Hjem
Utdanning

Studieplan for MAPS-PSYK Psykologi, master, 2 år, vår 2020

Omfang og studiepoeng

Masterprogrammet i psykologi er eit 2-årig studieprogram (120 studiepoeng).

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningsspråk

Norsk og/eller engelsk

Studiestart - semester

Haust

Mål og innhald

Studieprogrammet tillèt dei med bachelorgrad i psykologi å tileigne seg ekspertkunnskap og relevant dugleik innan eit av tre fagfelt innan psykologifaget, med studieretningar innan «arbeids- og organisasjonspsykologi», «sosial- og kognitiv psykologi», eller «åtferd- og nevrovitskap». Kandidatane sett seg inn i aktuelle faglege perspektiv i psykologisk forsking, lærer relevant vitskapsteori og forskingsmetode, og har fordjupingsemne om moderne forsking som er relevant for kvar av dei tre studieretningane. Mot slutten av studiet skriv kandidatane ei masteroppgåve innan si retning som utgjer eit sjølvstendig bidrag til forskingslitteraturen.

Studieprogrammet skal byggje på forsking og ekspertise i basale og bruksretta felt i psykologi, og dei ferdige kandidatane har høg kompetanse innan fagfeltet. Studiet kvalifiserer for ei rekkje typar arbeid der informasjonskompetanse, kritisk tenking, akademisk skriving, formidling og evna til å arbeide både sjølvstendig og i lag er etterspurde evner. Studiet legg òg grunnlaget for vidare forsking, anten som ei akademisk karriere (ph.d.-studium), eller innan andre yrke der forsking inngår som ei av aktivitetane.

 

Studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi:

Studiet har som mål å gje deg forskingsbasert kunnskap om korleis ein kan forstå og utvikle enkeltmenneske, grupper og organisasjonar i ein arbeidsmessig samanheng. Det vil bli særskilt fokusert på rolla som endringsagent, og på kartleggings- og intervensjonsmetodar for leiar-, gruppe- og organisasjonsutvikling.

Studieretning sosial og kognitiv psykologi:

Studieretninga gjer deg ei grundig forståing av dei prosesser og mekanismar som formar vår åtferd, som enkeltindivid og i grupper. Slik kunnskap vil la oss handtera sentrale utfordringar i samfunnet, slik som spørsmål knytt til global og teknologisk utvikling, kulturmøter, integrering og konflikt, klimaendringar og berekraft, sikkerheit og beredskap. Nokre av dei tema som dekkast, er mangfald i samfunn og arbeidsliv, tryggleik og risikovurderingar i arbeid og fritid, turismeopplevingar, klima og berekraft, medvitne og umedvitne prosessar, HMS, feilhandlingar og pålitelegheit, og korleis språk og kultur påverkar kognisjon. Kandidatane skal ta aktivt del i eit eller fleire forskingsmiljø gjennom heile programmet, og det leggjest opp til masteroppgåve med egen datainnsamling. Det er mogleg med utveksling i tredje semester.Studiet gjer deg i stand til å forstå sosiale og kognitive fenomen, mekanismar og prosessa å kritisk vurdere og bidra til forsking, og å anvende kunnskap frå forsking i ulike samfunnsområder.

Studieretning Åtferd og nevrovitskap

Studieprogrammet byggjer på fullført bachelorgrad i psykologi (med biologisk psykologi som ein føresetnad). Føremålet med programmet er å gi ei oversikt over samanhengen mellom hjernen til mennesket og åtferd og kognisjon. Fordjupingsemna gjev eit innblikk i teorigrunnlaget for grunnleggjande forsking på menneskehjernen, i tillegg til forsking knytt til psykiatriske, nevrologiske og andre kliniske tilstandar. Laboratorieøvingar og praktiske demonstrasjonar gir kompetanse i forskingsmetodar i nevrovitskap, inkludert nevroradiologi.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Kandidaten skal ved fullført grad:

 • ha avansert kunnskap innanfor ei av dei tre studieretningane arbeids- og organisasjonspsykologi, sosial og kognitiv psykologi eller åtferd og nevrovitenskap.
 • ha inngåande kunnskap om dei vitskaplege teoriane og metodane i psykologifaget.

Dugleik:

Kandidaten skal ved fullført grad kunne:

 • nytte sine kunnskapar og evner på nye område for å gjennomføre avanserte prosjekt og oppgåveløysingar.
 • analysere faglege problemstillingar og forskingsspørsmål med basis i psykologifaget, i faghistoria, fagtradisjonane, eigenarten til faget og plassen det har i samfunnet.
 • analysere eksisterande teoriar, metodar og fortolkingar innanfor psykologifaget, og arbeide sjølvstendig med teoretisk og praktisk problemløysing.
 • bruke relevante metodar for forsking og fagleg utviklingsarbeid på ein sjølvstendig måte.
 • analysere og halde seg kritisk til ulike informasjonskjelder og nytte desse til å strukturere og formulere fagleg baserte resonnement.
 • gjennomføre eit sjølvstendig, avgrensa forskings- eller utviklingsprosjekt under rettleiing som er i tråd med gjeldande forskingsetiske normer og reglar.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal ved fullført grad kunne:

 • analysere fag-, yrkes- og forskingsetiske problemstillingar innan psykologifaget.
 • formidle frå eige sjølvstendig arbeid og meistre uttrykksformene i psykologifaget.
 • kommunisere faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innanfor psykologifaget, både med spesialistar og til allmenta.
 • bidra til fagleg nytenking og innovasjonsprosessar.

