Hjem

Logopedi, master, 2 år

Vil du bli logoped? Logopedar arbeider med vanskar knytt til tale, språk, stemme og svelging, og korleis du kan behandle desse. Etterspørselen etter logopedar veks og verdien av denne kompetansen i samfunnet er derfor stor. Som logoped kan du jobbe i utdanningssektoren, helsesektoren eller med forsking og utvikling. 
 • Lengde2 År
 • Plassar22
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkNorsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust

Hovedinnhold

Poenggrenser 2019 2020 2021 2022 2023
  4,01 3,81 3,86 3,54 3,58

Kva lærer du? 

Som student ved masterprogrammet i logopedi vert du kvalifisert til å jobbe som logoped.. Du blir kvalifisert til å førebygge, kartlegge, diagnostisere, behandle og forske på kommunikasjonsvanskar, enten dei er utviklingsrelatert eller oppstår som følge av sjukdom eller skade. Du blir rusta i problemfokusert, kritisk tenking og får kliniske ferdigheiter.  

Du får i tillegg avansert kunnskap innanfor logopediens vitskapelege teori- og metodegrunnlag, forståing for logopediens plass innanfor helsefaga, og evne til å analysere faglege problemstillingar. Etter fullført mastergrad kan du gjennomføre og formidle eit sjølvstendig forskings- eller utviklingsprosjekt, samt analysere og bruke forsking og informasjonskjelder på ein sjølvstendig måte.  

Studiekvardag 

I løpet av studiet vil du oppleve ulike undervisningsformer, som forelesingar, seminar, laboratoriearbeid, praktiske øvingar, masteroppgåve og sjølvstudium. Praksis er ein viktig del av studiet. I tredje semester gjennomfører du ein periode med observasjonspraksis for å bli kjent med logopediske arbeidsmetodar. I fjerde semester får du sjølv utføre logopedisk arbeid under rettleiing i fordjupingspraksis.  

Første året på studiet er prega av teoretisk undervisning med obligatorisk gruppearbeid og seminarundervisning. Det andre året fokuserer du på kliniske tema i logopedi,  praksis og masteroppgåva.  

Studiet har eit helsefagleg fokus, som gir deg djupare innsikt i korleis anatomiske strukturar gir rammer for menneskeleg kommunikasjon, og korleis sjukdom og skade kan påverke desse ferdigheitene. Studiet kvalifiserer deg til arbeid både i utdannings- og helsesektoren. Det vert lagt  vekt på problembasert læring, der læringsutbyttet vert nådd i samarbeid med medstudentar der ein blant anna løyser kliniske utfordringar. Du oppnår oppdatert kunnskap innan relevante logopediske område, som rustar deg til å løyse aktuelle problem og utforske ny kunnskap. 

Kva kan du jobbe som? 

Som logoped kan du blant anna arbeide innanfor utdanningssektoren, helsesektoren eller i forsking og utvikling. Jobbmoglegheiter kan til dømes vere i: 

 • barnehagar 
 • skule 
 • pedagogisk- psykologisk teneste (PPT) 
 • kommune 
 • sjukehus 
 • universitet og høgskule 

Kommunikasjonsvanskar kan vere enten medfødt eller oppstå som følge av sjukdom eller skade. God kommunikasjon, både munnleg og skriftleg, er viktig for sosialt samspel og for å fungere i utdanning og arbeidsliv. Etterspørselen etter logopedar aukar , og samfunnet treng derfor fleire logopedar for å møte dette behovet. 

Meir informasjon under

Opptakskrav og søknadsfrist 

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle dei generelle opptakskrava for master på UiB og dei spesielle opptakskrava for dette studiet.

Søknadsfristen er 15. april. 

Studiets oppbygging 

1. semester 

 • Innføring i logopedi (LOGO310, 15 studiepoeng) 
 • Statistikkinnføring for logopedar (LOGO318, 5 studiepoeng) 
 • Forskingsmetode og etikk – master i logopedi (LOGO319, 10 studiepoeng) 

2. semester 

 • Logopediske særemne (LOGO320, 25 studiepoeng) 

3. og 4. semester 

 • Vitskapsteori og forskingsetikk for logopedar (LOGO324, 15 studiepoeng) 
 • Fordjupingsemne (LOGO325, 5 studiepoeng) 
 • Praksis i logopedi (LOGO335, 15 studiepoeng) 
 • Masteroppgåve i logopedi (LOGO345, 30 studiepoeng) 

Utveksling

Utveksling gir deg nye perspektiv og erfaringar frå ein annan kultur og eit anna studiemiljø. Internasjonal erfaring vert høgt verdsett av stadig fleire arbeidsgjevarar. Logopediprogrammet har utvekslingsavtale med University of Arizona, Tucson, Arizona i USA og deltar aktivt i SLP-IN, eit internasjonalt nettverk for logopedutdanning. Psykologisk fakultet deltar i tillegg i ulike europeiske utvekslingsprogram, som ERASMUS+. 

Vidare studiemoglegheiter 

Med ein mastergrad i logopedi får du kvalifikasjonar for vidare forsking, formidling og undervisning på høgare nivå. Du kan lese meir om Ph.d.-utdanning ved Det psykologiske fakultet her: Ph.d.-utdanning ved Det psykologiske fakultet.

Spørsmål om studiet? 

Telefon: +47 55 58 27 10

E-post: info.psyfa@uib.no

Studieplan 

Ein studieplan er eit formelt dokument mellom deg som student og Universitetet i Bergen. Studieplanen skal gi tydelege rammer for studiet, beskrive læringsmåla du skal oppnå og korleis studiet er bygd opp. 

Les heile studieplanen 

Søk her