Hjem
Integrert master/Profesjonsstudium

Farmasi, master, 5 år

 • Lengde5 år
 • Poenggrense59,5 / 53,0
 • Plassar24
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng300

Introduksjon

Introduksjon

Farmasi er læra om legemiddel. På farmasistudiet lærer du korleis ulike legemiddel blir laga og korleis dei verkar inn på kroppen vår. Du lærer også korleis du kan bruke legemiddel på ein best mogleg måte for å førebygge, lindre eller lege sjukdommar og skadar.

Legemiddel er det mest brukte verkemiddelet i helsevesenet i dag, og den nest største kostnaden etter arbeidskraft. Med andre ord er det store ressursar som kvart år blir brukt på dette fagfeltet. Riktig legemiddelbruk fører til betre folkehelse, mens feil legemiddelbruk kvart år fører til personskadar og ekstrautgifter for samfunnet. Som farmasøyt er du kvar dag med på å førebygge dette.

Farmasi er eit vidt fagområde som inkluderer kjemiske, biologiske og spesialiserte farmasøytiske emne som samfunnsfarmasi og farmasøytisk teknologi.

Farmasistudiet passar for deg som er glad i både realfag og helsefag, då studiet byr på ei unik samansenting av desse to fagfelta. På studiet får du delta på spennande laboratoriearbeid og lærerike studieturar til ulike fagmiljø, i tillegg til ordinære undervisningsformer som forelesningar, gruppearbeid og seminar. Studiet består av ei blanding av teori og praksis.

Studiet tar 5 år, og inkluderer 6 månader praksis i apotek og ei ettårig masteroppgåve.

Farmasistudiet i Bergen har eit aktivt og inkluderande studiemiljø. Farmasistudentane har blant anna sin eigen studentorganisasjon Generica, som tilbyr ei rekke aktivitetar for farmasistudentane ved fakultetet, enten du liker å drive med idrett eller synge i kor.

Karrierevegar

Farmasøytar jobbar i apotek, i industrien og i det offentlege, med utvikling, produksjon, kontroll og sal av legemiddel, forsking, rådgiving og undervisning. Mange farmasøytar arbeider med leiing på apotek som apotekarar og elles innanfor legemiddelområdet.

Arbeidsoppgåvene til ein provisorfarmasøyt kan innvolvere rådgjeving, tilverking og kvalitetskontroll av legemiddel, i tillegg til forsking og undervisning.

Farmasi

Produsent:
Martin Nyhammer

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Etter avslutta studium blir du autorisert provisorfarmasøyt. Ein provisorfarmasøyt har ekspedisjonsrett i apotek.

I tillegg til apotek arbeider farmasøytar i sjukehus, i heimesjukepleie og sjukeheimar, i legemiddelindustri, innanfor vidaregåande og høgare utdanning, for myndigheiter og private firma (for eksempel i oppdrettsnæringa).

Det blir stadig meir behov for farmasøytar i samfunnet. Farmasøytar er ei av dei mest tilgjengelege helsepersonellgruppene i helsevesenet, og dei gir informasjon og råd om legemiddel til både pasientar, anna helsepersonell og myndigheiter, slik at legemiddel blir brukt på best mogeleg måte for enkeltpersonar og samfunn.

Vidare studium

Farmasøytisk forsking er orientert rundt legemiddelutvikling og bruk. Etter avslutta studium i farmasi ved UiB er du kvalifisert til å søke doktorgrad.

Ved Universitetet i Bergen blir det i dag jobba med mange spennande og aktuelle prosjekt, både ved Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitskapelege fakultet.

 • Forskingsgruppa i samfunnsfarmasi ved Det medisinske fakultet forskar på medisinar og pasientsikkerheit hos eldre, og bruk av legemiddel og urter i svangerskapet.
 • Forskingsgruppa i farmakognosi ved Det matematisk-naturvitskapelege fakultet fokuserer mest på strukturelle og funksjonelle studiar av biologisk aktive naturprodukt.
 • Forskingsgruppa innanfor legemiddelkjemi ved Det matematisk- naturvitskapelege fakultetet har fokusområde innanfor design og syntese av peptidomimetiske sambindingar, altså å lage nye sambindingar som kan imitere effekten av eit kjent biologisk aktivt peptid.
 • Forskingsgruppa innanfor legemiddelframstilling ved Det medisinske fakultet har som målsetting å utvikle nye, meir effektive design for legemiddel.
 • Forskingsgruppa i farmakologi ved Det medisinske fakultet omhandlar blant anna studiar av interaksjonar mellom legemiddel og målmolekyl for legemiddel i kroppen.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Etter gjennomført studium har studenten nedenstående kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanser:

