Hjem

Medisinstudiet, profesjon, 6 år

Medisinstudiet lærer deg korleis organa fungerer, kva som skjer i kroppen ved sjukdom, og om ulike faktorar som påverkar helsa. Studiet gir autorisasjon som lege og kvalifiserer til begynnarstillingar (LIS – “lege i spesialisering”). Som lege kan du arbeide på sjukehus, som fastlege eller på andre område som krev medisinsk kompetanse.
 • Lengde6 År
 • Ordinær68,3
 • Primær59,8
 • Plassar205
 • OpptakskravMEROD
 • Studiepoeng360
 • StartHaust

Hovedinnhold

Velkomen til studiestart for medisinstudiet ved Det medisinske fakultet!

På måndag 12. august vil det vere ein Velkomstseremoni for alle studentar ved universitetet! Før denne kan du møte faddergruppa di kl. 09.30 ved Den blå steinen. Faddergruppa tek deg med til seremonien, og deretter til campus. Du vil få informasjon om di faddergruppe på Mitt UiB (krever innlogging) i veka før studiestart (veke 32).

Frammøte: For å ikkje miste studieplassen din, må du møte til obligatorisk orienteringsmøte for medisinstudiet måndag 12. august kl. 12.45 i auditorium 1 på BB-bygget (Jonas Lies vei 91).

Ta med: Du treng ikkje ta med deg noko den første dagen, men det er alltid lurt å ta med seg ei flaske vatn. Du vil få lunsj på fakultetet. 

Sjå heile programmet for måndag 12. august, og få meir praktisk informasjon om studiestart på nettsida for nye studentar ved Det medisinske fakultet

Bli klar som student: Meir informasjon om det du treng å vite og gjere før studiestart, finn du på Ny student-sida.  

Spørsmål? Ta kontakt med Informasjonssenteret ved Det medisinske fakultet

 

Meir informasjon under

Medisin

Producer:
Martin Nyhammer

Kva lærer du?

Som lege må du forstå korleis menneske i krise har det, og korleis deira behov for tryggleik best kan ivaretakast. Du vil  lære korleis kroppen er sett saman, i tillegg til å møte menneske i ulike livsfasar og situasjonar. Studiet integrerer teori og pasientnær klinisk undervisning. Vi diskuterer profesjonalitet og identitet som lege, og legg vekt på undervisnings- og vurderingsformer der studentane har ei aktiv rolle. Vi tilbyr ei forskarlinje for deg som er interessert i medisinsk forsking og som kan tenke deg å forske parallelt med studia. 

Etter medisinstudiet skal du kunne 

 • gjennomføre medisinske konsultasjonar og kommunisere med pasientar og pårørande på ein profesjonell og empatisk måte  
 • identifisere problemstillingar, gjennomføre diagnostikk, iverksette behandling og/eller førebyggande tiltak 
 • gi god oppfølging ved ulike sjukdomsgrupper og tilstandar i samarbeid med med pasienten og ulike helseprofesjonar  
 • utøve leiing i akuttmedisinske situasjonar der det er nødvendig å ta avgjerder, kommunisere og samarbeide med andre profesjonar  

Sjå heile lista over læringsutbytte 

Vestlandslegen - studieløp Stavanger

I 2024 tilbyr UiB for første gong opptak til to studieløp for medisinstudiet. I tillegg til å søke medisinstudiet med studiestad Bergen, kan du i Samordna opptak frå og med i år også velge studiestad Bergen/Stavanger, også kalt Vestlandslegen. Som student på Vestlandslegen tar du dei første tre studieåra i Bergen, og dei tre siste i Stavanger.

Lengde Ordinær Primær Plasser Opptakskrav Studiepoeng Start
6 år     40 MEROD 360 Haust

Siden 2024 er det første året med eget opptak til Vestlandslegen, er det ingen poenggrense frå 2023 å samanlikne med.

Les meir om Vestlandslegen - studieløp Savanger her

Studiekvardag 

Du kan vente deg ein variert studiekvardag med både praktisk og teoretisk undervisning, i tillegg til lengre periodar med praksisutplassering på sjukehus og legekontor.   

Du møter pasientar tidleg i undervisninga, og i valfrie periodar kan du fordjupe deg i tema du er spesielt interessert i. Du møter også engasjerte legar som rettleier deg i rolleforståing og forventningar til legeyrket. Som ny student får du tilbod om å delta i ei mentorgruppe

Undervisninga skjer i hovudsak på eller i nærleiken av Haukeland universitetssjukehus, like utanfor Bergen sentrum. Ved dei lengre praksisperiodane seinare i studiet kan du bli utplassert ved sjukehus både i Bergen, Førde, Stavanger og Haugesund. Vel du Vestlandslegen - studieløp Stavanger, tar du dei tre siste studieåra ved Stavanger universitetssjukehus

Medisinstudiet er krevjande, og som student må du førebu deg på lange dagar på lesesalen, på sjukehusavdelinga eller på laboratoriet. Men studiet er òg spennande og utviklande, og du vil lære mykje om deg sjølv i tillegg til det reint faglege. 

Les meir om: 

Praksis i medisinstudiet 

Utfyllande studieinformasjon til medisinstudentar 

Meir informasjon under

Hvordan er det å studere medisin ved UiB?

Producer:
Vilde Kristine Uthus Halse

Kva kan du jobbe som? 

Medisinstudiet gir autorisasjon som lege og kvalifiserer til begynnarstillingar (LIS –«lege i spesialisering») i det offentlege helsevesenet. Etter studiet kan du spesialisere deg innan ei rekke ulike fagfelt. Spesialiseringa i etterkant av studiet blir koordinert av Helsedirektoratet. Når du er i spesialisering er du samtidig i betalt jobb.   

Legar er også attraktive i offentleg forvaltning og i privat sektor.  Som lege kan du arbeide på sjukehus, som fastlege i primærhelsetenesta eller på andre område som krev medisinsk kompetanse. 

Opptakskrav og søknadsfrist 

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse og MEROD:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)
 • Fysikk 1
 • Kjemi 1 og 2

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her

Studiets oppbygging 

Medisinstudiet er eit seksårig fulltidsstudium som startar i august.     

På medisinstudiet diskuterer vi spørsmål som:  

 • Korleis kan ein førebygge sjukdom og skade?  
 • Kva gir god helse?  
 • Korleis kan sjukdommar behandlast?    

Kva er obligatorisk?  

 • Det blir stilt heilt spesielle krav til kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse for ein lege. Derfor er det også mange obligatoriske krav til studiet. Ein lege må for eksempel vere i stand til å måle blodtrykk, lytte på hjarte og lunger og tolke resultatet av desse undersøkingane.   
 • Faga i medisinstudiet er organisert etter ein fastlagt plan som skal sikre den faglege utviklinga di fram mot ferdig utdanna lege. Det er normalt ein semestereksamen i kvart emne/semester. For å sikre den faglege utviklinga kan det også vere undervegs-testar som må vere bestått før ein kan gå opp til semestereksamen.  
 • I fag med obligatorisk undervisning må du som hovudregel delta i alle aktivitetane for å få lov til å ta eksamen.   

Kva er valfritt?  

