Hjem
Utdanning

Omfang og studiepoeng

180 studiepoeng

Fulltid/deltid

3-årig fulltidsstudium - 36 timer pr. uke i 40 uker pr. år

Mål og innhald

Mål:

 • Å kvalifisere kandidater for følgende oppgaver:

a) Konsulentvirksomhet i forbindelse med endodontisk behandling

b) Behandling av særlig kompliserte eller uvanlige, endodontiske kasus

c) Medvirke i etterutdanning av tannleger

 • Å bidra til å dekke behov for kvalifisert personell i klinisk undervisning og forskning

Læringsutbyte

Læringsmål:

 • Kunne stille nøyaktig diagnose og gi effektiv behandling av infeksjoner og andre endodontiske sykdommer i pulpa og det periapikale området
 • Gjennomføre utredning og diagnostisering av ekstraordinære orale smertetilstander der dentale årsaker ikke kan utelukkes
 • Samarbeide med allmenntannleger og andre spesialister om behandling eller planlegging av behandling som krever spesiell odontologisk kompetanse
 • Gi råd til tannleger vedrørende endodontisk diagnostikk og behandling
 • Planlegge og gjennomføre undervisning og etterutdanning i endodonti

Opptakskrav

 • Bestått odontologisk grunnutdanning
 • Språkkrav i norsk/skandinavisk og engelsk
 • Norsk autorisasjon som tannlege
 • Minimum to års fulltids erfaring fra allmennpraksis i nordisk land på søknadstidspunktet. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres dispensasjon fra kravet om to år.

Opptaksprosessen:

 • Etter kapasitet og ledig studieplass ved spesialistutdanningen.
 • Det er totalt 2 studieplasser ved spesialistutdanningen i endodonti.
 • Det ble lyst ut opptak til spesialistutdanningen sommeren/høsten 2023 med studiestart høsten 2024.
 • En søker opptak via Søknadsweb. Relevant dokumentasjon legges ved søknaden i pdf-format. Søknader sendt på annen måte og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.
 • Opptaket åpnet 13. juni 2023.
 • Søkerne blir rangert etter følgende rangeringsinstrukser.
 • For nærmere informasjon om hvordan søkerne blir rangert ta kontakt med else.fredriksen@uib.no.

Forventet sluttføring av opptaket: februar/mars 2024

Søknads- og dokumentasjonsfrist 10. september 2023.

Obligatoriske emne

Teoretisk utdanning (definert iht ESE, The European Society of Endodontics):

 • Core Curriculum ( 25 sp)

a) Introduksjonsuke: 20 timer

b) INTH302: Epidemiologi, 6 sp

c) ODO-STAT1/06: Statistikk 1, 6 sp

d) ODO-FARM/06: Klinisk farmakologi, 2 sp

e) ODO-FORSK/06: Forskningsmetode, 5 sp

f) ODBIO901: Oral biologi, 4 sp

g) ODO-RØNT1/06: Røntgendiagnostikk, 2 sp

 • Obligatoriske støttefag ( 23 sp)

a) ODO-MACR/06: Hodets og halsens makroskopiske antatomi og embryologi, 4 sp

b) ODO-MICR/06: Mikrobiologi, 8 sp

c) ODO-BIOMA/06: Odontologiske biomaterialer, 3 sp

d) ODO-GENPA/06: Generell patologi, 4 sp

e) ODO-ORPAT/06: Oral patologi, 4 sp

f) Oral kirurgi og oral medisin

g) Periodonti

h) Protetikk

i) Kariologi

j) Implantologi

 • Støttefag (valgfritt)

a) ODO-STAT2/06: Anvendt statistikk, 3 sp

b) Støttekurs innen annen fagkrets kan godkjennes etter søknad. Klinisk lærertjeneste (eventuelt hospitering) kan helt eller delvis erstatte støttekurs dersom relevant.

 • Litteraturstudier:

a) Selvstendig litteraturgjennomgang

b) Seminarer og selvstudium basert på ny endodontisk litteratur.

 • Klinisk undervisning ( 132 sp)

- Lærertjeneste i endodonti, 2 år i 20% stilling.

- Pasientbehandling: min. 135 kasus i Læringsmappe og min. 20 kasus behandlet i Vurderingsmappe. Behandlingen skal dekke et vidt spekter av endodontiske problemstillinger og behandlingsstrategier. Kirurgisk endodonti skal inngå (minimum 10 kasus). Kandidaten skal ha forutsetninger til å delta i samarbeid om pasienter som krever tverrfaglig (spesialist) kompetanse.

- Klinisk praksis og seminar:

a) ODO-KP-SEM1: 1. semester spes. utd., 19 sp

b) ODO-KP-SEM2: 2. semester spes. utd., 17 sp

c) ODO-KP-SE03A: 3. semester endodonti, 24 sp

d) ODO-KP-SE04A: 4. semester endodonti, 24 sp

e) ODO-KP-SE05A: 5. semester endodonti, 24 sp

f) ODO-KP-SE06A: 6. semester endodonti, avsluttende spes. eksamen, 24 sp

 • Skriftlig arbeid, spesialistoppgave: Skal fortrinnsvis være relatert til spesialiteten det søkes godkjenning i, dvs. endodonti. Kan være et vitenskapelig arbeid basert på egen forskning, et kompilatorisk arbeid eller en særlig verdifull, dokumentert innsats av pedagogisk art. Arbeidet skal være på et nivå som gjør det publiseringsverdig.
 • Avsluttende eksamen: Muntlig eksamen med hovedvekt på sentrale emner fra den teoretiske og praktisk-kliniske utdanningen.

Spesialisering

Klinisk spesialistutdanning i endodonti

Tilrådde valemne

Valgfritt støttefag (3 sp)

ODO-STAT2/06: Statistikk II, 3 sp, hver 3. vår, 18 timer

Kontaktinformasjon

Førstekonsulent Else Fredriksen

e-post: Else.Fredriksen@uib.no

Tlf: 55 58 61 86