Hjem
Utdanning

Namn på grad

Masterprogram i global utviklingsteori og praksis

Omfang og studiepoeng

Masterprogrammet går over to år (120 studiepoeng)

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningsspråk

Engelsk

Studiestart - semester

Haust

Mål og innhald

Målet med dette masterprogrammet er å utdanne kompetente fagfolk innan global utviklingsteori og -praksis, med spesialisering i anten helsefremjande arbeid eller kjønn i global utvikling. Dei overordna måla for begge spesialiseringane er å gi studentane ei grundig innføring i:

Global utvikling gjennom kritisk evaluering av relevante teoriar, integrering av menneskerettar og sosial rettferd, vurdering av global styring og bistandspolitikken, og vurdering av verknaden klimaendringar har på berekraftig utvikling.

Utviklingspraksis, mellom anna retningslinjer og programplanlegging, innføring og evaluering på dei same nivåa som lokale organisasjonar og lokalsamfunn, kommunar og statar, nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekt.

Det dreiar seg om berekraftig levekårsutvikling, mellom anna kultur, internasjonalt samarbeid og økologi/naturforvaltning.


Spesialisering i helsefremjande arbeid
Målet med denne spesialiseringa er å gi studenten kompetanse innan teori og praksis knytt til helsefremjande arbeid i en global utviklingskontekst. Den generelle tilnærminga til alle aspekta ved spesialiseringa i helsefremjande arbeid er eit ressursbasert perspektiv. Spesialiseringa omfattar modulen på 10 SP om innføring i helsefremjande arbeid for utvikling og anten ei masteroppgåve på 60 SP som undersøkjer eit emne innan helsefremjande arbeid eller praksis på 30 SP pluss ei oppgåve på 30 SP om eit emne innan helsefremjande arbeid.

Spesialisering i kjønn i global utvikling
Målet med denne spesialiseringa er å gi studentane kompetanse innan kjønnsanalyse og feministisk analyse og gjere dei i stand til å ha eit kritisk og reflekterande perspektiv på kjønn i lys av global utvikling. Her set ein fokus på kjønnsmaktrelasjonar og sårbarheiter, og prosessar for myndiggjering og sosial endring. Spesialiseringa omfattar ein modul på 10 SP om Kjønnsanalyse innan global utvikling ¿ kjerneperspektiv og problem og anten ei masteroppgåve på 60 SP som undersøkjer eit emne innan kjønn og global utvikling eller ein praksisplass på 30 SP pluss ei oppgåve på 30 SP som tek for seg eit emne innan kjønn og global utvikling.

Det blir undervist i kvalitative eller kvantitative forskingsmetodar i begge spesialiseringane, og studentane vel metode avhengig av emnet for avhandlinga. Nokre studentar gjennomfører avhandlingsforsking som er ein del av forskingsaktivitetane til studierettleiaren. Forskingsetikk er ein integrert del av læringa.

Læringsutbyte

Kandidaten skal etter å ha fullført programmet ha følgjande læringsutbytte, definert i form av kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten:

 • har inngåande kunnskap om relevante utviklingsteoriar slik dei har utvikla seg over tid, korleis menneskerettar og sosial rettferd har verka saman med global utvikling, dei skiftande strukturane knytt til global styring og bistand, verknaden klimaendringar har på berekraftig utvikling.
 • kan kritisere utviklingsplanar og -forslag i lys av beste praksis og utviklingsverdiar
 • har inngåande kunnskap om modellar for utviklingspraksis som er eigna for spesifikke utviklingsformål
 • har oversikt over dei viktigaste aktivitetane til fagfolk innan utviklingsarbeid, både lokalt og internasjonalt
 • har inngåande kunnskap om ulike teoretiske og praktiske tilnærmingar til myndiggjering
 • har inngåande kunnskap om forskingsetikk, metodar og analysar som er relevante for global utvikling
 • kjenner til ressursbaserte perspektiv på utvikling og til kjønnsanalyse i samband med utvikling


Ferdigheiter

Studenten:

