Hjem

Utdanning

Master

Logopedi, master, 2 år

  • Lengde2 år
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Mål og innhald

Faget logopedi er studiet av vanskar med språk, tale, stemme eller svelging, inkludert førebyggjande arbeid, diagnostisering, behandling og forskings- og utviklingsarbeid.

Logopedar har ulike roller og opptrer på ulike profesjonelle arenaer. Studiet skal førebu studentane for ulike, men vanlege, yrkesroller for logopedar, og sette dei i stand til å utøve logopedyrket i samsvar med det felles kunnskapsgrunnlaget innanfor helsefaga og det fagspesifikke kunnskapsgrunnlaget i logopedi.

Studiestart - semester

Haust

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Ein kandidat med fullført mastergrad i logopedi skal:

 Kunnskapar:

- ha avansert kunnskap innanfor logopedi generelt og spesialisert innsikt i eit avgrensa område

- ha inngåande kunnskap om logopediens vitskapelege teori- og metodegrunnlag

- ha forståing for logopediens plass innanfor helsefaga, og kjenne det felles kunnskaps- og metodegrunnlaget for helsevitskapane

- kunne analysere faglege problemstillingar med utgangspunkt i logopedien sin historie, tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet

- kunne bruke kunnskapen sin på nye områder innanfor logopedi

 Ferdigheiter

- kunne analysere eksisterande teoriar, metodar og fortolkingar innanfor logopedi og arbeide sjølvstendig med praktisk og teoretisk problemløysing

- kunne kartleggje, diagnostisere, behandle og gje råd i samband med dei vanlegaste logopediske vanskeområda, anten dei skriv seg frå utviklingsforstyrringar eller skuldast sjukdom eller skade

- kunne diskutere faglege problemstillingar og vurdere kva som er den beste tilnærminga til kartlegging og behandling/rådgjeving med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon

- kunne bruke relevante metodar for forsking og fagleg utviklingsarbeid på ein sjølvstendig måte

- kunne analysere og vurdere ulike informasjonskjelder, og bruke desse til å strukturere og formulere faglege resonnement

- kunne gjennomføre og formidle eit sjølvstendig, avgrensa forskings- eller utviklingsprosjekt under rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer

 Generell kompetanse

- kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskingsetiske problemstillingar

- beherske faget sine uttrykksformer

- kunne kommunisere om faglege problemstillingar, analyser og konklusjonar innanfor logopedi, både med spesialistar og til allmenta

- kunne bidra til nytenking og innovasjonsprosessar

- kunne vurdere kva som er god, klinisk praksis i logopedi

Utveksling

Delstudium i utlandet

Studentane vert oppmoda til å inkludere eit utvekslingsopphald ved ein annan studieinstitusjon i studieprogrammet sitt. Emnet LOGO325 vil vere særskilt egna for eit slikt opphald.

Korleis søke

Opptakskrav

  • Bachelorgrad i logopedi, helsefag *, pedagogikk/spesialpedagogikk, lærarutdanning/barnehagelærarutdanning, psykologi eller lingvistikk/fonetikk
  • Bachelorgraden må innehalde ei fageining og ei spesialisering på 90 studiepoeng i helsefag, pedagogikk/spesialpedagogikk, psykologi eller lingvistikk/fonetikk
  • Inntil 10% av plassane kan verte tildelte på særskilt grunnlag til søkjarar som er eigna for studiet, men som ikkje oppfyller dei formelle opptakskrava
  • C-krav, minimum 3,0 i gjennomsnittskarakter på spesialiseringa.

Om ein søkjer på særskilt grunnlag, så må det leggjast ved ei skriftleg framstilling i eit vedlagt brev på opp til ei side (maksimalt 400 ord) som skal leverast saman med annan dokumentasjon. Søkjarar som ønskjer vurdering på særskilt grunnlag må presisere dette i søknaden sin.

  • Master i logopedi er eit norskspråkleg masterprogram med norskkrav. Det presiserast at søkarane må ha god skriftleg og munnleg framstillingsevne og må aktivt kunne delta i undervisning og gruppearbeid.

*Disse helsefagutdanningane er godkjent som opptaksgrunnlag til masterstudiet i logopedi:

- Bachelor i ergoterapi

- Bachelor i sjukepleie

- Bachelor i fysioterapi

- Bachelor i audiologi 

- Bachelor i folkehelse og helsefremjande arbeid

Sjå utfyllande opptaksreglement for masterprogrammet i logopedi for meir informasjon.

Studiestart - semester

Haust

Oppbygging

Masterprogram i helsefag - logopedi (krav 120 SP)
Masterprogram i logopedi - fellesdel (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HEL310Masterprogram i helsefag, felles studiedel: Vitskapsteori og sentrale helsevitskaplege tema151–43
HEL320AMasterprogram i helsefag, felles studiedel: Forskningsmetode og -etikk10-1
HELSTAStatistikk i helsefagleg forsking5-1
Masterprogram i logopedi - fagspesifikk del (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
LOGO310Innføring i logopedi15-1
LOGO320Logopediske særemne25-2
LOGO325Fordjupningsemne5-3
LOGO335Praksis i logopedi15-3
Masterprogram i logopedi - masteroppgave (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
LOGO345Masteroppgåve i logopedi301–42
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen