Hjem
Utdanning

Omfang og studiepoeng

180 studiepoeng

Fulltid/deltid

3-årig fulltidsstudium, dvs 36 timer pr. uke i 40 uker pr. år. Studiets innhold og omfang er tilpasset de krav som er beskrevet i "The Erasmums Project" (Eur J Orhod 1192; 14:85-94) modifisert. Det er satt en fraværsgrense på 10%, uavhengig av årsak.

Mål og innhald

Spesialistutdanningen i kjeveortopedi skal kvalifisere kandidater for følgende oppgaver:

 • Diagnostisere og behandle alle former for malokklusjon som forekommer i befolkningen
 • Delta sammen med andre spesialister i behandlingen av alvorlige kjeve- og ansiktsanomalier som også inkluderer malokklusjon
 • Delta i tverrfaglig planlegging og behandling som krever kjeveortopedisk kompetanse
 • Være konsulenter for tannleger og tannpleiere i vurdering og diagnostisering av tannutviklings-, erupsjons- og okklusjonsavvik.
 • Analysere og evaluere ny kunnskap innen faget og delta i vitenskapelige undersøkelser
 • Gjennomføre etterutdanning av tannleger og tannhelsepersonell

Læringsutbyte

Spesialisten skal kunne:

 • Diagnostisere og vurdere bitt- og kjevestillingsfeil i forhold til pasientens utvikling, vekst og subjektive behov
 • Utarbeide en realistisk behandlingsplan i forståelse med pasient og eventuelle foresatte og henvisende tannlege
 • Behandle alle typer tannstillings-, bitt og kjevestillingsavvik
 • Delta i behandling av pasienter som krever interdisiplinær kompetanse som implantatbehandling, ortognatisk kirurgi og leppe-, kjeve- og ganespalte.
 • Planlegge og gjennomføre undervisning og etterutdanning i kjeveortopedi
 • Gi råd til tannhelsepersonell vedrørende diagnostikk og kjeveortopedisk behandling
 • Kjenne regelverket for Folketrygdens refusjon i forbindelse med diagnostikk og behandling av kraniofasiale anomalier og malokklusjon

Opptakskrav

 • Bestått odontologisk grunnutdanning
 • Språkkrav i norsk/skandinavisk og engelsk
 • Norsk autorisasjon som tannlege
 • Minimum to års fulltids erfaring fra allmennpraksis i nordisk land på søknadstidspunktet. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres dispensasjon fra kravet om to år.

Opptaksprosessen:

 • Totalt 4 studieplasser ved spesialistutdanningen i kjeveortopedi
 • Det lyses ut opptak etter kapasitet og ledig studieplass ved spesialistutdanningen.

En søker opptak via Søknadsweb. Relevant dokumentasjon legges ved søknaden i pdf-format. Søknader sendt på annen måte og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

 • Opptaket åpnet 18. juni 2021.
 • Søkerne ble rangert etter følgende rangeringsinstrukser.
 • Forventet sluttføring av opptaket: februar/mars 2022.

Søknads-og dokumentasjonsfrist er 10 september 2021

Obligatoriske emne

Teoretisk utdanning:

Programutvalget for odontologiske fag ved Institutt for klinisk odontologi, Det medisinske fakultet, godkjenner de ulike kursene. Alle kurs gitt på videreutdanningsnivå ved universiteter og høyskoler kan godkjennes. Kurs som er gjennomført for mer enn 10 år siden, blir ikke godkjent. Hensikten med kursdeltakelsen er å heve kandidatenes generelle kunnskapsnivå innen basale og kliniske fag, samt forberede dem til faglige diskusjoner og gjennomføring av eget skriftlig arbeid.

 • Core Curriculum 23 sp

a) Introduksjonsuke (ca. 20 timer): Innføring i bruk av Det medisinske fakultets bibliotek

og deres systemer, OPUS journalsystem, kurs i klinisk fotografering og presentasjonsverktøy

b) Epidemiologi: 6 sp

c) ODO-STAT1/06, Statistikk 1: 6 sp

d) ODO-FORSK/06, Kurs i forskningsmetode: 5 sp

e) ODBIO901, Oral biologi: 4 sp

f) ODO-RØNT1/06, Radiologi: 2 sp

 • Obligatoriske støttefag 14 sp

a) ODO-STAT2/06, Anvendt statistikk: 3 sp

b) ODO-EMBR/06, Embryologi: 2 sp

c) ODO-BIOMA/06, Odontologiske biomaterialer: 3 sp

d) ODO-GEN/06, Genetikk: 2 sp

e) ODO-MACR/06, Hodets og halsens makroskopiske antatomi: 4 sp

 • Fagspesifikk, tverrfaglig undervisning (totalt ca. 30 timer)

a) Endodonti m/ traumatologi

b) Implantologi

c) Oral kirurgi og oral medisin

d) Oral protetikk

e) Periodonti

 • Obligatoriske, fagspesifikke kurs

a) Innføringskurs i behandlingsplanlegging/ behandlingsmetodikk og kjeveortopedisk apparatur m/ litteraturdel, 187 timer. Utført arbeid blir evaluert og må være bestått for at semesteret skal bli vurdert som bestått.

b) Tracing: 6 timer

c) Leppe-, kjeve, ganespaltebehandling: Seminar- og forelesningskurs m/ litteraturdel. Eksterne forelesere, 20 timer

d) Ortognatisk kirurgi og kjeveortopedi. Seminar og forelesningsserie m/ litteraturdel. Ekstern foreleser, 20 timer

e) Kurs med inviterte interne og eksterne kursholdere. Innhold og omfang kan variere mellom ulike opptak, 21 forelesningstimer.

f) Eksterne kurs/ kongressdeltagelse og lignende: gjennomsnittlig ett kurs hver termin/ semester

 • Valgfrie støttekurs

Andre kurs kan godkjennes etter søknad.

 • Litteraturstudier

a) I seminarene skal kandidatene delta aktivt med litteraturpresentasjoner under veiledning av ansvarlig lærer. Relevante fagartikler på området gis ut sammen med seminartemaene.

b) Selvstendige litteraturstudier

For alle litteraturstudiene (a) og b)) skal det utarbeides skriftlige oversikter (Powerpoint).

 • Kasusdiskusjoner/ behandlingsplanlegging/ behandlingsmetodikk

Seminarundervisning under veiledning: nye kasus blir diskutert med behandlingsplanlegging, behandlingsmetodikk og langtidsoppfølging (= veldokumenterte, behandlede kasus). All seminarundervisning, litteraturstudier og kasusdiskusjoner gjennomføres daglig mandag til torsdag under veiledning av spesialist, i til sammen 14 timer per uke.

 • Praksisadministrasjon/ trygderefusjon

Seminar og utplassering i praksis én uke i siste studieår.

Klinisk utdanning ( totalt 143 sp):

Hensikten er å gi kandidatene tilstrekkelig praktisk trening i å stille diagnoser og utvikle forskjellige behandlingstilnærmelser innenfor kjeveortopedi.

All klinisk tjeneste må godkjennes av fagområdet før kandidaten kan fremstille seg til spesialisteksamen:

a) ODO-KP-SEM1: 1. semester spes. utd. 19 sp

b) ODO-KP-SEM2: 2. semester spes. utd. 17 sp

c) ODO-KP-SEM3E: 3. semester kjeveortopedi 24 sp

d) ODO-KP-SEM4E: 4. semester kjeveortopedi 23 sp

e) ODO-KP-SEM5E: 5. semester kjeveortopedi 30 sp

f) ODO-KP-SEM6E: 6. semester kjeveortopedi, avsluttende spes. eksamen 30 sp

Pasientbehandling:

 • Pasientbehandlingen under veiledning av erfaren spesialist foregår kontinuerlig gjennom hele studiet fra oktober i første semester til slutten av sjette semester. Pasientbehandlingen foregår daglig fra kl. 12.00 til kl. 16.00, gjennomsnittlig 16 timer hver uke. Før og etter lange ferier er klinikktjenesten utvidet til 37,5 timer pr. uke.
 • Omfanget av pasientbehandling under veiledning er totalt ca. 2000 timer. I tillegg kommer tid til utarbeiding av pasientdokumentasjon og behandlingsplanlegging samt administrasjon av egne pasienter.
 • Hver pasient dokumenteres med journal og journalnotater for hvert besøk, i tillegg til detaljerte analyser av røntgenbilder, modeller, foto, tracinger og andre nødvendige undersøkelser. Hvert behandlingstrinn dokumenteres med intraorale foto og, om nødvendig, med modeller.
 • Kandidatene må vise rimelig omsorg og ansvar for sine pasienter og formidle behandlingsplan og oppfølging av pasientene på en så pedagogisk måte som mulig, både til mindreårige pasienter og deres pårørende og til voksne pasienter, under hele studietiden. Et godt samarbeid med pasientene (og evt. pårørende) er en forutsetning for et godt behandlingsresultat.
 • Kontinuitet i pasientbehandling og oppfølging av pasienter i aktiv behandlingsfase og kontrollpasienter er en forutsetning for at semesteret skal vurderes til bestått og at læringsmappen godkjennes.
 • De fleste behandlingsplaner presenteres og diskuteres i felles seminar, likeså diskuteres behandlingsprogresjon og behandlingsresultat.
 • Kandidatene har selv ansvar for å påse at tildelte pasienter får igangsatt nødvendig, aktiv behandling innen rimelighetens tid, at pasientene behandles med kontinuitet og at disse får den nødvendige oppfølging/ blir satt i et forsvarlig innkallingsregime, også utover egen studietid. Dette gjelder alle pasientkategorier, inkludert kontrollpasienter.
 • Alle pasienter (inkludert retenesjonspasienter som er tildelt spesialistkandidat) må få regelmessige timeavtaler, minst 1 gang per måned. Unntak for dette prinsippet gis kun dersom ansvarlig veileder godkjenner skriftlig, og med signatur, lengre tid mellom de ulike timeavtalene. Hvis spesialistkandidaten ikke påser at denne praksis følges, vil denne ikke få vurdert semesteret som "bestått".
 • Kandidaten må presentere sin andel av klinisk-teoretiske artikler for sine medstudenter og veileder. Antall artikler som skal presenteres, avhenger av hvor stort studiekull kandidaten tilhører. Det forventes at presentasjonen holder god standard og formidler dybdekunnskap av artikkelen i sin helhet.

Leppe/ kjeve/ ganespaltebehandling:

Spesialistkandidatene deltar to hele dager i hvert semester (totalt 8 dager), der de deltar praktisk og teoretisk i spalteteamets (kjeveortoped, logoped, plastisk kirurg, ØNH spesialist) evaluering av spaltepasienter. Slik får hver student anledning til å se ca. 240 barn med leppe-, kjev-, ganespalte samt delta i behandling av enkelte.

Ortognatisk kirurgi/ kjeveortopedi (1-2 operasjoner):

Kandidatene deltar i ortognatisk kirurgiske inngrep på egne pasienter.

Instruktørtjeneste:

Instruktørtjeneste i kjeveortopedi hvert semester i hele studieløpet, med 10% stilling fra 4. semester. Tjenesten omfatter klinisk undervisning og veiledning av tannlege- og tannpleierstudenter og kvalifiseringskandidater i diagnostikk av malokklusjon, trygderegler, henvisningsrutiner og interseptiv behandling. I tillegg skal kandidatene delta i teoretisk undervisning av nevnte studentgrupper.

