Hjem

Praktisk-pedagogisk utdanning deltid, årsstudium

Vil du vere den personen som utgjer ein forskjell for barn og unge? Med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) deltid blir du lærer og kan undervise i matematikk og naturfag.
  • Lengde2 År
  • Studieplassar35

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit yrkesretta og praksisbasert studium. Studiet er for deg som har fullført ein mastergrad, og som vil utdanne deg til å bli lærar. Vi tilbyr PPU deltid innan realfag, nærare bestemt matematikk og naturfag.

Som lærar spelar du ei viktig rolle i kvardagen til barn og unge. Samfunnet treng gode lærarar som er der for elevane. Som lærar er du med og legg grunnlaget for at ungdom kan velje vidare utdanning som gir dei eit meiningsfullt liv i yrke til nytte for heile samfunnet. Læraren er òg ein av dei viktigaste personane i livet til elevane gjennom heile skolegangen. Læraren har ei viktig rolle som trygg og påliteleg vaksen i elevane sin kvardag.

Det toårige PPU-programmet er meir fleksibelt enn dei andre lærarutdanningsprogramma på universitetet, og kan i mange tilfelle bli kombinert med arbeid. 

Jobb

Som lektor er du kvalifisert til å undervise på 5. til 13. trinn i skolen. Studiet er særleg retta mot ungdomsskolen og vidaregåande opplæring, inkludert vaksenopplæringa. 

Det er stor etterspørsel etter lærarar, spesielt i realfag. Yrket gir jobbmoglegheiter over heile landet.  

Etter å ha fullført praktisk-pedagogisk utdanning kan du bygge på og få undervisningskompetanse i andre fag. Det finst òg moglegheiter for etter- og vidareutdanning, blant anna innan spesialpedagogikk, skoleleiing og kollegarettleiing.

Oppbygging

Du tar eitt obligatorisk emne på 15 studiepoeng alle fire semestera.

Det er praksisopplæring på ungdomstrinnet og i vidaregåande skole, med ulik varigheit kvart semester. Du får tildelt praksisplass. I alt har du 60 praksisdagar i løpet av studiet, og det er 100 prosent obligatorisk oppmøte i heile praksisperioden.

Studiekvardag

Undervisninga er på norsk, mens litteraturen er på engelsk, norsk og andre skandinaviske språk. 

Undervisninga og oppgåvene skjer dels på lærestaden, dels på nett. Det er tre samlingar kvart semester. Dei er lagt til fredag kveld og laurdag. Utanom samlingane er det sjølvstudium og oppgåvearbeid. 

Det er vanlegvis praksisopplæring både på ungdomstrinnet og i vidaregåande skole.

Kva lærer eg?

Det viktigaste du lærer er å undervise, å ivareta elevane og å sjå og verdsetje kvar og ein av dei.  

Med denne utdanninga får du blant anna lære:

  • å formidle pedagogiske og fagdidaktiske tema i matematikk og naturfag på ulike nivå
  • å legge til rette for god fagleg og sosial læring
  • å byggje gode relasjonar og å samarbeide med aktørar som er relevante for skoleverket 
  • korleis vi kan ivareta mangfaldet i skolen og i den enkelte elevgruppa

Deltidsstudiet i PPU er ei intens og arbeidskrevjande, men samtidig svært lærerik utdanning. Gjennom samlingane, oppgåvearbeidet og praksis blir du godt kjent med medstudentane dine. Du får tett oppfølging av engasjerte fagpersonar, både i undervisninga og i praksisopplæringa. 

Full liste med læringsutbyte.

Utveksling

Det er ikkje mogleg å reise på utveksling på denne utdanninga

Praktisk informasjon

Studiepoeng:
60
Studiestart:
Haust

Les heile studieplanen

Korleis søke

Meir informasjon

Phone 
55 58 27 10