 • kan kritisk nytte viktige omgrep knytte til kjønn og helsefremjande analyse
 • kan analysere og med eit kritisk blikk følgje den konseptuelle og politiske kurva frå økonomisk vekst til levekårsutvikling og vidare framover
 • kan arbeide sjølvstendig med praktiske og teoretiske globale utviklingsproblem
 • kan saumfare dei planlagde og ikkje-planlagde følgjene av utviklingspolitikken
 • kan nytte dei nyaste modellane for utviklingsplanlegging og evaluering for å opprette nye utviklingstiltak
 • kan leggje til rette for samarbeid med vekt på medverknad og myndiggjering med aktørar innan utviklingsarbeid
 • kan vurdere behov og ressursar som på eit tidleg stadium i utviklingsarbeidet
 • kan formulere forskingsspørsmål, og planleggje, gjennomføre og rapportere om uavhengig forsking
 • kan kritisk evaluere forskingslitteratur
 • kan kritisk evaluere forskingsplanar
 • kan følgje etiske prinsipp når ein planlegg og gjennomfører forsking og søkje om etisk godkjenning for forsking


Generell kompetanse

Studenten:

 • kan gjennomføre kritisk analyse innan feltet global utvikling, på både politisk og akademisk nivå
 • kan identifisere og analysere etiske utfordringar innan global utviklingsrelatert forsking
 • kan i stor grad vidareformidle si eiga uavhengige forsking og vurdere andre si forsking
 • kan delta i offentlege debattar om spørsmål knytt til global utvikling
 • kan utforme utviklingstiltak i samarbeid med interessentar
 • kan gjennomføre utviklingstiltak i samarbeid med lokalsamfunn
 • kan evaluere prosessane og resultata av utviklingstiltak
 • kan rapportere til interessentar skriftleg og munnleg om utforming, gjennomføring og evaluering av utviklingstiltak

Opptakskrav

Potensielle studentar for masterprogrammet i global utviklingsteori og -praksis må ha oppnådd ein lågare grad eller bachelorgrad med minst 3 års studiar ved en anerkjend institusjon i anten samfunns- eller helsefag, eller ha en tilsvarande pedagogisk bakgrunn. Søkjarane må dokumentere spesialkompetanse som svarar til eitt og eit halvt års studium (90 SP) på eit område eller innanfor ei spesialisering som er relevant for programmet.

Søkjarane blir rangerte etter faglege resultat, basert på karakterane dei har oppnådd i spesialiseringa i bachelorgraden sin.

Bachelorgradar frå UiB som oppfyller krava:

 • Pedagogikk
 • Generell psykologi
 • Helsefremjande arbeid og helsepsykologi
 • Global helse
 • Human ernæring
 • Sosiologi
 • Sosialantropologi
 • Kjønnsstudium
 • Humangeografi
 • Europastudium
 • Statsvitskap
 • Historie
 • Sosialøkonomi
 • Arbeids- og organisasjonspsykologi
 • Administrasjon og organisasjonsvitskap

Eksterne bachelorgradar som òg oppfyller krava:

 • Utviklingsstudiar
 • Utviklingsøkonomi
 • Sosialfag
 • Internasjonal helse
 • Geografi og ressursforvaltning
 • Miljøstudiar
 • Globale studiar
 • Landbruksfag

Andre bachelorgradar med minst 90 studiepoeng innanfor område som helsefremjande arbeid, kjønnsstudiar, samfunnsfag eller miljøstudiar kan òg vurderast for opptak.

Språkkrav:

Engelsktalande som ikkje har engelsk som morsmål, må dokumentere dei engelskspråklege ferdigheitene sine i samsvar med universitetet sine retningslinjer.

Søknadsprosedyrar:www.uib.no/en/education/110783/application-procedure-applicants-outside-euwww.uib.no/en/education/110783/application-procedure-applicants-outside-eu

Søkjarar utanfor EU/EEA.
Søkjarar frå EU/EEA/Sveits
Søknadsprosedyre for nordiske statsborgarar og søkjarar som bur i Noreg

Obligatoriske emne

GLODE301 Kritiske perspektiv på global utvikling (20 SP)

GLODE311 Utviklingspraksis (15 SP)

HEM303 Kvalitative metodar og forskingsplanlegging (15 SP) eller HEM304 Kvantitative metodar og forskingsplanlegging (15 SP)

GLODE310 Praksis (30 SP) og GLODE330 Masteroppgåve (30 SP) ellerGLODE360

GLODE360 Masteroppgåve (60 SP)

Spesialisering

Helsefremjande arbeid:
Spesialiseringa omfattar modulen på 10 SP om innføring i helsefremjande arbeid for utvikling og anten ei masteroppgåve på 60 SP som undersøkjer eit emne innan helsefremjande arbeid eller praksis på 30 SP pluss ei oppgåve på 30 SP om eit emne innan helsefremjande arbeid.