Kunnskaper

Kandidaten

 • Har avansert kunnskap om legemidler og deres anvendelse, farmakokinetikk og farmakodynamikk herunder preparatvalg, dosering, viktige bivirkninger, interaksjoner og terapistyring ved de vanligste sykdommer.
 • Har inngående kunnskap om biokjemiske og fysiologiske virkningsmekanismer.
 • Har avansert kunnskap om utvikling og produksjon av legemidler herunder isolering, syntese og analyse av virkestoffer, formulering, fremstilling og kvalitetskontroll av legemidler og kvalitetssikring av alle ledd i prosessen.

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan selvstendig isolere, syntetisere og analysere kjemiske stoffer, fremstille legemidler og utføre kvaliteskontroll av disse.
 • Kan ivareta selvstendige farmasøytiske yrkesfunksjoner i apotek, øvrige deler av helsetjenesten og innen farmasøytisk industri.
 • Kan utføre sin yrkesfunksjon i henhold til lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer
 • Kan samarbeide med annet helsepersonell om optimal legemiddelbehandling til den enkelte pasient.
 • Kan redegjøre for legemiddelmarkedets spesielle karakteristika og drøfte legemiddelbruk i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.
 • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan tilegne seg og anvende ny kunnskap og vurdere faglitteratur og legemiddelinformasjon kritisk.
 • Kan formidle forskningsbasert kunnskap og diskutere profesjonelle og vitenskapelige problemstillinger med helsepersonell og fagpersoner fra tilgrensende fagfelt i tillegg til legemiddelbrukere.

Oppbygging

Oppbygging

Farmasistudiet gir deg ein brei fagleg basis med undervisning både på Det matematisk-naturvitskapelege fakultet og Det medisinske fakultet. I tillegg til generelle kjemiske og biologiske emne treng du også meir spesialiserte, farmasøytiske emne, som galenisk farmasi, legemiddelkjemi, farmakognosi, farmakologi, samfunnsfarmasi og klinisk farmasi. I 4. studieår har du eit semester rettleidd praksis i apotek. I 5. og siste studieår skriv du masteroppgåve. Masteroppgåva skal vere ei fordjuping og spesialisering innanfor farmasi, og du kan i stor grad sjølv velje fagområde for oppgåva. Sjå også uib.no/farmasi

Integrert masterprogram i farmasi (krav 300 SP)
To fyrste år av farmasistudiet
Farmasi - første studieår
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FARM103Samfunnsfarmasi I101
EXPHIL-MOSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
MAT101Brukarkurs i matematikk I101
FARM110Kjemi og energi102
FARM130Organisk kjemi102
FARM260Molekylær cellebiologi102
Farmasi - andre studieår
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FARM150Biokjemi103
FARM211Farmasøytisk fysikalsk kjemi103
FARM236Lækjemiddelkjemi104
FARM238Farmakognosi, inklusive botanikk104
FARM250Analytisk kjemi104
FARM131Organisk syntese og analyse103
Tre siste år av farmasistudiet
Obligatoriske emne - tredje til femte studieår
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FARM205Samfunnsfarmasi II og rettleia praksis327–87
FARM270Farmasøytisk mikrobiologi og immunologi 105
FARM280Menneskets fysiologi105
FARM290Farmakologi semester I105
FARM293Farmakologi II206
FARM295Galenisk farmasi207
FARM301AFarmasøytisk forskingsmetodikk36
FARM321Klinisk farmasi87
FARM399/05HMasteroppgåve i Farmasi459
MEDEPIEpidemiologi26
MEDSTAMedisinsk statistikk56
Studieretningspensum i samråd med rettleiar (krav 15 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Det er mogeleg å reise på utveksling i løpet av farmasistudiet. Ta kontakt med studierettleiar for å høyre meir om kva ordningar som finst. Sjå også: Informasjon om utveksling

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og MEROD: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2.

Barlindtre med to raude bær med kjemisk formel i framgrunnen.
Foto:
Anne-Sidsel Herdlevær, UiB

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184707

Les heile studieplanen

Kontakt

Det medisinske fakultet

info@med.uib.no
55 58 64 00
(man-fre: 12.00 - 14.00)