Hjem
Utdanning

Studieplan for SPES-KARIOLOGI Klinisk spesialutdanning i kariologi, vår 2022

Fulltid/deltid

Utdanningen er et 3-årig fulltidsstudium, dvs. 36 timer pr. uke i 40 uker per år. Utdanningen foregår i regi av Institutt for klinisk odontologi (IKO) ved UiB. For desentraliserte kandidater vil deler av den kliniske tjenesten i kariologi foregå på ekstern klinikk forutsatt at det kan tilbys et variert utvalg av egnede kasus, og der behandlingen kan foregå under veiledning av kvalifisert personell. Avhengig av kandidatenes bakgrunn, kan det dispenseres fra programmet slik det er beskrevet ovenfor. En individuell tilpasning må avklares for hver kandidat ved starten av utdanningsprogrammet. IKO har ansvaret for å godkjenne veiledere.

Mål og innhald

Hovedmålet for spesialutdanningen er å gi kandidatene en bredt anlagt kompetanse slik at de er i stand til å planlegge og behandle pasienter med ulike kariologiske behandlingsbehov og basere sine behandlingsstrategier på en vitenskapelig og biologisk plattform. Den kliniske virskomheten skal ikke bygge på tilfeldige, ikke-vitenskapelige prosedyrer, men så langt det er dekning for det det, på kontrollerte kliniske studier. Grundig kunnskap om biologiske effekter av ulike behandlingsformer basert blant annet på omfattende litteraturstudier, er en viktig og nødvendig forutsetning for å kunne utføre en adekvat behandlingsplanlegging og gjennomføre eventuell terapi. For å kunne tilegne seg en slik kompetanse, må kandidatene har innsikt i vitenskapelig litteratur og kjennskap til ulike, sentrale forskningsmetoder.

Læringsutbyte

Spesialutdanningen i kariologi skal kvalifisere kandidatene til følgende oppgaver/ ferdigheter:

 • Planlegge og behandle særlig kompliserte og uvanlige kariologiske kasus med vektlegging av helheten og ha god kunnskap til tilgrensende emner, inkludert evaluering av utført terapi
 • Konsulentvirksomhet og rådgivning i forbindelse med kariologisk tannbehandling
 • Samarbeid med andre tannleger og annet (tann-)helsepersonell
 • Medvirkning i grunn-, etter- og spesialutdanning av tannleger og hjelpepersonell
 • Medvirkning i (klinisk) forskning innen kariologi
 • Annen formidlingsvirksomhet innen kariologi
 • Utdanningen skal danne et utgangspunkt for livslang læring innen emnet.

For å kunne utføre disse oppgavene, må den som har gjennomgått sentralisert eller desentralisert spesialutdanning i kariologi ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen være i stand til å:

- Selvstendig og rutinert kunne utføre undersøkelse, diagnostikk, terapiplanlegging inkl. sekvens, behandling og progsnosebedømming og profylakse av ulike kompliserte og uvanlige kariologiske tilfeller

- Erverve seg spesiell kompetanse på områder innen de nedenfor nevnte fagdisipliner som er særlig relevante for vurdering av kariologiske problemstillinger:

 • Oral radiologi
 • Oral kirurgi og oral medisin
 • Endodontisk diagnostikk og behandling
 • Periodontal diagnostikk og behandling
 • Protetisk diagnostikk og behandling
 • Profylakse
 • Gerodontologi
 • Pedodonti
 • Odontofobi

- Tilegne seg teoretisk kunnskap om eller ha hospitert ved relevant fagområder som:

 • Allmennmedisinske tilstander med mulige orale manifestasjoner
 • Kjeveortopedisk behandling - indikasjoner

- Erverve seg kunnskaper om:

 • Samarbeid innenfor og utenfor tannhelsesystemet, inklusive øvrig helse-, sykehus- og sykehjemstjeneste.
 • Samarbeid og samordning kreves med hele tannhelseteamet og dets ulike aktører.
 • Å kunne gi oppmerksomhet til å kunne drive konsulentvirksomhet i forhold til allmennpraktiserende tannleger og tannpleiere og kunne samarbeide med andre odontologiske spesialister.

Opptakskrav

- Odontologisk grunnutdanning med norsk autorisasjon som tannlege

- Minst 2 års praksis som allmennpraktiserende tannlege i full stilling

Ved vurdering av søkere, legges det vekt på kvalifiserende utdanning ut over grunnutdanning, klinisk praksis (allsidighet og varighet), vitenskapelig produksjon og annen faglig virksomhet.

Opptaket lyses kun ut internt ved Instiutt for klinisk odontologi der utdanningen er å se på som et rekrutteringstiltak til IKO for å sikre spesialkompetanse innen fagområdet kariologi til vitenskapelig ansatte og ansatte i overtannlegestilling.

Obligatoriske emne

Teoretisk utdanning

a) Kjernekurs (Core Curriculum) 25 sp

Undervisningen arrangeres av Institutt for klinisk odontologi og samarbeidende institutt ved Det medisinske fakultet.

 • Introduksjonsuke (ca. 20 timer):

- Innføring i bruk av Det medisinske fakultets bibliotek og deres systemer

- OPUS journalsystem

- Klinisk fotografering inkl. presentasjonsteknikk og pedagogikk

- Klinikkrutiner ved Spesialistklinikken

b) Obligatoriske støttekurs 24 sp

Undervisningen arrangeres av Institutt for klinisk odontologi og samarbeidende institutt ved Det medisinske fakultet.

c) Fagspesifikk, tverrfaglig og obligatorisk undervisning (totalt ca. 54 timer)

 • Endodonti
 • Gerodontologi
 • Periodonti
 • Oral kirurgi og oral medisin
 • Kjeveortopedi
 • Oral protetikk
 • Fonetikk/ logopedi
 • Ernæringslære
 • Adferdsfag/ psykologi

d) Valgfrie støttekurs

e) Litteraturstudier

Selvstendig litteraturgjennomgang.

 • Seminar 3 timer/ uke foregår i hele 3-års-perioden. Gjennomgang av litteratur innen samtlige områder av kariologi.
 • Korte, skriftlige oversikter blir utarbeidet og diskuteres på seminarene.

Klinisk utdanning 131 sp

a) Lærertjeneste i kariologi (2 år i 20% stilling):

Tilsvarende hospitanttjeneste kan godkjennes. For å bli eksponert for et stort antall kasus med hensyn til behandlingsplanlegging og behandling, skal kandidatene undervise i klinikken for grunnutdanningen i odontologi (ferdighetstrening/ kariologi/ allmennodontologi). I tillegg skal kandidatene utarbeide og holde forelesninger, seminarer og demonstrasjoner for grunnutdanningen av tannlege- og tannpleierstudenter og annet helsepersonell.

b) Pasientbehandling:

Kandidatene arbeider med kliniske problemstillinger (pasientbehandling, klinisk lærertjeneste, kasusrelaterte litteraturgjennomganger) tilsvarende ca. 70% av arbeidstiden på ukebasis. Kandidatene skal i løpet av utdanningen behandle minst 70 avanserte og varierte kasus som skal inkludere alle de ulike hovedformene for kariologisk behandling. Behandlingen skal dokumenteres etter nærmere angitte retningslinjer i en læringsmappe. Pasientbehandlingen på så vel interne som eksterne klinikker, skal foregå under veiledning av kvalifisert personell godkjent av IKO. Behandlingen skal dekke et vidt spekter av kariologiske problemstillinger og behandlingsstrategier. Foruten kvantitet i pasientbehandlingen, skal kandidaten gjøre detaljert greie for behandling og oppfølging utført på minst 15 pasienter som er behandlet i utdanningsperioden. En vurderingsmappe med disse kasus legges frem ved eksamen.

c) Samarbeid med andre innen tannhelseteamet:

Det er en forutsetning at en del av de kasus som skal behandles i løpet av behandlingsperioden er samarbeidskasus med kandidaten fra andre disipliner. Mange kasus er henvist til Odontologisk klinikk fra allmennpraktiserende tannleger for spesialistbehandling. Kandidatene vil få erfaring fra samarbeid med henvisende tannlege og evt. tannpleier ved remittering av pasienten i forbindelse med prognosebedømming og planlegging av videre oppfølging av pasientene. Det er også en forutsetning at kandidatene samarbeider med pasientens lege i aktuelle kasus. Kandidatene skal delta i samarbeid med andre fagområder.

d) Den kliniske treningen og deltagelse på fagspesifikke seminarer vurderes semestervis etter følgende vekting:

Skriftlig arbeid

Kandidaten skal legge fram et skriftlig arbeid som skal være godkjent av ansvarlig organ for spesialistutdanning på lærestedet (= Programutvalget for odontologiske fag). Det skriftlige arbeidet skal fortrinnsvis være relatert til spesialiteten det søkes godkjenning i og kan være et vitenskapelig arbeid basert på egen forskning, et kompilatorisk arbeid eller en særlig verdifull, dokumentert innsats av pedagogisk art. Hvis forfatteren ikke er førsteforfatter, må det gå frem hvilken del av arbeidet kandidaten har utført. Arbeidet skal være på et nivå som gjør det publiseringsverdig på nivå med fagartikler i Den norske tannlegeforenings "Tidende". Dersom en kandidat allerede har avlagt en PhD-avhandling innen relevant fag, kan det innvilges fritak. Fritak på grunn av annet vitenskapelig arbeid kan innvilges etter søknad.

Annen fagkrets kan godkjennes etter søknad. Undervisningen vil vanligvis gis i form av korte kurs. Klinisk lærertjeneste (hospitering) i de respektive fag kan, etter nærmere bestemmelse og søknad til Programutvalget for odontologiske fag, helt eller delvis erstatte støttefagkursene.

Avsluttende eksamen

Det blir avholdt en avsluttende, muntlig eksamen med hovedvekt på sentrale emner fra den teoretiske og praktisk-kliniske utdanningen.

Spesialeksamen skal avlegges for en kommisjon på tre medlemmer oppnevnt av ansvarlig organ på lærestedet, hvorav etet medlem skal være eksternt.

Spesialisering

Klinisk spesialutdanning i kariologi

Kontaktinformasjon

Førstekonsulent Else Fredriksen

e-post: Else.Fredriksen@uib.no

Telefon: 55 58 61 86