Opptakskrav

Opptakskrav

Masterprogrammet i psykologi byggjer på ein bachelorgrad med 90 studiepoeng fagleg fordjuping (spesialisering) innan psykologi:

 • Bacheloroppgåve i psykologi eller tilsvarande på minst 10 studiepoen
 • 15 studiepoeng metode (kvalitativ og kvantitativ metode)
 • Faglege fordjupingsemne relevant for studieretninga du søker opptak til

Bachelorgrader frå UiB som kvalifiserer:

 • Bachelor i generell psykologi
 • Bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi

Andre bachelorgradar kan kvalifisere dersom du har 90 studiepoeng i psykologi eller tilsvarande

Eksterne bachelorgrader som kvalifiserer:

 • Bachelor i psykologi fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø, NTNU, Høgkolen i Innlandet, Bjørknes Høyskole, Ansgar Teologiske Høgskole og OsloMet.

Andre bachelorgradar kan kvalifisere dersom du har 90 studiepoeng i psykologi eller tilsvarande. Der fordjuping/spesialisering i graden ikkje blir spesifisert, blir alle emne i bachelorgraden brukt i poengutrekninga.

Dei tre studieretningane har i tillegg nokre spesifikke krav til opptak:

For åtferd og nevrovitskap gjeld følgande:

 • 5 studiepoeng i biologisk psykologi med C-krav. For interne søkjarar er biologisk psykologi (5 studiepoeng) ein del av PSYK114 eller PSYK101.

For arbeids- og organisasasjonspsykologi gjeld følgande:

 • Ei fordjuping på minst 20 studiepoeng i arbeids- og organisasjonspsykologi og 7,5 SP leiingspsykologi. For søkjarar som har gjennomført ei bacheloroppgåve innan feltet arbeids- og organisasjonspsykologi er krava 15 sp fordjuping innan arbeids- og organisasjonspsykologi og 7,5 SP i leiingspsykologi, i tillegg til bacheloroppgåva

For sosial- og kognitiv psykologi gjeld følgande:

 • Ingen krav utover dei generelle krava til opptak til masterprogrammet i psykologi.

Du må også ha:

 • Snittkarakter på minimum C i emna du får opptak på grunnlag av.
 • Språkkrava i både norsk og engelsk for dette studieprogrammet dekker du med generell studiekompetanse, anten på grunnlag av norsk vidaregåande skule eller på annan måte.

Omfang masteroppgåva

Studentar på studieretninga åtferd- og nevrovitskap vil skrive ei masteroppgåve på 60 sp, medan studentar på studieretningane arbeids- og organisasjonspsykologi og sosial og kognitiv psykologi vil kunne velje mellom å skrive ei 60 sp eller 30 sp masteroppgåve i psykologi. Dersom ein vel 30 sp masteroppgåve, må ein i tillegg fullføre 30 sp fordjuping innan vald studiespesialisering.

Rekkefølgje for emne i studiet

første semester undervisast det i MAPSYK301 og dei første fordjupingsemna for vald

studieretning (MAPSYK321, MAPSYK303, eller MAPSYK319B)

andre semester undervisast det i MAPSYK302 og dei neste fordjupingsemna for vald

studieretting (MAPSYK322, MAPSYK304, eller MAPSYK319A)

tredje og fjerde semester arbeidast det med masteroppgåve (MAPSYK330, MAPSYK345 eller

MAPSYK360). Kandidatar på studierettinga «arbeids- og organisasjonspsykologi» har

valemne eller utveksling på tredje eller fjerde semester (MAPSYK323 undervisast på fjerde

semester). På tredje semester er det utveksling for kandidatar på studierettinga «psykologisk

sosial- og kognitiv psykologi» som vel å skrive 30 sp. masteroppgåve. a

Krav til progresjon i studiet

Emna MAPSYK301 og MAPSYK302 må være greidde før ein kan gå vidare på arbeidet med

masteroppgåva.

Delstudium i utlandet

Ein kandidat som vel 30 sp. mastergradsoppgåve kan gjennomføre inntil 30 sp.

studiespesialisering i utlandet. Ein kandidat som vel 45 sp. mastergradsoppgåve kan gjennomføre

inntil 15 sp. valemne eller studiespesialisering i utlandet.

Undervisningsmetodar

Undervisningsforma for einskildemna som inngår i kursdelen, er omtalt i emneskildringa. Det er

mellom anna forelesingar, seminar, gruppearbeid, case-arbeid, diskusjon av forskingslitteratur,

skriftleg og munnleg presentasjon, prosjektarbeid, bedriftsbesøk og samarbeid med næringsliv, og

offentlige og private institusjonar.a.

Vurderingsformer

Vurderingsforma for einskildemna som inngår i masterprogrammet, er nærare omtalt i

emneskildringane. Det vert nytta ulike vurderingsformer som skuleeksamen og heimeeksamen.

Karakterskala

Karakterskalaen for einskildemna som inngår i masterprogrammet, er omtalt i emneskildringa. Masteroppgåva vert sensurert med karakterskalaen A-F.

Vitnemål og vitnemålstillegg

Vitnemål blir skrive ut etter at graden er fullført.

Grunnlag for vidare studium

Med avlagt mastergradseksamen er du kvalifisert for opptak til PhD-studiet (doktorgrad).

Evaluering

Masterprogrammet vert kontinuerleg evaluert i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB. Evalueringa for einskildemna som inngår i masterprogrammet, er omtalt i emneskildringa.

Programansvarleg

Institutt for samfunnspsykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast på:

E-post: studierettleiar.psyfa@uib.no
Telefon: 55 58 27 10

Læremiddelomtale

Litteraturliste finn du på våre nettsider.

Lista vil vere klar innan 01.06/01.12 for det komande året.