Hjem
Årsstudium

Praktisk-pedagogisk utdanning for kunstnarar og designarar, årsstudium

  • Lengde2 Semester
  • Studiepoeng60

Introduksjon

Målgruppe

Studiet er retta mot søkarar med minimum ein bachelorgrad eller tilsvarende innanfor visuell kunst eller design, som har fagleg tyngd, engasjement og eit oppriktig ynskje om å undervise born og unge. Søkarar med master og/eller undervisingserfaring vert prioritert.

Oppbygging

Oppbygging

Studiet består av to emner: pedagogikk og fagdidaktikk. I tillegg skal studentane ha to praksisperiodar.

Pedagogikk

Studenten får innføring i sosiale og kulturelle føresetnadar for læring og undervising, læringsprosessar, undervisingsmetodikk og sosiale prosessar.

Fagdidaktikk

Denne delen vert vinkla frå kunstnarriske og designfaglege perspektiv på undervisingas formål, innhald og grunngjeving. Didaktikken drøfter også metodikk, praktisk tilrettelegging og vurderingsarbeid.

Praksis

Studiet inneheld to praksisperiodar der studentane, anten individuelt eller i par, skal observere, vere medlærar og sjølvstendig gjennomføre eigne undervisingsopplegg i grunnskule og vidaregåande. Studentane skal ha totalt minimum 60 dagar praksis. I haustsemesteret kan praksisarbeidet bli lagt til kulturskule, museum, folkehøgskule eller 4.-10. trinn i grunnskulen. I vårsemesteret er praksisperioden lagt til vidaregåande skule, i klassar ved utdanningsprogramma Kunst, design og arkitektur, Design og handverk eller Medium og kommunikasjon.

Praktisk pedagogisk utdanning (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FAGDIDAK 1Fagdidaktikk 1151
PEDTEORI 1Pedagogisk teori 1151
PPU 1Praksisplass 1. semester01
FAGDIDAK 2Fagdidaktikk 2152
PEDTEORI 2Pedagogisk teori 2152
PPU 2Praksisplass 2. semester02
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen