Hjem
Master

Pedagogikk IKT-basert, master 4 år

 • Lengde4 år
 • Plassar20
 • Studiepoeng120

Ny student

Ny student

Velkomen til studiestart på masterprogrammet i pedagogikk, IKT-basert, et studium som vert administrert av Det psykologiske fakultet.

Her finner du informasjon om studiestarten din.

Undervisning
Undervisinga di er i veke 36, med mastersamling i emnet PED321 i Christies gate 13.

Timeplan finn du på emnesiden:
PED321

<strong>Ny student på masterstudium hausten 2018</strong>
Her finner du viktig informasjon til deg som er ny student på masterprogram ved Det psykologiske fakultet


<strong>Semesterregistrering</strong>. Hugs å registerere, vurderingsmelde og undervisingsmelde deg før 1. september.

Ønsker du å snakke med oss?

Kontakt Infosenteret ved fakultetet

Presentasjon

Introduksjon

Ynskjer du deg høg kompetanse innan mellom anna kunnskapsutvikling og læringsprosessar? Går du masterstudiet i pedagogikk kan du fordjupa deg i ei sjølvvald problemstilling og drive eiga forsking på det området innan pedagogikk som du er mest interessert i. Ein master i pedagogikk er relevant for ei rekkje stillingar, som rådgjevar, prosjektleiar, konsulent eller lærar, i kommune, stat, frivillige organisasjonar eller bedrifter.

Graden

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i pedagogikk. Studiet er eit deltidsstudium og dermed fireårig (120 studiepoeng) og byggjer på bachelorgrad eller tilsvarande grad.

Mål og innhald

Målet med masterprogrammet er at studentane skal få inngåande kunnskap om og sjølv utvikle forskingsbasert pedagogisk kunnskap. Innhaldet i programmet er knytt til forskingsområda ved Institutt for pedagogikk.

I den første delen av studiet står samanhengen og spenninga mellom ulike kunnskapsformer, læringssyn, utdanningspolitikk og pedagogiske praksisar sentralt. Desse samanhengane og spenningane vil bli belyst og drøfta både som aktuelle samfunnsfenomen og som grunnleggande pedagogisk-filosofiske problemstillingar. Sentrale pedagogiske tema som læring, kunnskap og utdanning, blir belyst og drøfta i ulike kontekstar som for eksempel utdanningsinstitusjonar, forvaltning, bedrifter og organisasjonar. Studiets andre del skal kvalifisere studentane til å planlegge og gjennomføre eit sjølvstendig vitskapleg arbeid (masteroppgåve tilsvarande 60 studiepoeng). Dette inneber og kompetanse til å vurdere pedagogisk forskings- og utviklingsarbeid.

Samla sett skal studiet kvalifisere studentane til pedagogisk forskingsarbeid, samt å planlegge, vurdere, analysere og lede pedagogiske prosessar i utdanningsinstitusjonar, forvaltning, bedrifter og organisasjonar.

Fagleg profil

Et særpreg ved masterstudiet i pedagogikk ved Universitetet i Bergen er at fagleg profil og undervisning er prosessorientert. Sentrale tema i studiet er læring, kunnskap og utdanning.

Studiestart - semester

Det er oppstart haust annakvart år: 2016, 2018.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Ein kandidat som har fullført utdanninga forventast å ha oppnådd følgjande

læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

 • Kandidaten har avansert kunnskap innan fagområdet pedagogikk, og spesialisert innsikt i det området som masteroppgåva omhandlar
 • Kandidaten har avansert kunnskap om fagets historie, tradisjon, eigenart og plass i samfunnet
 • Kandidaten har inngåande kunnskap om fagområdets vitskaplege teoriar og metodar

Ferdigheiter:

 • Kandidaten kan analysere pedagogiske spørsmål og problemstillingar
 • Kandidaten kan nytte pedagogisk kunnskap på nye område der pedagogikk er relevant
 • Kandidaten kan formidle faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innanfor fagområdet både skriftleg og munnleg
 • Kandidaten kan gjennomføre eit sjølvstendig, avgrensa forskingsprosjekt under rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer

Generell kompetanse:

 • Kandidaten kan bruke relevante metodar for forsking på ein sjølvstendig måte
 • Kandidaten kan arbeide sjølvstendig med praktisk og teoretisk problemløysing
 • Kandidaten kan medverke til nytenking og innovasjonsprosessar

Oppbygging

Masterprogram i pedagogikk, IKT (krav 120 SP)
Masterprogram i pedagogikk, IKT - obligatoriske emner (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PED321Pedagogisk filosofi, IKT151–41
PED322Forskningsmetode, IKT151–43
PED323Kunnskap og kunnskapsprosessar, IKT151–42
PED324Fordjuping og prosjektplan, IKT151–44
Masteroppgave i pedagogikk, IKT (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PED396Masteroppgåve i pedagogikk IKT605–85
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for pedagogikk

For meir informasjon ta kontakt med: studierettleiar.psyfa@uib.no / 55 58 27 10