Hjem
Årsstudium

Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk eller komposisjon

  • Lengde1 år
  • Plassar14
  • SpråkNorsk
  • StudiestartHaust
  • Studiepoeng60

Introduksjon

Introduksjon

Vil du fylle lærarrolla på ein god måte i grunnskule, i vidaregåande opplæring, i kulturskular og i frivillig musikkliv?

Som student på praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk lærer du mellom anna å analysere og drøfte praksiserfaringer i lys av fagteori og musikkpedagogiske verksemder. På grunnlag av dette får du eit medvite forhold til eiga rolle som lærar, slik at du vert skikka til å planlegge, gjennomføre, vurdere og utvikle eigen lærarpraksis, åleine og i samspel med andre.

Kva kan du bli

Yrkesvegar

Programmet Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk kvalifiserer for arbeid som godkjend lærar, adjunkt eller lektor på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskulen, i vidaregåande opplæring, i kulturskule og i frivillig musikkliv.

Oppbygging

Oppbygging

Programmet kan gjennomførast som fulltidsstudium over to semester eller deltidsstudium over fire semester.

Fulltidsstudium

Dei fire emna går parallelt over to semester. Praksis i kulturskule og grunnskule i haustsemesteret. Praksis i vidaregåande opplæring og ensemble i vårsemesteret.

Deltidsstudium

Pedagogikk 1 og Musikkdidaktikk 1 parallelt i første og andre semester. Pedagogikk 2 og Musikkdidaktikk 2 parallelt i tredje og fjerde semester. Praksis i kulturskule i første semester, i grunnskule i andre semester, i vidaregåande opplæring i tredje semester og i ensemble i fjerde semester.

Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk (krav 60 SP)
PPU-variant (deltid/heiltid)
Deltid - Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KMDPED201Pedagogikk 1151–41
KMDPED202Pedagogikk 2151–43
MUDI201Musikkdidaktikk 1151–41
MUDI202Musikkdidaktikk 2151–43
MUPRA211Praksis for Praktisk-pedagogisk utdanning, musikk (deltid)01–41
Heiltid - Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KMDPED201Pedagogikk 1151–21
KMDPED202Pedagogikk 2151–21
MUDI201Musikkdidaktikk 1151–21
MUDI202Musikkdidaktikk 2151–21
MUPRA210Praksis for Praktisk-pedagogisk utdanning, musikk (heiltid)01–21
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

Søknadsfrist er 15. april. Søknad sendes via Søknadsweb

Sjå her for detaljert informasjon om opptaket.

Opptakskrav

Universitets- eller høgskuleutdanning på 180 stp, av desse skal 120 stp vera musikkfaglege. PPU i utøvande musikk kan gå inn i bachelorgradprogram i utøvande musikk eller komposisjon ved Griegakademiet - Institutt for musikk.

Søkarane rangeres i prioriterte grupper:

1. Interne studentar med studierett på BAHF-MUS som kan dokumentera 120 studiepoeng, som vil ta PPU-MUS som valemne i 3. og 4. studieår.

2. Søkare med fullført mastergrad i utøvande musikk eller komposisjon.

3. Søkare med fullført bachelorgrad i utøvande musikk eller komposisjon.

4. Søkare med annen type musikkutdanning, som musikkvitskap m.m. Normalt vil søkere i gruppe 4 gjennomføre utøvende opptaksprøve.

For søkarar som ikkje har minimum 60 studiepoeng i musikkutøving, kan prøvespel verte aktuelt. Godkjent opptaksprøve kan kreves dersom det er tvil om utøvende nivå hos søker.

Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Griegakademiet – Institutt for musikk

Ønsker du å vite meir, ta kontakt på e-post: studieveileder@kmd.uib.no