ELLER
Kjønn innan global utvikling:
Spesialiseringa omfattar ein modul på 10 SP om Teoretiske perspektiv og kjønnsanalyse innan global utvikling ¿ kjerneperspektiv og anten ei masteroppgåve på 60 SP som undersøkjer eit emne innan kjønn og global utvikling eller ein praksisplass på 30 SP pluss ei oppgåve på 30 SP som tek for seg eit emne innan kjønn og global utvikling.

Tilrådde valemne

Ingen

Rekkefølgje for emne i studiet

1. semester:

GLODE301 Kritiske tilnærmingar til global utvikling (20 SP)

GLODE306 Innføring i helsefremjande arbeid for utvikling (10 SP) eller GLODE305 Kjønnsanalyse innan global utvikling ¿ kjerneperspektiv og problem (10 SP)

2. semester:

HEM303 Kvalitative metodar og forskingsplanlegging (15 SP) eller HEM304 Kvantitative metodar og forskingsplanlegging (15 SP)

GLODE311 Utviklingspraksis (15 SP)

Anten:

3. semester:

GLODE310 Praksis (30 SP)

4. semester:

GLODE330 Masteroppgåve (30 SP)

Eller:

3. og 4. semester:

GLODE360 Masteroppgåve (60 SP)

Undervisningsmetodar

Programmet kombinerer ulike former for undervisning og undervisningsverktøy, mellom anna førelesingar, seminar, workshops og andre studentaktive metodar. Vi nyttar òg digitale undervisningsmetodar. Vi legg vekt på å utvikle evna studentane har til å lese sitt eige og andre sitt arbeid med ei kritisk tilnærming, og på å utvikle dei akademiske skriveferdigheitene deira.

Vurderingsformer

Studentane blir vurderte på ulike måtar, til dømes gjennom merknader, semesteroppgåver, refleksjonsoppgåver, munnlege presentasjonar, heimeeksamen og masteroppgåve.

Karakterskala

To karakterskalaer blir nytta:

1) A-F

2) Bestått / ikkje bestått

Sjå emnebeskrivingane for dei ulike emna.

Grunnlag for vidare studium

Ein mastergrad i global utviklingsteori og -praksis kan kvalifisere studenten til vidare studiar på ph.d.-nivå.

Relevans for arbeidsliv

Ein mastergrad i global utviklingsteori og -praksis gir kandidaten brei kompetanse innanfor utviklingsfeltet, og kvalifiserer for arbeid innanfor mange ulike lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bistandsorganisasjonar (FN, nasjonale utviklingsorgan og frivillige organisasjonar), i tillegg til ulike delar av nasjonal og lokal offentleg forvalting.
Alle studentar som fullfører programmet på ein tilfredsstillande måte er kvalifiserte for stillingar i det offentlege og i privat næringsliv, som krev kompetanse på begynnarnivå innanfor planlegging, implementering og evaluering, og er knytt til studenten si spesialisering i anten helsefremjande arbeid eller kjønn og utvikling.
Kandidatar frå studiet har vist gode ferdigheiter i tverrfagleg samarbeid og veit korleis dei skal byggje opp, delta i og administrere team med medlemmar med ulik fagleg bakgrunn, og frå organisasjonar i lokalsamfunnet.
Nyutdanna vil òg vere kvalifiserte til å jobbe som forskingsassistentar både i industrien og i offentleg sektor. Studentar med svært gode prestasjonar på studiet kan vere kvalifiserte for vidare akademisk arbeid, inkludert doktorgradsstudiar.

Evaluering

Kurset skal evaluerast i samsvar med rutinane for deltakande evaluering ved det psykologiske fakultetet og kvalitetssikringssystemet ved universitetet i Bergen

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet, Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)