Hjem

Utdanning

Master

Undersøkande journalistikk, master, 2 år

 • Lengde2 år
 • Studieplassar12
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng120

Presentasjon

Mål og innhald

Masterprogrammet i undersøkande journalistikk har som mål å gi studentane spesialisering i kritiske, langsiktige journalistiske prosjekt der kritikkverdige tilhøve i samfunnet blir avdekka gjennom dokumentasjon av ukjende fakta, forhold og samanheng. Masterprogrammet i undersøkande journalistikk bygger på bachelorgraden i journalistikk og gir studentane teoretisk djupnekunnskap og produksjonsretta trening i eit breitt spekter av tilnærmingar og nyskapande metodar for datainnsamling, analyse og publisering av undersøkande journalistikk-prosjekt på ulike plattformer. Masterprogrammet er produksjonsretta, og delar av arbeidet kan skje i samarbeid med ein eller fleire mediebedrifter.

Masterprosjektet består av ein produksjonsdel og ein teoretisk del. I produksjonsdelen skal studentane utvikle og gjennomføre eit sjølvstendig, undersøkande journalistisk arbeid for publisering på valfri plattform. Produksjonen blir kombinert med ei skriftleg, individuell masteroppgåve på 40-50 sider som bør være tematisk relatert til produksjonen, men som samstundes skal vere eit sjølvstendig teoretisk arbeid. Den teoretiske delen av masterprosjektet kan anten vere ei empirisk undersøking av eit produksjonsrelevant tema, ein teoretisk fundert diskusjon om eit relevant tema eller det kan være ein vitskapleg analyse av tema relatert til eigen masterproduksjon. Studentane vil ha stor fridom til å utforske ulike typar data, og til å utforske nyskapande visuelle og verbale aspekt ved undersøkande historiefortelling.

Masterprogrammet i undersøkande journalistikk fokuserer på å styrke akademiske ferdigheiter som er særleg relevante for medieproduksjon på eit høgt fagleg nivå. Programmet byr på ei teoretisk og metodisk forankra universitetsutdanning der ein legg vekt på innovative og utforskande læring gjennom tverrfaglege impulsar og workshop-basert undervisning kopla med individuelle studium og akademisk refleksjon over eigen og andre sin praksis på feltet. Masterprogrammet er tverrfagleg, med komponentar henta frå både journalistikk, medievitskap, informasjonsvitskap, samt økonomi, jus og andre relevante fag. Undervisninga er lokalisert i Media City Bergen.

Studiestart - semester

Haust

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Utdanninga legg vekt på koplinga mellom undersøkande journalistikk, nye teknologiar, nye forteljeformer og brei innsikt i lovverk, personvern og samfunnet sine institusjonar. Dette gjer studentane godt budde på et breitt spekter av utfordrande oppgåver i mediebransjen spesielt, men og i andre bransjar der ein arbeider med komplekse samanhengar og store kvalitative og kvantitative datamengder. Ein mastergrad i undersøkande journalistikk kvalifiserer også for forsking og undervisning.

Vidare studium

Programmet kvalifiserer for PhD-program i medievitskap og relaterte fagområde.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap på fagområdet journalistikk og spesialisert innsikt i undersøkande journalistikk
 • har inngåande kunnskap om den undersøkande journalistikken si rolle i samfunnet og i demokratiet
 • har inngåande teoretisk og praktisk kunnskap om journalistikken sitt samfunnsoppdrag og om undersøkande journalistikk som sjanger og metode
 • har omfattande innsikt i norske samfunnsinstitusjonar, i offentlegheitslov, personvern og presseetiske retningsliner
 • har inngåande kritisk og analytisk kunnskap om metodar for datahenting, research og analyse i undersøkande journalistikk
 • har inngåande kunnskap om databaser og andre teknologiske verktøy på feltet datajournalistikk
 • har inngåande kunnskap om historiefortelling, retorikk og dramaturgi i journalistisk presentasjon på ulike plattformer
 • har inngåande kunnskap om forsking på undersøkande journalistikk og fagområdets vitskapelege teoriar og metodar. kan bruke kunnskap på nye område i faget
 • kan analysere faglige problemstillingar med utgangspunkt i journalistikken si historie, tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet

Ferdigheiter

Kandidaten

 • har kritisk og kreativ kompetanse i idéutvikling og medieteknologiske tilnærmingar på tvers av sjangrar og format
 • kan anvende i praksis undersøkande journalistiske metodar
 • kan planlegge og gjennomføre undersøkande journalistikk-prosjekter og presentere desse
 • kan arbeide sjølvstendig og kritisk reflektere og vurdere vitskapleg eige og andre sitt arbeid i undersøkande journalistikk
 • kan analysere eksisterande teoriar, metodar og tolkingar innafor fagområdet og kan arbeide sjølvstendig med praktisk og teoretisk problemløysning
 • har trening i journalistiske vurderings- og kvalitetskriterier og i journalistisk etikk
 • har trening i vitskaplege vurderings- og kvalitetskriterier og forskingsetikk
 • kan nyttiggjere seg relevante forskingsmetodar i praktisk retta produksjonar
 • kan gjennomføre et sjølvstendig, avgrensa forskings- eller utviklingsprosjekt under rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskingsetiske problemstillingar
 • kan utvikle og gjennomføre avanserte journalistiske arbeidsoppgåver og prosjekt som granskar komplekse tema der informasjon og fakta av allmenn interesse medvite har vore haldne vekk frå innsyn
 • kan formidle omfattande sjølvstendig arbeid og kan praktisere journalistikkens uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innafor fagområdet, både med spesialister og eit allment publikum
 • har kompetanse som journalist som særleg kvalifiserer for yrkesoppgåver i undersøkande journalistikk, aleine og i team
 • kan bruke kunnskapane og ferdigheitene til raskt å sette seg inn i nye problemstillingar og ny fagkunnskap, og å bruke denne kunnskapen i sjølvstendig og kreativ undersøkande journalistikk
 • kan bidra til nytenking og innovasjon i undersøkande journalistikk