Sjølv om faga på legestudiet følger ein fast plan, er likevel mogleg å fordjupe seg spesielt innan eitt eller fleire fagfelt, då spesielt i desse elementa i studiet:  

 • Det inngår tre firevekers periodar med valfrie emne på 6 studiepoeng. Desse periodane er plassert i januar, og er meint å vere kompetansegivande for vidare karriere. Du kan velje eitt til to emne du vil ta kvar periode, eller du kan søke om å ta eit emne ved andre fakultet eller universitet.  
 • I løpet av perioden 3. til 5. studieår skal du skrive ei hovudoppgåve. Målet med oppgåva er å vise at du meistrar ein vitskapleg tenke- og arbeidsmetode, at du kan bruke data- og litteratursøking innan eit medisinsk fagfelt/medisinskrelatert fagområde, og at du kan uttrykke deg skriftleg. Studentar og rettleiar står fritt til å foreslå oppgåver.   
 • Er du interessert i forsking, kan du søke forskarlinja etter det første studieåret. Forskarlinjestudentar følger ordinært studieløp, men studietida blir forlenga med eitt år som blir brukt til forsking. Etter studiet kan forskingsoppgåva brukast som utgangspunkt for ein doktorgrad.  

Praksis  

Som medisinstudent har du fleire praksisperiodar i løpet av studiet. Praksis begynner i fjerde studieår, men allereie dei tre første åra vil du ha klinisk undervisning på sjukehus og vil møte pasientar. 

Frå og med fjerde året blir du sendt ut på lengre praksisopphald i psykiatri, indremedisin, kirurgi, obstetrikk/gynekologi og pediatri, allmennmedisin og samfunnsmedisin.  

Det medisinske fakultet samarbeider med Stavanger universitetssjukehus, Førde sentralsjukehus og Haugesund sjukehus, og i semestera MED7, MED8 og MED9 er det der ein som medisinstudent i hovudsak er utplassert. I desse praksisperiodane betaler UiB for hybel ved praksisstaden.  

I MED7 og MED9 kan du også søke om å få ta praksisen i Uganda eller Thailand.   

I MED11 er utplasseringa i kommunehelsetenesta/på legekontor. 

Du finn detaljert vekeplan og litteraturliste ved å trykke på kvart emne i lista nedanfor.   

Slik er studiet lagt opp:   

1. studieår:  

2. studieår:  

3. studieår:  

4. studieår:  

5. studieår:  

6 studieår:  

Ved medisinstudiet vert studentkullet delt i eit A- og eit B-kull frå og med hausten fjerde studieår. Den eine delen av kullet fortset på studiet utan opphald (A-kull), og den andre delen av kullet tar ein «fritermin» på eitt semester (B-kull). Studentar kan i friterminen reise på utveksling, ta eit kurs i global helse med feltopphald i Asia eller Afrika, ta opne emne eller ta ein pause frå studia. 

Frå fjerde studieår vil dei som har valt “Vestlandslegen - studieløp Stavanger” ta resten av medisinstudiet ved Stavanger universitetssjukehus. Les meir om studieløpet her: Vestlandslegen - studieløp Stavanger

*Ex.phil. (examen philosophicum) er eit filosofiemne som høyrer til i alle grunnstudium ved UiB. 

Sjå oversikt over alle emne

Utveksling 

På medisinstudiet har du mange moglegheiter til å reise ut, enten på korte opphald, over eit heilt semester, eller til og med eit heilt år. Vi har mange gode utvekslingsavtalar som gjer at du ikkje blir forsinka i studia sjølv om du reiser på utveksling.  

Les meir om utveksling på medisinstudiet 

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Vidare studiemoglegheiter 

Medisinstudiet kvalifiserer deg for forskarutdanning på ph.d.-programmet i medisin, som fører fram til doktorgrad. Forskarlinjestudentar som etter fullført medisinstudium får opptak til ph.d.-programmet, vil kunne fullføre vidare utdanning på kortare tid. 

Spørsmål om studiet? 

Telefon: +47 55 58 64 00 (open 12.00 - 14.00 kvardagar) 

E-post: info.med@uib.no 

Studieplan 

Ein studieplan er eit formelt dokument som fungerer som en kontrakt mellom universitetet og deg som student. Den skal gjere det tydeleg kva for rammer som gjeld for studiet, dei læringsmåla du skal oppnå og beskrive ein plan for korleis dette skal gjerast.

Les heile studieplanen