Hjem
Utdanning

Studieplan for MAPS-PED Pedagogikk, master, 2 år, haust 2022

Namn på grad

Mastergrad i pedagogikk.

Omfang og studiepoeng

Masterprogrammet i pedagogikk har eit omfang på 120 studiepoeng og normert til 2 år.

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningsspråk

Norsk.

Studiestart - semester

Det er oppstart av studiet annakvart år, hausten 2017, 2019, 2021 osv.

Mål og innhald

Målet med masterprogrammet er at studentane skal få inngåande kunnskap om og sjølv utvikle forskingsbasert pedagogisk kunnskap. Innhaldet i programmet er knytt til forskingsområda ved Institutt for pedagogikk.

I den første delen av studiet står samanhengen og spenninga mellom ulike kunnskapsformer, læringssyn, utdanningspolitikk og pedagogiske praksisar sentralt. Desse samanhengane og spenningane vil bli belyst og drøfta både som aktuelle samfunnsfenomen og som grunnleggande pedagogisk-filosofiske problemstillingar. Sentrale pedagogiske tema som læring, kunnskap og utdanning blir belyst og drøfta i ulike kontekstar som for eksempel utdanningsinstitusjonar, forvaltning, bedrifter og organisasjonar. Studiets andre del skal kvalifisere studentane til å planlegge og gjennomføre eit sjølvstendig vitskapleg arbeid (masteroppgåve tilsvarande 60 studiepoeng). Dette inneber og kompetanse til å vurdere pedagogisk forskings- og utviklingsarbeid.

Samla sett skal studiet kvalifisere studentane til pedagogisk forskingsarbeid, samt gjere dei i stand til å planlegge, vurdere, analysere og lede pedagogiske prosessar i utdanningsinstitusjonar, forvaltning, bedrifter og organisasjonar.

Læringsutbyte

Ein kandidat som har fullført utdanninga forventast å ha oppnådd følgjande

læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten har avansert kunnskap innan fagområdet pedagogikk, og inngåande forståing for det området som masteroppgåva omhandlar

Kandidaten har avansert kunnskap om fagets historie, tradisjon, eigenart og plass i samfunnet

Kandidaten har inngåande kunnskap om fagområdets vitskaplege teoriar og metodar

Ferdigheiter:

Kandidaten kan analysere pedagogiske spørsmål og problemstillingar

Kandidaten kan nytte pedagogisk kunnskap på nye område der pedagogikk er relevant

Kandidaten kan formidle faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innanfor fagområdet både skriftleg og munnleg

Kandidaten kan gjennomføre eit sjølvstendig avgrensa forskingsprosjekt under rettleiing, og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer

Generell kompetanse:

Kandidaten kan bruke relevante metodar for forsking på ein sjølvstendig måte

Kandidaten kan arbeide sjølvstendig med praktisk og teoretisk problemløysing

Kandidaten kan ha ei kritisk tilnærming til faglege utfordringar

Opptakskrav

Opptakskrav

Masterprogrammet i pedagogikk byggjer på ein bachelorgrad med 90 studiepoeng fagleg fordjuping i pedagogikk eller tilsvarande.

Bachelorgrad frå UiB som kvalifisererer:

Bachelorgrad i pedagogikk

Bachelorgrad i spesialpedagogikk

For andre utdanningar som tilsvarar ein bachelorgrad er det eit krav om minimum 60 studiepoeng pedagogikk. Dei 60 studiepoenga i pedagogikk vil inngå i poengutrekninga i tillegg til 30 studiepoeng i spesialiseringa. Der fordjuping/spesialisering i graden ikkje blir spesifisert, blir alle emne i bachelorgraden brukt i poengutrekninga.

Andre pedagogiske utdanningar frå UiB som kvalifiserer:

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Lektorprogram

Eksterne pedagogiske utdanningar som kvalifiserer:

Barnehagelærar

Førskulelærar

Lærarudanning

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Du må også ha:

Snittkarakter på minimum C i emna du får opptak på grunnlag av

Språkkrava i både norsk og engelsk for dette studieprogrammet dekker du med generell studiekompetanse, anten på grunnlag av norsk vidaregåande skule eller på annan måte.

Obligatoriske emne

Ein mastergrad i pedagogikk består av følgjande obligatoriske emne:

  • PED311 Pedagogisk filosofi (15 sp)
  • PED313 Kunnskap og kunnskapsprosessar (15 sp)
  • PED312 Forskingsmetode (15 sp)
  • PED314 Fordjuping og prosjektplan (15 sp)
  • PED395 Masteroppgåve i pedagogikk (60 sp)

Rekkefølgje for emne i studiet

1. semester:

  • PED311 Pedagogisk filosofi (15 sp)
  • PED313 Kunnskap og kunnskapsprosessar (15 sp)

2. semester:

  • PED312 Forskingsmetode (15 sp)
  • PED314 Fordjuping og prosjektplan (15 sp)

3. og 4. semester:

Undervisningsmetodar

Studiet baserer seg på deltakaraktiviserande og samspelsorienterte arbeidsformar og kombinerar forelesingar med litteraturstudiar, og fysiske og nettbaserte seminar. Skriving er ein viktig del av læringsprosessen i studiet. Praksis inngår ikkje i studiet.

Vurderingsformer

Det blir lagt vekt på at studentane skal få erfaring med ulike vurderingsformer. Heimeeksamen, mappevurdering, prosjektplan, masteroppgåve og munnleg eksamen er formene som vert nytta.

Karakterskala

Ved sensur av dei ulike emna nyttast karakterskalaen A-F eller greidd/ikkje greidd.

Vitnemål og vitnemålstillegg

Vitnemål blir skrive ut etter at graden er oppnådd.

Grunnlag for vidare studium

 Ein mastergrad i pedagogikk kvalifiserer til å søkje opptak til forskarutdanning.

Relevans for arbeidsliv

Studieprogrammet gjev ein brei pedagogisk kompetanse i spørsmål som handlar om læring, kunnskap og kommunikasjon. Dette er kompetanse som blir stadig meir etterspurt både i offentleg og privat sektor. Mastergraden i pedagogikk kvalifiserar til ei rekkje yrke der lærings- og utviklingsoppgåver står sentralt, t.d. innan opplæringsinstitusjonar, rådgiving, personalbehandling, organisasjonsutvikling, kulturformidling og helsefremjande arbeid. Mastergraden kvalifiserar til leiarstillingar i utdannings- institusjonar, bedrifter og organisasjonar der læring og formidling inngår i verksemda.

Evaluering

Masterprogrammet blir kontinuerlig evaluert i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB. Emne og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no

Programansvarleg

Undervisingsutvalet ved Institutt for pedagogikk har ansvar for fagleg innhald, oppbygging av studiet og kvaliteten på studieprogrammet.

Administrativt ansvarleg

Studieseksjonen ved Det psykologiske fakultet har det administrative ansvaret for programmet.

Kontaktinformasjon

Informasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet