Hjem

Praktisk-pedagogisk utdanning, årsstudium

Vil du vere den personen som utgjer ein forskjell for barn og unge? Med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) blir du lærer og kan undervise frå 5. til 13. trinn i skolen.
  • Lengde1 år
  • Studieplassar255

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit yrkesretta og praksisbasert studium. Studiet er for deg som har fullført ein mastergrad, og som vil utdanne deg til å bli lærar.

Som lærar spelar du ei viktig rolle i kvardagen til barn og unge. Samfunnet treng gode lærarar som er der for elevane. Som lærar er du med på å legge grunnlaget for at ungdom kan velje vidare utdanning som gir dei eit meiningsfullt liv i yrke til nytte for heile samfunnet. Læraren er òg ein av dei viktigaste personane i livet til elevane gjennom heile skolegangen. Læraren har ei viktig rolle også som trygg og påliteleg vaksen i elevane sin kvardag.

Jobb

Som lektor er du kvalifisert til å undervise på 5. til 13. trinn i skolen. Studiet er særleg retta mot ungdomsskolen og vidaregåande opplæring, inkludert vaksenopplæringa. 

Det er stor etterspørsel etter lærarar, spesielt i realfag og norsk. Yrket gir jobbmoglegheiter over heile landet.  

Etter å ha fullført praktisk-pedagogisk utdanning kan du bygge på og få undervisningskompetanse i andre fag. Det finst òg moglegheiter for etter- og vidareutdanning, blant anna innan spesialpedagogikk, skoleleiing og kollegarettleiing.

Meir informasjon under.

Oppbygging

Praktisk-pedagogisk utdanning er ei eittårig profesjonsutdanning, som startar i august.   

1. semester: 

2. semester:     

Du har 30 dagar praksisopplæring ved ein skole begge semestera. Du får tildelt praksisplass.

See the full table

Studiekvardag

Undervisninga er på norsk, mens litteraturen er på engelsk, norsk og andre skandinaviske språk. Hvis du tar didaktikk i framandspråk vil du også ha litteratur på det aktuelle språket. Arbeids- og undervisningsformene vil variere ut frå kva for fagdidaktikkemne du tar. 

Det er praksisopplæring på ungdomstrinnet og i vidaregåande skole. 

I pedagogikk er all undervisning, unntatt forelesingane, obligatorisk. I fagdidaktikkemna vil omfanget av obligatorisk undervisning variere. Praksisperioden er 100 prosent obligatorisk. 

Kva lærer du

Det viktigaste du lærer er å undervise, å ivareta elevane og å sjå og verdsetje kvar og ein av dei.  

Med denne utdanninga får du blant anna:

  • kunnskap om korleis du leier og legger til rette for god fagleg og sosial læring.
  • kunnskap om korleis du planlegg, gjennomfører og reflekterer over undervisning basert på forsking og erfaring.
  • lære om korleis du byggjer gode relasjonar til elevar og føresette, og å samarbeide med aktørar som er relevante for skoleverket.
  • kunnskap om korleis vi kan ivareta mangfaldet i skolen og i den enkelte elevgruppa.

Denne utdanninga er intens og arbeidskrevjande, men samtidig veldig lærerik. Gjennom undervisninga, oppgåvearbeidet og praksis blir du godt kjent med medstudentane dine. Du får tett oppfølging av engasjerte fagpersonar, både i undervisninga og i praksisopplæringa. 

Full liste med læringsutbyte.

Utveksling

Det er ikkje mogleg å reise på utveksling på denne utdanninga.

Meir informasjon under.

Praktisk informasjon

Studiepoeng:
60
Studiestart:
Haust

Les heile studieplanen

Korleis søke

Du søkjer opptak til Det psykologiske fakultet.

Søknadsfristen er 15. april. Du søker via SøknadsWeb.

For å få opptak til praktisk-pedagogisk utdanning ved UiB krevjast det følgjande:

  • Ein mastergrad som inneheld minst eit relevant fag som gir kompetanse til å undervise.
  • Fagleg fordjuping i minst eit undervisningsfag som UiB tilbyr fagdidaktikk i. Fagtilbodet kan variere for kvart studieår.
  • Minimum 60 studiepoeng i det enkelte faget.
  • Eit karaktersnitt på minst C i undervisningsfaget/(a) som utgjer opptaksgrunnlaget. Det er ordinære avrundingsreglar som blir brukt ved utrekning av snittet. Fagkrava blir fastsette av styringsgruppa for lektorutdanninga.

Sjå elles eigen Forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Bergen

Sjå her for utfyllande informasjon om fagdidaktikktilbod, undervisningsfag og opptakskrav.

Meir informasjon

Phone 
55 58 27 10