Hjem
Integrert master/Profesjonsstudium

Medisinstudiet, profesjon, 6 år

 • Lengde6 år
 • Poenggrense66.6 / 59.0
 • Plassar160
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng360

Introduksjon

Introduksjon

På medisinstudiet lærer du korleis kroppen er sett saman, frå dei minste byggesteinane til skjelett, musklar og livsviktige organ. Du lærer også korleis organa fungerer, kva som skjer i kroppen når ein blir sjuk, og om dei ulike faktorane som verkar inn på helsa vår.

Som medisinstudent ved UiB kan du vente deg ein variert studiekvardag med både praktisk og teoretisk undervisning, i tillegg til lengre periodar med praksisutplassering på sjukehus og legekontor.

Allereie første studieår får du bli med ut på sjukehuset og sjå korleis kvardagen som lege kan sjå ut. Du vil møte pasientar tidleg i undervisninga, og i valfrie periodar kan du fordjupe deg i tema du er spesielt interessert i. Du vil også møte engasjerte mentorar, som rettleier deg i rolleforståing og forventningar til legeyrket du utdannar deg til.

Undervisninga skjer i hovudsak på, eller i nærleiken av Haukeland universitetssjukehus. Ved dei lengre praksisperiodane seinare i studiet kan du bli utplassert ved sjukehus både i Bergen, Førde, Stavanger og Haugesund.

Medisinstudiet er krevjande, og som student må du førebu deg på lange dagar på lesesalen eller på laboratoriet. Men studiet er òg spennande og utviklande, og du vil lære mykje om deg sjølv i tillegg til kropp og helse.

Medisin

Produsent:
Martin Nyhammer

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Fullført seksårig profesjonsstudium gir autorisasjon som lege. Som lege kan du arbeide på sjukehus, som fastlege i primærhelsetenesta eller på andre område som krev medisinsk kompetanse.

Du kan også spesialisere deg innanfor eit fagfelt som til dømes kirurgi, barnesjukdomar, allmennmedisin eller hjartesjukdomar. Medisinstudiet kvalifiserer deg for forskarutdanning som fører fram til doktorgrad.

Er du interessert i forsking, kan du søke forskarlinja etter det første studieåret. Forskarlinjestudentar følger ordinært studieløp, men studietida blir forlenga med eitt år som blir brukt til forsking. Etter studiet kan forskingsoppgåva brukast som utgangspunkt for ein doktorgrad.

Vidare studium

Forsking

Kunne du tenkje deg å forske mens du studerer? På UiB får studentar som er interesserte i medisinsk forsking tilbod om forskaropplæring på eit særskilt forskarlinjeprogram. Som forskarlinjestudent får du jobbe med eit eige forskingsprosjekt under rettleiing av erfarne forskarar, og blir del av eit aktivt forskingsmiljø. For mange forskarlinjestudentar er forskingsprosjektet byrjinga på ein ph.d.-grad og ein vidare forskarkarriere.

Deltaking på forskarlinjeprogrammet forlenger medisinstudiet med eitt år og gir 120 studiepoeng. Forskarlinjestudentar som etter fullført medisinstudium får opptak til ph.d-programmet, vil kunne fullføre vidare utdanning på kortare tid.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Nasjonalt overordnet læringsutbytte for profesjonsstudiet i medisin

Etter fullført studium har den nyutdannede legen medisinsk kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse til å utøve legeyrket på en god, ansvarlig, reflektert og omsorgsfull måte, og har grunnlag for videre spesialistutdanning, forskning og livslang læring.

Kunnskap

Den nyutdannede legen

 • har inngående kunnskap om det friske mennesket i alle aldre
 • har inngående kunnskap om vanlige sykdommer, livstruende og akuttmedisinske tilstander og behandling av disse
 • har inngående kunnskap om faktorer og tiltak som kan påvirke helse og sykdom
 • kan anvende kunnskap om helsetjenestens oppbygging, verdier og normer, og bidra til gode pasientforløp
 • kan anvende relevante etiske prinsipper og lovverk
 • kan anvende vitenskapelige metoder og forstå sammenhengen mellom vitenskap og erfaringsbasert praksis, og betydningen av dette for yrkesutøvelsen

Ferdigheter

Den nyutdannede legen

 • kan gjennomføre en medisinsk konsultasjon og kommunisere med pasienter og pårørende på en profesjonell og empatisk måte
 • kan identifisere problemstillinger, gjennomføre diagnostikk, iverksette behandling og/eller forebyggende tiltak, samt oppfølging ved ulike sykdomsgrupper og tilstander i samarbeid med pasienten og ulike helseprofesjoner
 • kan utøve ledelse i akuttmedisinske situasjoner der beslutningstaking, kommunikasjon og samarbeid med andre profesjoner kreves
 • kan benytte ulike informasjonskilder som forskningsbasert kunnskap, klinisk erfaring og pasientens preferanser i kliniske resonnement og beslutninger
 • kan foreta avveininger mellom medisinske og økonomiske forhold ved prioriteringer i klinisk og samfunnsmedisinsk arbeid
 • kan analysere og iverksette ulike typer forebyggende og helsefremmende arbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå
 • kan handle forsvarlig ved sviktende kvalitet og kan bidra til forbedringsarbeid og pasientsikkerhet
 • kan gjennomføre forskningsprosjekt under veiledning
 • kan vedlikeholde og tilegne seg ny kunnskap for å opprettholde og øke sin kompetanse

Generell kompetanse

Den nyutdannede legen

 • kan analysere faglige og etiske problemstillinger i utøvelse av helsearbeid
 • kjenner grensene for egen faglig kompetanse, kan søke veiledning og ta hensyn til tilbakemeldinger
 • opptrer respektfullt i møte med alle brukere og samarbeidspartnere
 • kan kommunisere muntlig og skriftlig om helsefaglige problemstillinger, både med helsepersonell og allmennheten
 • kan diskutere nasjonale og globale helseutfordringer
 • kan bidra til nytenkning og innovasjon

Oppbygging

Oppbygging

I løpet av dei tre første åra får du omfattande kunnskap om korleis kroppen er bygd opp og fungerer, og du lærer om samanhengen mellom helse og sjukdom i møte med pasientar. Du blir introdusert for ulike sider av legeyrket, og vil etter tre år vere i stand til å undersøke pasientar sjølvstendig.

Etter dei tre første åra blir kullet delt i to jamstore delar, for å få ein god storleik på studentgruppene som har praktisk undervising på sjukehus samstundes. Den eine delen av kullet held fram på studiet utan opphald, og den andre delen av kullet tar ein «valtermin» på eitt semester før dei fortset studiet. Studentar kan i valterminen reise på utveksling, ta eit kurs i global helse med feltopphald i Asia eller Afrika, studere andre fag eller ta ein pause frå studiet. Studentar med valtermin fullfører medisinstudiet etter 6,5 år

I løpet av dei tre siste åra av studiet blir kunnskapane og ferdigheitene ein treng for å utføre legeyrket vidareutvikla. I undervisinga er praksis og teori tett integrerte, og det er lengre periodar med praksis på sjukehus, legekontor og distriktspsykiatriske senter.

Rekkefølga på faga i medisinstudiet følger ein fastlagt plan som skal sikre den faglege utviklinga mot ferdig utdanna lege. Det er normalt ein eksamen ved avslutninga av kvart semester, og i valfrie periodar mellom semestera kan du fordjupe deg i tema du er spesielt interessert i.

Medsin 2015 (krav 360 SP)
Medisin 1. studieår (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEDOD1Første semester medisin- og odontologistudiet171
MED2Andre semester medisinstudiet81–21
MEDOD2Andre semester medisin- og odontologistudiet252
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MOSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
EXPHIL-MOEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
Medisin 2. studieår (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED3Tredje semester medisinstudiet273
MED4Fjerde semester medisinstudiet334
Medisin 3. studieår (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED5Femte semester medisinstudiet275
MED6Sjette semester medisinstudiet276
Elektive perioder - valfrie emne. Første fire vekene av vårsemesteret (krav 18 SP)
Elektiv periode to første ukene i perioden
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ELMED218Innføring i medisinsk pedagogikk66
ELMED204Dyreassistert terapi og assistanse36
ELMED207Maritim Medisin36
ELMED209Arbeidsmedisin i utviklingsland36
ELMED212Fjellmedisin36
ELMED313Introduksjon til regresjonsmodeller med Stata36
VALGTVEPS-AFelles praksisemne i aldersmedisin66
PRMED-INNPVelger innpassing/forhandsgodkjenning06
PRMED-INNP1Velger innpassing/forhandsgodkjenning06
Elektiv periode to siste vekene i perioda
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ELMED208Abdominal og akutt ultralyd36
ELMED209Arbeidsmedisin i utviklingsland36
ELMED211Subjektive lidelser i medisinsk praksis36
ELMED217Den akutt sjuke gamle pasienten36
ELMED309Epidemiologiske helsedata - teori og praksis36
PRMED-INNPVelger innpassing/forhandsgodkjenning06
PRMED-INNP1Velger innpassing/forhandsgodkjenning06
1. periode MED16 vår 19 (krav 3 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ELMED218Innføring i medisinsk pedagogikk66
ELMED219Introduksjon til beregningsorientert medisin og biomedisinsk ingeniørfag66
ELMED204Dyreassistert terapi og assistanse36
ELMED223Innovasjon og entreprenørskap66
ELMED224Biomedisinsk ernæringsfysiologi66
ELMED207Maritim Medisin36
ELMED209Arbeidsmedisin i utviklingsland36
ELMED212Fjellmedisin36
ELMED214Innføring i anestesi til kirurgiske pasientar36
ELMED217Den akutt sjuke gamle pasienten36
ELMED222Psykiatrihistorie36
ELMED313Introduksjon til regresjonsmodeller med Stata36
VALGTVEPS-AFelles praksisemne i aldersmedisin66
2. periode MED16 vår 19 (krav 3 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ELMED209Arbeidsmedisin i utviklingsland36
ELMED211Subjektive lidelser i medisinsk praksis36
ELMED220Aktivitet er medisin36
ELMED225Infeksjonsmedisinens historie 36
ELMED226Høyde- og dykkemedisin36
ELMED309Epidemiologiske helsedata - teori og praksis36
Kullet deles til A og B kull
Vegval vert tatt i 3. studieår
Medisin A-kull
Medisin 4. studieår A-kull
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED7Sjuande semester medisinstudiet277
MED8Åttande semester medisinstudiet278
Elektive perioder 4. studiår A kull
1. periode MED15A vår 19 (krav 3 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ELMED218Innføring i medisinsk pedagogikk68–108
ELMED204Dyreassistert terapi og assistanse38–108
ELMED214Innføring i anestesi til kirurgiske pasientar38–108
ELMED219Introduksjon til beregningsorientert medisin og biomedisinsk ingeniørfag68–108
ELMED223Innovasjon og entreprenørskap68–108
ELMED224Biomedisinsk ernæringsfysiologi68–108
ELMED207Maritim Medisin38–108
ELMED209Arbeidsmedisin i utviklingsland38–108
ELMED212Fjellmedisin38–108
ELMED217Den akutt sjuke gamle pasienten38–108
ELMED222Psykiatrihistorie38–108
ELMED304Fordypningskurs i patologi38–108
ELMED311Global tuberkuloseepidemiologi og intervensjonar38–108
ELMED313Introduksjon til regresjonsmodeller med Stata38–108
ELMED317Fordjupingskurs i endokrinologi38–108
ELMED323Moderne diagnostikk og behandling av kreftsykdommer38–108
ELMED318Moderne endokrinkirurgi: fra bilete til behandling 38–108
INTH314Applied economic evaluation in health care38–108
VALGTVEPS-AFelles praksisemne i aldersmedisin68–108
2. periode MED15A vår 19 (krav 3 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ELMED209Arbeidsmedisin i utviklingsland38–108
ELMED226Høyde- og dykkemedisin38–108
ELMED211Subjektive lidelser i medisinsk praksis38–108
ELMED220Aktivitet er medisin38–108
ELMED225Infeksjonsmedisinens historie 38–108
ELMED303Framtidsmedisin 38–108
ELMED309Epidemiologiske helsedata - teori og praksis38–108
ELMED310Equity and fairness in health - an applied approach38–108
ELMED311Global tuberkuloseepidemiologi og intervensjonar38–108
ELMED315Fordjuping i allergologi38–108
ELMED316Førebygging og behandling av rusproblem i allmennpraksis38–108
ELMED301Praktisk oftalmologi38–108
ELMED322Abdominal og akutt ultralyd38–108
INTH344Migrasjon og helse38–108
Medisin 5. studieår A-kull
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED9Niande semester medisinstudiet279
MED10Tiande semester medisinstudiet1310
MEDOPPGHovedoppgåve2010
Medisin 6. studieår A-kull
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED11Ellevte semester medisinstudiet2711
MED12Tolvte semester medisinstudiet2712
Medisin B-kull
Medisin 4. studieår B-kull
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED7Sjuande semester medisinstudiet278
MED8Åttande semester medisinstudiet279
Elektive perioder 4. studiår B kull
1. periode MED15B vår 19 (krav 3 SP)
Før opp 4 emner i ei prioritert rekkefølge
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ELMED218Innføring i medisinsk pedagogikk68–108
ELMED204Dyreassistert terapi og assistanse38–108
ELMED214Innføring i anestesi til kirurgiske pasientar38–108
ELMED219Introduksjon til beregningsorientert medisin og biomedisinsk ingeniørfag68–108
ELMED223Innovasjon og entreprenørskap68–108
ELMED224Biomedisinsk ernæringsfysiologi68–108
ELMED207Maritim Medisin38–108
ELMED209Arbeidsmedisin i utviklingsland38–108
ELMED212Fjellmedisin38–108
ELMED217Den akutt sjuke gamle pasienten38–108
ELMED222Psykiatrihistorie38–108
ELMED304Fordypningskurs i patologi38–108
ELMED311Global tuberkuloseepidemiologi og intervensjonar38–108
ELMED313Introduksjon til regresjonsmodeller med Stata38–108
ELMED317Fordjupingskurs i endokrinologi38–108
ELMED323Moderne diagnostikk og behandling av kreftsykdommer38–108
ELMED318Moderne endokrinkirurgi: fra bilete til behandling 38–108
INTH314Applied economic evaluation in health care38–108
VALGTVEPS-AFelles praksisemne i aldersmedisin68–108
2. periode MED15B vår 19 (krav 3 SP)
Før opp 4 emner i en prioritert rekkefølge
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ELMED209Arbeidsmedisin i utviklingsland38–108
ELMED211Subjektive lidelser i medisinsk praksis38–108
ELMED220Aktivitet er medisin38–108
ELMED225Infeksjonsmedisinens historie 38–108
ELMED226Høyde- og dykkemedisin38–108
ELMED303Framtidsmedisin 38–108
ELMED309Epidemiologiske helsedata - teori og praksis38–108
ELMED310Equity and fairness in health - an applied approach38–108
ELMED311Global tuberkuloseepidemiologi og intervensjonar38–108
ELMED316Førebygging og behandling av rusproblem i allmennpraksis38–108
ELMED322Abdominal og akutt ultralyd38–108
INTH344Migrasjon og helse38–108
Medisin 5. studieår B-kull
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED9Niande semester medisinstudiet2710
MED10Tiande semester medisinstudiet1311
MEDOPPGHovedoppgåve2011
Medisin 6. studieår B-kull
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED11Ellevte semester medisinstudiet2712
MED12Tolvte semester medisinstudiet2713
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

På medisinstudiet i Bergen blir det lagt til rette for at studentar skal kunne reise på utveksling og få erfaring med legeutdanninga og organiseringa av helsevesenet i andre land. UiB har samarbeid med velrenommerte medisinske fakultet i mange land, og tar kvart år i mot studentar som kjem på utvekslingsopphald til Bergen.

Les meir om utveksling her:
Informasjon om utveksling

Anbefalte utvekslingsavtalar

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.
For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO).

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og MEROD: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2.

Medisinstudent øver på ultralyd

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184740

Les heile studieplanen

Kontakt

Det medisinske fakultet

info@med.uib.no
55 58 64 00
(man-fre: 12.00 - 14.00)