Hjem

Logopedi, master, 2 år

Som logoped kan du hjelpe menneske med kommunikasjonsvanskar å fungere best mogleg, til nytte og glede for den det gjeld, menneska rundt, samfunnet og arbeidslivet.
 • Lengde2 år
 • Plassar22
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkNorsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust

Kjære nye student!

Velkomen til studiestart på master i logopedi, eit studium ved Det psykologiske fakultet! 

Fagleg orienteringsmøte: mandag  10.08.2020 10:15 - 12:00 på Haukelandsområdet i Jonas Lies vei 91, i 9. etg Bygg for biologiske basalfag. Rommet grupperom 110 ligger rett frem ut fra heisen.https://www.uib.no/eia/78083/bb-bygget

Meir informasjon: Her vil det kome meir informasjon om studiestart, og anna relevant, så snart den er klar.

Råd om førebuing til studiestart: uib.no/sjekkliste. Merk at du ikkje treng gjere alt før du møter opp den første dagen. Du vil få hjelp til semesterregistrering i studiestartveka

Timeplanar: Du skal finne lenker til alle timeplanane dine på heimesida til kvart av dei emna du skal ta første semester.

Innpassing av studieemne: Etter at du har fått opptak, kan du søke om at tidlegare intern eller ekstern utdanning skal inngå i graden din ved Universitetet i Bergen. Meir informasjon og søknadsskjema finn du her

Krav til politiattest: Alle studentar på profesjonsstudiet i psykologi må levere politiattest ved studiestart. Politiattest søkjer du om på politi.no med opptaksbrevet frå Samordna opptak vedlagt. Hugs at saksbehandlingstida kan vere opp mot 14 dagar. Politiattesten leverer du inn i vårt digitale skjema innan 1. september.  

Trenger du tilrettelegging av ditt studieløp, eller er i risikogruppen for COVID-19? ? Ta kontakt med oss allereie no dersom du har behov for tilrettelegging. Då kan vi finne best mogelege løysingar for deg dersom du får tilbud om studieplass. Søk om tilrettelegging her

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen ved Universitetet i Bergen

Har du spørsmål? Ta kontakt med informasjonssenteret på 55 58 27 10 eller studieveileder.psyfa@uib.no

VIDEOUniversitetet i Bergen - På rett plass med de rette menneskene 

 

Poenggrenser 2018 2019
  3,73 4,01

Om studiet

På masterstudiet i logopedi fordjupar du deg i vanskar med språk, tale, stemme og svelging. 

Det er eit stadig aukande behov for logopedar i det spesialpedagogiske tilbodet til born og vaksne, og verdien av denne kompetansen i samfunnet er difor stor. Som logoped kan du få jobb anten i utdanningssektoren, helsesektoren eller i forsking og utvikling. 

I dette masterstudiet blir du kvalifisert til å førebygge, kartlegge, diagnostisere, behandle og forske på kommunikasjonsvanskar som anten er utviklingsmessige eller som oppstår som følgje av sjukdom eller skade. 

Jobb

Som logoped vil du vanlegvis finne jobb anten i utdanningssektoren, helsesektoren eller i forsking og utvikling. Aktuelle jobbar kan til dømes vere i:

 • Barnehage
 • Skule
 • PPT
 • Kommune
 • Sjukehus
 • Universitet og høgskule

Vanskar med kommunikasjon kan vere utviklingsmessige eller oppstå som følgje av sjukdom eller skade. Samstundes er kommunikasjon, både munnleg og skriftleg, essensielt for både sosial funksjon og for skule- og yrkeslivet. Behovet i begge desse gruppene er aukande. Det er derfor svært viktig for samfunnet at ein for framtida har nok logopedar tilgjengeleg for å kunne møte desse behova. 

Med ein mastergrad i logopedi kan du søke opptak til forskarutdanning (ph.d.).

85 prosent av dei med utdanning frå Det psykologiske fakultet seier dei er i relevant jobb to år etter at dei avslutta studia.

Meir informasjon under

Oppbygging 

1. semester (haust):

 • LOGO318 Statistikkinnføring for logopeder (5 studiepoeng)
 • LOGO319 Forskningsmetode og etikk – master i Logopedi (10 studiepoeng)
 • LOGO310 Innføring i logopedi (15 studiepoeng)

2. semester (vår):

 • LOGO320 Logopediske særemne (25 studiepoeng)

3. og 4. semester (haust og vår):

 • HEL310 Vitskapsteori og sentrale helsevitskapelege tema (15 studiepoeng) 
 • LOGO325 Fordjupingsemne (5 studiepoeng)
 • LOGO335 Praksis i logopedi (15 studiepoeng)
 • LOGO345 Masteroppgåve i logopedi (30 studiepoeng)

Studiekvardag

I Bergen har logopediprogrammet eit helsefagleg fokus, noko som gjer at du som student hos oss får meir kunnskap om hjernen si rolle i språkevna, samstundes som du blir kvalifisert til å jobbe både i utdannings- og helsesektoren. 

Studiet har eit stort innslag av problembasert læring, som er ein metode der du jobbar i lag med medstudentar for å kome fram til svar på ulike problemstillingar som ofte er tett knytt opp mot det kliniske. Utdanninga er tufta på oppdatert kunnskap innan relevante, logopediske område, og gjer deg i stand til å løyse aktuelle problem, og til å finne fram til ny kunnskap. 

Dette studiet har to praksisdelar: I tredje semester har du påhøyrspraksis i 120 timar fordelte utover heile semesteret. Her får du gjere deg kjend med logopediske arbeidsmetodar, og knyte band mellom teori og det kliniske arbeidet. Deretter får du sjølv utøve logopedisk arbeid under rettleiing i fjerde semester. Denne fordjupingspraksisen er på 240 timar, fordelte utover 5 veker.

Studiet er samansett av: 

 • Forelesingar 
 • Seminargrupper 
 • Laboratorium og praktiske øvingar 
 • Masteroppgåve 
 • Praksis 
 • Sjølvstudium 

All undervisninga det første året er teoretisk. Gruppearbeid og seminar er obligatoriske, mens forelesningane er valfrie å delta på. Det andre året dreier seg om praksis og skriving av masteroppgåva. 

  Kva lærer du

  Som student ved masterprogrammet i logopedi vert du kvalifisert til å jobbe som logoped, og kan delta i kartlegging og behandling for menneske med ulike typar kommunikasjonsvanskar. Du blir rusta i problemfokusert, kritisk tenking og får kliniske ferdigheiter.

  Du får avansert kunnskap innanfor logopediens vitskapelege teori- og metodegrunnlag, forståing for logopediens plass innanfor helsefaga og evne til å analysere faglege problemstillingar. 

  Etter fullført mastergrad kan du gjennomføre og formidle eit sjølvstendig forskings- eller utviklingsprosjekt, samt analysere og bruke forsking og informasjonskjelder på ein sjølvstendig måte. 

  Mastergrad i helsefag kvalifiserer for vidare studiar fram mot ph.d.-graden ved norske og utanlandske universitet. 

  Full liste med læringsutbyte.

  Masteroppgåve

  Du kan skrive masteroppgåve om tema som inngår i allereie pågåande prosjekt, eller du kan legge fram forslag til eit eige tema. Du får tilbod om 20 timar med rettleiing i arbeidet med oppgåva. 

  Utveksling

  Du kan reise på utveksling i opptil tre månader i samband med arbeidet med masteroppgåva di, til dømes til Tucson, Arizona i USA.

  Korleis søke

  For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle 

  Søknadsfristen er 15. april. 

  Søk her