Hjem
Utdanning
Studieretning

Sosial- og kognitiv psykologi

 • Lengde4 Semester
 • Studiepoeng120

Hovedinnhold

Introduksjon

Mål og innhald

Målet med studieretninga er å gje kandidatane ei grundig forståing av dei prosesser og mekanismar som formar vår åtferd, som enkeltindivid og i grupper. Slik kunnskap vil la oss handtera sentrale utfordringar i samfunnet, slik som spørsmål knytt til global og teknologisk utvikling, kulturmøter, integrering og konflikt, klimaendringar og berekraft, sikkerheit og beredskap. Nokre av dei tema som dekkast, er mangfald i samfunn og arbeidsliv, tryggleik og risikovurderingar i arbeid og fritid, turismeopplevingar, klima og berekraft, medvitne og umedvitne prosessar, HMS, feilhandlingar og pålitelegheit, og korleis språk og kultur påverkar kognisjon. Kandidatane skal ta aktivt del i eit eller fleire forskingsmiljø gjennom heile programmet, og det leggjest opp til masteroppgåve med egen datainnsamling.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgande totale læringsutbytte definert i kunnskap, dugleik og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten har:

 • inngåande kunnskap om psykologifaget sine vitskaplege tema, teoriar, omgrep, metodar og funn innan psykologisk vitskap.
 • inngåande kunnskap om fagetiske problemstillingar knytt til psykologisk vitskap
 • kunnskap om korleis forsking innan psykologisk vitskap kan nyttast i arbeidsliv og samfunnsliv

Dugleik:

Kandidaten kan:

 • nytte sine kunnskapar og evner på nye område for å gjennomføre prosjekt og oppgåveløysingar innanfor fordjupingsområdet.
 • analysere eksisterande teoriar, metodar og fortolkingar og arbeide sjølvstendig med teoretisk og praktisk problemløysing innanfor fordjupingsområdet.
 • nytte psykologisk vitskap til å identifisere utfordringar for enkeltpersonar,grupper, lag eller organisasjonar som skal løyse komplekse arbeidsoppgåver og bidra med vitskapelege metodar som kan løyse slike utfordringar.
 • gjennomføre eit sjølvstendig, avgrensa forskings- eller utviklingsprosjekt som er i tråd med gjeldande forskingsetiske normer og reglar.

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • tileigne seg ny forskingsbasert kompetanse for å utvikle eigne kunnskapar og evner i psykologi
 • identifisere og utvikle relevante psykologiske problemstillingar og forskingsprosjekt
 • vurdere kvalitet og relevans av eksisterande psykologisk forsking
 • reflektere over og drøfte etiske, faglege og praktiske aspekt i si framtidige yrkesrolle

Korleis søke

Opptakskrav

Opptakskrava til Master i psykologi, studieretning sosial- og kognitiv psykologi

 • Bachelorgrad i psykologi eller tilsvarande (inkludert cand. mag.-grad).
 • Spesialisering på 90 studiepoeng i psykologi eller tilsvarande.
 • C-krav, minimum 3,0 i gjennomsnittskarakter på spesialiseringa.
 • Andre faglige krav
  • Bacheloroppgåve i psykologi eller tilsvarande på minst 10 studiepoeng
 • Minstekrav til norsk og engelsk for søkarar som har heile eller delar av sitt opptaksgrunnlag frå eit land utanfor Norden: Master i psykologi er eit norskspråkleg masterprogram med følgjande norskkrav. Det presiseras at søkarane må ha god skriftleg og munnleg fremføringsevne og må aktivt kunne delta i undervisning og gruppearbeid.

Sjå dei spesielle opptakskrava for masterprogrammet i psykologi for meir informasjon.

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen