Hjem

Systemdynamikk (Modellbasert samfunnsplanlegging), master, 2 år

I ei kompleks verd som stadig er i utvikling treng vi teoriar, metodar og verktøy til å hjelpe oss å forstå, administrere og kommunisere effektivt. Systemdynamikk studerer korleis og kvifor ting blir endra over tid.
 • Lengde2 År
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkEngelsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust

Hovedinnhold

Velkommen til masterstudiet i systemdynamikk.

Frammøte: Onsdag 14. august kl. 10.00: Velkommen til det samfunnsvitskaplege fakultetet, i Egget på Studentsenteret.

Program: Her finn du program for studiestarten.

Ta med: Du treng ikkje ta med deg noko spesielt den første dagen.

Bli klar som student: Meir informasjon om det du treng å vite og gjere før studiestart, finn du på Ny student-siden.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Informasjonssenteret på 55 58 98 50 eller studierettleiar.svfa@uib.no. 

Kva lærer du?

Med ein mastergrad i systemdynamikk vil du forstå:

 • ibuande utfordringar med å forstå dynamikken i sosiale system
 • systemdynamikkparadigmet og alternative analysemetodar
 • systemdynamikkapplikasjonar til problemløysing i offentleg og privat sektor 

Korleis utviklar vi eit solid sett med retningslinjer til å underbygge avgjerder som til saman bidrar til vellykka strategi, og som igjen fører til gunstig utvikling over tid?

 • Kva politikk gir mest gunstig utvikling over tid?
 • Korleis unngår vi å basere strategiar, politikk og avgjerder på feiloppfatningar? Korleis vurderer vi konsekvensane av desse, før dei blir iverksett i den sosiale konteksten?
 • Kva er den breiare verknaden av våre avgjerder over eit lengre tidsrom?

For å svare på slike spørsmål får du opplæring i utvikling av simuleringsmodellar. Desse representerer årsak-og-verknad-struktur til system og ein lærer, ved hjelp av simulering, forstå systema sin dynamikk og å undersøke forholdet mellom dei.

Full liste med læringsutbyte

Studiekvardag

Dette er et fulltidsstudium som vil krevje fokus på det faglege, men det er også et levende studentmiljø med uformelle samlingar og nye venner.

I ei vanlig veke, både online og på campus, vil du være opptatt med å diskutere og samhandle med medstudentar og professorar i og utanfor forelesingar. Det er forelesingar, lab og oppgåver gjennom heile veka. Vi bruker klientbaserte casestudiar og toppmoderne læringsteknologi.

Det er forventa høg grad av samarbeid med medstudentar, men også at ein skriv oppgåver individuelt. Fordelinga mellom lesing og praktisk arbeid i programmet er ca. 35/65.

Som student i systemdynamikk vil du mesteparten av tida opphalde deg ved Institutt for geografi, som ligg i Bergen sentrum. Det er lesesalar og datalabar øyremerka masterstudentar. Pensumlitteraturen vil vere tilgjengeleg digitalt gjennom UiBs bibliotekavtalar.

Meir informasjon under

Master’s in System Dynamics at the University of Bergen

Producer:
UiB

Vi tilbyr eit pulserande, internasjonalt studentliv med fokus på studiet av systemdynamikk - eit studie tilgjengeleg for svært få studentar over heile verda. Vi bruker "state-of-the-art" læringsteknologi og klientbaserte casestudiar.

For tida er systemdynamikk ettertrakta i forsking og utdanning innan mange felt, samt til analyser av store selskap, myndigheiter, internasjonale byrå og konsulentselskap.

Sjå fleire eksempel på systemdynamikk - kva er det og korleis kan det brukast?

Kva kan du jobbe som? 

Våre tidlegare studentar jobbar i akademia og forskingsorganisasjonar, internasjonale organisasjonar og selskap, frivillige organisasjonar og konsulentselskap og større private og offentlege verksemder. Altså alle organisasjonar som står overfor komplekse, dynamiske utfordringar.

Med mastergrad i systemdynamikk vil du ha tileigna deg eit eineståande sett med ferdigheiter innan metodar, teknikkar og verktøy som går på tvers av disiplinar og sektorar. Du vil kunne bruke desse ferdigheitene til å betre kommunikasjonen gjennom kunnskapsframkalling og formidling; kunnskapsorganisering og -lagring, samt analyse.

Opptakskrav og søknadsfrist 

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle 

Søknadsfristen er 15. april. 

Studiets oppbygging 

1. semester

 • GEO-SD302 Fundamentals of System Dynamics (10 studiepoeng)
 • GEO-SD303 System Dynamics Modeling and Analysis (10 studiepoeng)
 • GEO-SD304 System Dynamics Modelling Process (10 studiepoeng)

2. semester

 • GEO-SD308 Model-based Policy Design and Analysis (10 studiepoeng)
 • GEO-SD311 Analytical methods and advanced modelling (10 studiepoeng)
 • GEO-SD325 Client Based Modelling (10 studiepoeng)

Følgande kurs kan erstatte eit 2. og 3. semester-kurs, med gokjenning frå instituttet:

 • GEO-SD322 Special Topics in System Dynamics, Policy (10 studiepoeng)
 • GEO-SD323 Special Topics in System Dynamics, Applications (10 studiepoeng)
 • GEO-SD324 Special Topics in System Dynamics, Methodology (10 studiepoeng)

3. semester

 • GEO-SD306 Dynamic Complexity and Decision Experiments (10 studiepoeng)
 • GEO-SD309 Model Based Interactive Learning Environments (10 studiepoeng)
 • GEO-SD310 Writing course and project description (10 studiepoeng)

4. semester

I siste semester skriv du masteroppgåva di (GEO-SD351, 30 studiepoeng). Du får tildelt ein rettleiar som støttar deg gjennom skriveprosessen. Du er også inkludert i aktivitetane til forskingsgruppa for systemdynamikk.

I oppgåva di får du sjansen til å spesialisere deg ytterlegare innan ditt valte felt.

Sjå vår liste over tidlegare masterema for å få ein ide om variasjonane og moglegheitene.

Dersom masterprosjektet ditt krev vesentleg, tidkrevjande empirisk arbeid, kan du søke om å få skrive masteroppgåve på 60 studiepoeng. Emna i semester 3 vil då bli erstatta av GEO-SD350 Masteroppgåve i systemdynamikk (60 studiepoeng) i semester 3 og 4.

Sjå oversikt over alle emne

  Utveksling 

  Du kan reise på utveksling i andre eller tredje semester. Du kan dra til Palermo, Lisboa eller Nijmegen. Frist for å søkne om utveksling er 15. oktober for kommende høstsemester og 15. mars for kommende vårsemester.

  Vidare studiemoglegheiter 

  Med ein mastergrad i systemdynamikk kan du søke opptak til forskarutdanninga og ta ein doktorgrad (ph.d.). 

  Spørsmål om studiet? 

  Telefon: +47 55 58 98 50

  E-post: advice.systdyn@uib.no

  Studieplan

  Ein studieplan er eit formelt dokument mellom deg som student og Universitetet i Bergen. Studieplanen skal gi tydelege rammer for studiet, beskrive læringsmåla du skal oppnå og korleis studiet er bygd opp. 

  Les heile studieplanen

  Søk her