Hjem
Utdanning

Studieplan for SPES-ANSIKTRAD Spesialistutdanning i kjeve og ansiktsradiologi, vår 2022

Omfang og studiepoeng

180 studiepoeng

Fulltid/deltid

3-årig fulltidsstudium dvs. 36 timer pr. uke i 40 uker. En tidsramme på inntil seks år kan godkjennes.

Mål og innhald

Mål:

 • Kvalifisere kandidater for følgende oppgaver:

a) Konsulentvirksomhet i forbindelse med røntgendiagnostisk virksomhet

b) Undersøkelse av særlig kompliserte eller uvanlig kasus

c) Medvirkning i etterutdanning av tannleger

 • Bidra til å dekke behovet for kvalifisert personell til klinisk undervisning og forskning

Læringsutbyte

Læringsmål:

 • Kunne bruke avanserte radiologiske bilde-modaliteter optimalt ved diagnostikk av pasienter med odontologiske problemstillinger, dvs. tilstander i tenner, kjever og tilgrensende strukturer
 • Kjenne godt til validitetstesting av diagnostiske, radiologiske metoder
 • Kjenne godt til ioniserende stråling og strålebelastningen ved radiologiske undersøkelser av kjever og ansiktsskjelett med bløtvev
 • Kunne samarbeide med spesialister i medisinsk radiologi
 • Kunne samarbeide med allmenntannleger og spesialister i ulike disipliner om pasienter som krever interdisiplinær kompetanse
 • Planlegge og gjennomføre undervisning og etterutdanning i radiologi

Opptakskrav

 • Bestått odontologisk grunnutdanning
 • Språkkrav i norsk/skandinavisk og engelsk
 • Norsk autorisasjon som tannlege
 • Minimum to års fulltids erfaring fra allmennpraksis i nordisk land på søknadstidspunktet. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres dispensasjon fra kravet om to år.

Opptaksprosessen:

 • Totalt 2 studieplasser ved spesialistutdanningen i kjeve- og ansiktsradiologi
 • Det lyses ut opptak etter kapasitet og ledig studieplass ved spesialistutdanningen.
 • En søker opptak via Søknadsweb . Relevant dokumentasjon legges ved søknaden i pdf-format. Søknader sendt på annen måte og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Frist for å søke om opptak til spesialistprogrammet er i september det året det lyses ut opptak

Obligatoriske emne

Teoretisk utdanning:

 • Core Curriculum (21 sp)

a) Introduksjonsuke: 20 timer

b) INTH302: Epidemiologi, 6 sp

c) ODO-STAT1/06: Statistikk 1, 6 sp

d) ODO-FORSK/06: Forskningsmetode, 5 sp

e) ODBIO901: Oral biologi, 4 sp

 • Obligatoriske støttefag ( 16 sp)

a) ODO-MACR/06: Hodets og halsens makroskopiske antatomi og embryologi, 4 sp

b) ODO-GENPA/06: Generell patologi, 4 sp

c) ODO-ORPAT/06: Oral patologi, 4 sp

d) MED7-ØNH: 7. semester medisinstudiet øre/nese/hals, 4 sp

 • Litteraturstudier

Klinisk utdanning (143 sp) :

 • Lærertjeneste i kjeve- og ansiktsradiologi, alle nivå av grunnutdanningen
 • Pasientutredning under veiledning gjennom alle tre år, minimum 2000 timer. Læringsmappen skal inneholde diagnostisk utredning av 600 pasienter. Vurderingsmappen skal inneholde min 75 pasienter utredet med avanserte radiologiske modaliteter og 15 med projeksjonsradiografisk undersøkelse av kjeve- og ansiktsskjelettet:

a) ODO-KP-SEM1: 1. semester spes. utd., 19 sp

b) ODO-KP-SEM2: 2. semester spes. utd., 17 sp

c) ODO-KP-SEM3F: 3. semester, kjeve- og ansiktsradiologi, 26 sp

d) ODO-KP-SEM4F: 4. semester, kjeve- og ansiktsradiologi, 22 sp

e) ODO-KP-SE05F: 5. semester, kjeve- og ansiktsradiologi, 29 sp

f) ODO-KP-SEM6F: 6. semester, kjeve- og ansiktsradiologi, avsluttende spesialisteksamen, 30 sp

Skriftlig oppgave/ spesialistoppgave

Avsluttende eksamen

Spesialisering

Klinisk spesialistutdanning i kjeve- og ansiktsradiologi

Tilrådde valemne

Valgfrie støttefag, fastsatt av fagområdet

Kontaktinformasjon

Førstekonsulent Else Fredriksen

e-post: Else.Fredriksen@uib.no

Telefon: 55 58 61 86