Hjem
Utdanning

Studieplan for MATF-FARM Farmasi, master, 5 år, haust 2021

Namn på grad

Master i farmasi

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk

Studiestart - semester

Haust

Mål og innhald

Profesjonsstudiet i farmasi kvalifiserer for autorisasjon som provisorfarmasøyt. Gjennom studiet tileignar studentane seg ein brei og spesialisert legemiddelfagleg kompetanse. Studiet skal sikre samfunnet kandidatar som har de kunnskapar, haldningar og ferdigheter som trengs for å forsvarlig utøva farmasiyrket.

Farmasistudiet gir studentane ein brei fagleg basis innan kjemiske og biologiske fag, samt spesialisering innan farmasøytiske fag, som farmakognosi, farmakologi, galenisk farmasi, klinisk farmasi, samfunnsfarmasi, legemiddelkjemi og rettleia praksis i apotek.

Masteroppgåva siste året er ei fordjuping og spesialisering innan farmasi, og studentane kan i stor grad sjølv velje fagområde for oppgåva.

Læringsutbyte

Etter gjennomført studium har studenten nedenstående kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanser:

Kunnskaper

Kandidaten

 • Har avansert kunnskap om legemidler og deres anvendelse, farmakokinetikk og farmakodynamikk herunder preparatvalg, dosering, viktige bivirkninger, interaksjoner og terapistyring ved de vanligste sykdommer.
 • Har inngående kunnskap om biokjemiske og fysiologiske virkningsmekanismer.
 • Har avansert kunnskap om utvikling og produksjon av legemidler herunder isolering, syntese og analyse av virkestoffer, formulering, fremstilling og kvalitetskontroll av legemidler og kvalitetssikring av alle ledd i prosessen.

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan selvstendig isolere, syntetisere og analysere kjemiske stoffer, fremstille legemidler og utføre kvaliteskontroll av disse.
 • Kan ivareta selvstendige farmasøytiske yrkesfunksjoner i apotek, øvrige deler av helsetjenesten og innen farmasøytisk industri.
 • Kan utføre sin yrkesfunksjon i henhold til lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer
 • Kan samarbeide med annet helsepersonell om optimal legemiddelbehandling til den enkelte pasient.
 • Kan redegjøre for legemiddelmarkedets spesielle karakteristika og drøfte legemiddelbruk i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.
 • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan tilegne seg og anvende ny kunnskap og vurdere faglitteratur og legemiddelinformasjon kritisk.
 • Kan formidle forskningsbasert kunnskap og diskutere profesjonelle og vitenskapelige problemstillinger med helsepersonell og fagpersoner fra tilgrensende fagfelt i tillegg til legemiddelbrukere.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og MEROD: Matematikk R1 (eller S1 og S2) og Fysikk 1og Kjemi 1 og 2.

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i norsk munnleg og skriftleg er naudsynt for å kunne gjennomføre delar av farmasistudiet.

Innføringsemne

Ex.Phil, 10 studiepoeng

Obligatoriske emne

Alle emna spesifisert i graden (285 studiepoeng) er obligatoriske, og må gjennomførast i fastsatt rekkjefølge

Spesialisering

15 studiepoeng på 5. studieåret er studiespesialiserande emne som studenten vel i tilknyting til masteroppgåva

Rekkefølgje for emne i studiet

Emna må gjennomførast i fastsatt rekkjefølge

Delstudium i utlandet

Det er moglegheiter for å dra på utveksling på farmasistudiet, både gjennom avtaler på studieprogrammet og gjennom sentrale avtaler ved UiB. Ta kontakt med studierettleiar for å høre meir om kva ordningar som finst. Les meir om utveksling her:
Informasjon om utveksling

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet nyttar ein rekke undervisningsmetodar:

 • Forelesninger
 • TeamBased Learning
 • Undervisning med pasient
 • Rollespill
 • Gruppearbeid
 • Ekskursjoner
 • Praksis i apotek
 • Seminar
 • Kollokvier
 • Innleveringsoppgaver
 • Kasusrapporter
 • Laboratoriekurs
 • Laboratoriejournaler
 • Spørretime
 • TVEPS: Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Vurderingsformer

For å sikre at studentane har nødvendige kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse gjennomførast det ulike vurderingsformar gjennom hele studieløpet:

 • Innleveringsoppgaver
 • Mappeinnlevering
 • Skriftleg skuleeksamen
 • Laboratoriejournaler
 • Midtsemesterevaluering/underveistest
 • Gruppeoppgaver
 • OSKE (Objektiv, strukturert, klinisk eksamen)
 • Muntlig eksamen
 • Quiz
 • Digital skuleeksamen
 • Digital heimeeksamen

Karakterskala

Emna som inngår i det tilrådde studieløpet vert karaktersett med bokstavkarakterar (A-F) eller bestått/ikkje bestått.

Vitnemål og vitnemålstillegg

Vitnemål blir skrive ut etter at graden er fullført.

Grunnlag for vidare studium

Studentar skal etter fullført mastergard i farmasi kunne søke seg vidare til doktorgradsstudie.

Relevans for arbeidsliv

Profesjonsstudiet i farmasi gir grunnlag for autorisasjon som provisorfarmasøyt. Som provisorfarmasøyt vil du få ekspedisjonsrett for legemiddel på resept. I tillegg til å arbeide i apotek kan farmasøytar arbeide i sjukehus, i heimesjukepleie og sjukeheimar, i legemiddelindustri, innanfor vidaregåande og høgare utdanning, for myndigheiter og private firma (for eksempel i oppdrettsnæringa).

Yrkesrolla omfattar rådgjeving, undervisning, forsking og leiing av apotek og anna legemiddelrelatert verksemd, samt oppgåver som legemiddeløkonomiske utgreiingar, tilverking av legemiddel til den enkelte pasienten og vurdering av korleis ulike legemiddel kan brukast saman.

Evaluering

Skriftleg vurdering

Skikkavurdering og autorisasjon

Som utdanningsinstitusjon skal vi vurdere om du er skikka til å utøve yrket som helse- eller sosialpersonell. Vurderinga omfattar både faglege, pedagogiske og personlege føresetnader, og vil gå føre seg under heile utdanninga - jf. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Når du er ferdig med studiet, blir du autorisert som provisorfarmasøyt. Helsedirektoratet (Hdir) har meir informasjon om autorisasjonsordninga.

Programansvarleg

Programutval for farmasi har ansvar for faglig innhald, oppbygging av studie og for kvaliteten på studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med studieseksjonen på Det medisinske fakultet, dersom du har spørsmål:

info.med@uib.no

Administrativt ansvarleg

Det medisinske fakultet