Oppbygging

Oppbygging av studiet

Det første semesteret tar studentane det obligatoriske innføringsemnet UJO301 Samfunnsinstitusjonar og research. Emnet er på 30 studiepoeng og gir en brei oversikt over sentrale perspektiv i undersøkande metode. Desse perspektiva blir kopla opp mot praktisk trening i innhenting og analyse av data. Dei datajournalistiske tilnærmingane opnar for samarbeid på tvers av dei profesjonsorienterte masterprogramma, og det blir lagt vekt på fleksible og nyskapande undervisningsopplegg.

I det andre semesteret tar studentane det obligatoriske innføringsemnet UJO302 Prosjektdesign. Målet med emnet er å gjere studentane i stand til å planlegge, utvikle og gjennomføre eit spesifikt masterprosjekt. Studentane kan anten utvikle eit individuelt masterprosjekt, eller dei kan samarbeide med masterstudentar i medie- og interaksjonsdesign, tv-produksjon, medievitenskap eller informasjonsvitenskap. Det blir lagt vekt på trening i både individuelle prosjektdesign og gjennomføring og organisering av teambaserte prosjektarbeid.

I det andre semesteret er 15 studiepoeng valfrie. Her kan studentane fritt velje eit emne ved instituttet, ved SV-fakultetet eller ved andre fakultet. Det viktige er at dei frie studiepoenga gir høve til former for spesialisering som studenten har nytte av i masterprosjektet sitt.

I det tredje og fjerde semesteret arbeider studentane med masterprosjektet, UJO350. Rekkefølgen på arbeidet med produksjonsdelen og teoridelen er valfri.

Masterprogram i undersøkande journalistikk (krav 120 SP)
Obligatorisk emne i kursdelen (krav 45 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
UJO301Samfunnsinstitusjonar og research301
Obligatoriske emne i kursdelen (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
UJO301Samfunnsinstitusjonar og research301
UJO304Prosjektdesign302
Valemne (krav 15 SP)
Valemne for masterprogram i undersøkande journalistikk (krav 15 SP)
Oppgåvedelen (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
UJO350Masteroppgåve i undersøkande journalistikk601–43
Rettleiingsavtale
Rettleiingsavtale skal inngåast innan 2. semester
Obligatorisk emne
Veiledningsavtale skal inngås innen 2. semester
Prosjektskildring for mastergradsprosjektet
Obligatorisk
Prosjektbeskrivelse, master
Fremdriftsrapport for sluttføringen av masterprosjektet
Obligatorisk
Fremdriftsrapport, master
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Opptakskrav

Søkere kan kvalifisere til opptak til mastergrad i undersøkende journalistikk på enten faglig grunnlag, eller på grunnlag av yrkeserfaring. I begge tilfeller må søkeren ha en bachelorgrad eller tilsvarende grad (for eksempel cand.mag.), med minimum C som gjennomsnittskarakter.

Søkere med fagrelevant bachelorgrad

 • Søkere med bachelorgrad innen fagfeltet journalistikk kvalifiserer for opptak på faglig grunnlag. Her er det karaktersnittet for den faglige fordypningen som utgjør opptaksgrunnlaget.
 • En bachelorgrad med minimum 90 studiepoeng innenfor journalistiske emner, regnes som en fagrelevant bachelor.
 • Søkere med utenlandsk bachelorgrad må legge ved emnebeskrivelser av de fagrelevante emnene i bachelorgraden.

Yrkeserfaring

 • Søkere med bachelorgrad (eller tilsvarende) med annen fagspesialisering enn journalistikk, kan søke om opptak på grunnlag av yrkeserfaring. Her kreves det minimum 2 år med lønnet heltidsarbeid som journalist i trykte medier, radio, fjernsyn eller nettredaksjon. Som dokumentasjon ønsker vi attest(er) og CV, i tillegg til et skriv fra søkeren om arbeidets art og innhold (1-2 A4-sider). Søkere som søker på grunnlag av yrkeserfaring må også levere et motivasjonsbrev (1 A4-side).
 • Søkere som søker på grunnlag av yrkeserfaring blir rangert etter helhetsvurdering, basert på den fremlagte dokumentasjonen.

Praktisk informasjon

 • Masterprogram i undersøkende journalistikk blir undervist på norsk. Utenlandske søkere må derfor legge ved dokumentasjon på tilstrekkelige språkkunnskaper .
 • Søkere som kvalifiserer til opptak på både faglig grunnlag og yrkesfaglig grunnlag, vil bli vurdert ut ifra det opptaksgrunnlaget som er mest gunstig for søkeren, ikke som en kombinasjon av begge opptaksgrunnlagene.
 • Det er begrenset med studieplasser på masterprogram i undersøkende journalistikk. Antall plasser til rådighet for de som søker på grunnlag av yrkeserfaring, vil variere.
 • Studiestart er hvert høstsemester.
 • Spørsmål om opptakskravene kan rettes til: studiekonsulent.praktiskinfomedia@uib.no.

Søknadsprosedyre

Søknad om opptak til master i Søknadsweb. Søknadsfristen er 15. april. Sjå informasjon om opptaket og søknadsprosedyrar på Det samfunnsvitenskaplege fakultet sine nettsider.

Studiestart - semester

Haust

master_i_undersokende_journalistikk.jpg

Masterprogram i undersøkande journalistikk
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?