kandidatene vil tilegne seg kompetanse som også vil kunne være relevant for arbeid med barn og unges psykiske helse, kriminalomsorg og for arbeid i barnehage og skole. Utdanningen skal også kvalifisere til arbeid i ulike kompetansemiljøer, forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Evaluering

Masterprogrammet blir evaluert i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB..

Programansvarleg

Det psykologiske fakultet, Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet, Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Kontaktinformasjon

Det psykologiske fakultet.

Informasjonssenteret: studierettleiar.psyfa@uib.no

Tlf. 55 58 27 10