Hjem

Spesialpedagogikk, master, 2 år

I eit samfunn som stadig er i utvikling er spesialpedagogisk kompetanse i aukande grad etterspurt. Ei mastergrad i spesialpedagogikk gir deg oppdatert kunnskap om individuelle, samfunnsmessige og politiske forhold som kan ha konsekvensar for barn og unge si utvikling, læring og deltaking.
 • Lengde2 år
 • Plassar20
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkNorsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust (Annankvart år: 2021, 2023, osv)

Hovedinnhold

Poenggrense 2021 4,11

Spesialpedagogikk handlar om å fremme god læring-, utvikling- og livsvilkår for barn, unge og vaksne som av ulike grunnar møter eller er i risiko for å møte funksjonshemmande vanskar og barrierar i si utvikling, læring og livsutfalding. Spesialpedagogikken si primære rolle er difor å hjelpe praksisfeltet i korleis vi ved bruk av spesialpedagogisk kunnskap kan førebygge at vanskar og barrierar oppstår og får utvikle seg, men og for å avhjelpe og redusere vanskar og barrierar som allereie finst.

Spesialpedagogikk er en fagdisiplin retta mot å synleggjere, forstå og utfordre ekskluderings- og marginaliseringstendensar i barnehage, skule og samfunn, og kan sånn sett representere eit nødvendig korrektiv om politikk og praksis slår uheldig ut for enkeltpersonar eller sårbare grupper.

Karriere

Master i spesialpedagogikk gir deg moglegheit for jobb på område der kompetanse innan læring og utvikling er relevant, til dømes innanfor kriminal- og rusomsorg, helse- og sosialsektoren, arbeidsinkludering, kultursektoren eller velferdsforvaltninga (PP-tenesta). 

Master i spesialpedagogikk gir ikkje formell undervisningskompetanse i skuleverket, men kvalifiserer til ulike assistentstillingar i barnehage, skule, SFO og omsorgsbustader. Dette er aktuelt dersom du ikkje også har ei barnehagelærar eller lærarprofesjonsutdanning i fagkretsen din.

Med master i spesialpedagogikk er du mellom anna kvalifisert til å søke stillingar som:

 • Leiarstilling
 • Rådgivar i utdanningssektoren
 • Undervisning- og forskingsarbeid (inkl. Ph.d.) ved universitet og høgskule
 • Administrativt arbeid knytt til studieavdelingar ved universitet og høgskule (studiekonsulent, programkoordinator m.m.)
 • Arbeid med barn og unge med ulike læringsutfordringar i offentlege og private institusjonar

Oppbygging

Første år:

1. semester (haust):

 • SPED311 (15sp): Spesialpedagogisk grunnlagstenking
 • SPED313 (15sp): Systemarbeid og kartlegging

2. semester (vår):

 • SPED312 (15sp): Forskingsmetode
 • SPED314 (10sp): Spesialpedagogisk rettleiing i teori og praksis
 • SPED315 (5sp) : Education for gifted and talented children/Opplæring og undervisning for barn og elevar med ekstraordinært læringspotensial

Andre år:

3. og 4. semester (haust og vår):

 • SPED395: Masteroppgåve i spesialpedagogikk

I masteroppgåva skal du fordjupe deg i ein sjølvvalt tematikk med relevans for det spesialpedagogiske fagfeltet. Oppgåva skal gjennomførast som et sjølvstendig forskingsprosjekt, under rettleiing og i tråd med forskingsetiske retningslinjer.

Masterstudiet i spesialpedagogikk ved UiB er det einaste masterprogrammet i spesialpedagogikk i Noreg der du kan bruke eit heilt år (60 studiepoeng) på masterprosjektet ditt. Du kan anten skrive masteroppgåve i tilknyting til allereie pågåande forskingsprosjekt ved Institutt for pedagogikk, eller om eit tema du vel sjølv.

Vi har fokus på studentaktiv forsking og du vil difor uansett ha stor fridom til å utforme prosjektet som gjer at du kan gå grundig inni i tema og problemstillingar som du synes er interessante. Du får tildelt ein rettleiar som vil hjelpe deg å finne ei god innretning på oppgåva, og som rettleiar deg undervegs i forskingsprosessen.

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardag

Fagmiljøet i spesialpedagogikk held til i Vektertorget, Christies gate 13 og Bjørn Christiansens hus, Christies gate 12 som er hovudbygget til Det psykologiske fakultetet. Det er og her du vil tilbringe mesteparten av tida di som masterstudent.

All undervisning i masterstudiet vil i utgangspunktet skje på campus. Samtidig vil vi legge opp til ein veksling mellom fysisk og digital undervisning undervegs. Dette for å førebu deg på sjølvstendig arbeid med masteroppgåva, men og for å gjere deg kjend med ulike arbeidsformer som du kan møte på i arbeidslivet.

Studiet er bygd opp av desse elementa:

 • Forelesingar
 • Seminar
 • Praksis i opplæring eller støttetenestene
 • Sjølvstudium 
 • Masteroppgåve

Alle studentorganisasjonane ved Det psykologiske fakultetet er samla under Psykologisk studentforening (PSF). Vi har eit eige Fagutval for pedagogikk og spesialpedagogikk som skal være eit bindeledd mellom studentane og leiinga ved fakultetet.

Kva lærer eg

Etter fullført mastergrad kan du:

 • Nytte spesialpedagogisk fagkunnskap på  område der spesialpedagogikk er relevant 
 • Formidle og analysere faglege problemstillingar både skriftleg og munnleg
 • Gjennomføre eit sjølvstendig avgrensa forskingsprosjekt under rettleiing, og i tråd med gjeldande forskingsetiske retningslinjer 
 • Arbeide sjølvstendig med praktisk og teoretisk problemløysing

Les heile studieplanen

Utveksling

Vi anbefaler at du skriv delar av masteroppgåva under eit utanlandsopphald. Det forutset at følger følger avtaler UiB (ev. hovudrettleiar) har med utanlandske institusjonar.

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Opptakskrav

Masterprogrammet i spesialpedagogikk byggjer på ein bachelorgrad med 90 studiepoeng fagleg fordjuping i spesialpedagogikk eller tilsvarande.

Søkjarar blir rangert i prioritert rekkjefølgje:

 1. Søkjarar med bachelorgrad i spesialpedagogikk vil ha første prioritet ved opptak. Søkjarane blir rangert på bakgrunn av karakterar.
 2. Om det er ledige studieplassar etter opptak frå rekkjefølgje 1, vert kvalifiserte søkjarar i rekkjefølgje 2 vurdert til opptak, rangert etter karakter. Dette er søkjarar med bachelorgrad i pedagogikk eller profesjonsutdanning innan pedagogikk, som har minimum 60 studiepoeng spesialpedagogikk anten som del av graden eller i tillegg til graden.
 3. Om det er ledige studieplassar etter opptak frå rekkjefølgje 1 og 2, vert kvalifiserte søkjarar i rekkjefølgje 3 vurdert til opptak, rangert etter karakter. Dette er søkjarar som har anna relevant utdanning som tilsvarar ein bachelorgrad, til dømes innan psykologi, barnevern, logopedi eller liknande. For desse er det eit krav om minimum 60 studiepoeng spesialpedagogikk, anten som del av graden eller i tillegg til graden.

Døme på bachelorgradar som kvalifiserer til å søke opptak etter rekkjefølgje 1. (lista i ikkje prioritert rekkefølgje):

Bachelorgrad i spesialpedagogikk, Universitetet i Bergen

Bachelor i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk, NLA Høgskolen

Bachelor i spesialpedagogikk, Høgskolen i Innlandet

Bachelor i spesialpedagogikk, Universitet i Agder

Bachelor i spesialpedagogikk, Universitet i Oslo

Bachelor i spesialpedagogikk, Universitet i Tromsø

Bachelor i spesialpedagogikk, Universitetet i Søraust-Norge

Døme på pedagogiske utdanningar som kvalifiserer til å søke opptak etter rekkjefølgje 2 (lista i ikkje prioritert rekkefølgje):

Bachelorgrad i pedagogikk

Allmennlærarutdanning

Barnehagelærarutdanning

Førskulelærarutdanning

Lektorutdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Døme på relevant utdanning som kvalifiserer til å søke opptak i etter rekkjefølgje 3 (lista i ikkje prioritert rekkefølgje):

Bachelorgrad i barnevern

Bachelorgrad i psykologi

Bachelorgrad i logopedi

Poengutrekning:

 • For søkjarar med 1 prioritet: Minimum 90 studiepoeng frå spesialpedagogikkemne i utdanninga vil inngå i poengutrekninga.
 • For søkjarar med 2 prioritet: Minimum 30 studiepoeng frå pedagogikkemne i utdanninga, samt 60 studiepoeng frå spesialpedagogikkemne, anten som ein del av graden eller i tillegg til graden, vil inngå i poengutrekninga. Om du har tatt emne med namn som ikkje er tydeleg knytt til spesialpedagogikk, kan du legge ved eit notat til opptaket som skildrar korleis du meiner emna er relevante.
 • For søkjarar med 3 prioritet: For andre utdanningar som tilsvarar ein bachelorgrad, er det eit krav om minimum 60 studiepoeng spesialpedagogikk anten som del av graden eller i tillegg til graden. Dei 60 studiepoenga i spesialpedagogikk vil inngå i poengutrekninga, i tillegg til 30 studiepoeng frå spesialiseringa. Der mengd fordjuping/spesialisering i graden ikkje blir spesifisert, blir alle emna i bachelorgraden brukt i poengutrekninga. Om du har tatt emne med namn som ikkje er tydeleg knytt til spesialpedagogikk, kan du legge ved eit notat til opptaket som skildrar korleis du meiner emna er relevante.

Du må også ha:

Snittkarakter på minimum C i emna du får opptak på grunnlag av.

Språkkrava i både norsk og engelsk for dette studieprogrammet dekker du med generell studiekompetanse, anten på grunnlag av norsk vidaregåande skule eller på annan måte. Minstekrav til norsk for søkarar som har heile eller delar av sitt opptaksgrunnlag frå eit land utanfor Norden: Master i spesialpedagogikk er eit norskspråkleg masterprogram med følgjande norskkrav. Det presiserast at søkarane må ha god skriftleg og munnleg framføringsevne på norsk og må aktivt kunne delta i undervisning og gruppearbeid på campus.

Ved oppstart må studentane leggje fram gyldig politiattest

 

Korleis søke

Søknadsfristen er 15. april.

Søk her