Evaluering av klinisk del av undervisningen:

 • Semestervis evaluering av oppfylte læringsmål med tanke på den kliniske delen av utdanningen og progresjon. I denne evalueringen ligger en totalvurdering av kandidatens oppfølging av tildelte pasienter.
 • Dersom forventet klinisk studieprogresjon for 1 semester ikke er oppfylt, forlenges studiet med tilsvarende 1 semester. Dette vil studenten få opplyst om i en revidert utdanningsplan.
 • Dersom 2 semestre vurderes til "ikke bestått", må kandidaten ta studiet på nytt (3 år). Det fattes vedtak om justert utdanningsplan.
 • Dersom 3 semestre vurderes til "ikke bestått", bortfaller studieretten.
 • Midtveisevaluering: I tråd med "Utfyllende reglement for spesialistutdanning i odontologi" ved UiB § 8 punkt 4, skal kandidatene, vel slutten av 4. semester, legge frem 10 egne kasus og eksamineres av Seksjonens veileder og ekstern sensor i sentral kliniske og teoretiske emner. Evalueringen av ODO-KP-SEM4E må vurderes til "Bestått" for å kunne ta til med vurderingsemnet ODO-KP-SEM5E.

Spesialistoppgave:

Hensikten med det skriftlige arbeidet er å øke kandidatenes forståelse for vitenskapelig arbeid og arbeidsmetoder og å oppøve evnten til selvkritikk.

Det vises til Det medisinske fakultets "Utfyllende reglement for spesialistutdanning odontologi" § 9d) vedr. felles regler for skriftlig arbeid/ spesialistoppgave. For å kunne framstilles seg for eksamen, må spesialistoppgaven være avsluttet og godkjent av intern fagkomité oppnevnt av Programutvalget for odontologiske fag. Ekstern sensor skal ha oppgaven minimum 3 uker før eksamen.

Det skriftlige arbeidet skal fortrinnsvis være relatert til kjeveortopedi og kan være et vitenskapelig arbeid baset på egen forskning, et kompilatorisk arbeide eller en særlig verdifull, dokumentert innsats av pedagogisk art. Hvis kandidaten ikke er førsteforfatter, må det fremgå hvilken del av arbeidet kandidaten har utført. Arbeidet skal være på et nivå som gjør det publiseringsverdig. Dersom en kandidat allerede har avlagt doktoravhandling innen relevant fag, kan det innvilges fritak. Fritak på gunnlag av annet vitenskapelig arbeid kan innvilges etter søknad.

Læringsmappe:

Alt arbeid i klinikken blir journalført og samles i en læringsmappe for hver student. Læringsmappen skal inneholde minimum 130 kasus hvorav minimum 60 skal være nye pasienter.

Det vektlegges viktigheten av at kandidaten selv tar ansvar for egen læring og ser verdien i så stor behandlings- og vurderingsmengde som mulig. Kandidatene kan ikke nekte å behandle pasienter dersom fagseksjonen mener det er nødvendig å behandle flere pasienter enn minimumskravet for å oppnå det påkrevde læringsutbytte. Implisitt i dette ligger det et krav om å øke behandlingshastigheten gradvis i løpet av studietiden til tilfredsstillende spesialist nivå. Får å kunne bruke en pasient i læringsmappen og som eksamenskasus, må kandidaten ha behandlet pasienten aktivt selv (fra første konsultasjon/ dokumentert besøk til avsluttet behandling).

Vurderingsmappe:

Vurderingsmappen som legges fram til eksamen skal inneholde 10 ferdigbehandlede kasus som skal representere et bredt spekter av malokklusjoner og behandlingsstrategier av ulik vanskelighetsgrad, fortrinnsvis så høy som det lar seg gjøre. Kandidatene bør minst ha én voksen pasient blant sine eksamenskasus. Kasusene skal dokumenteres slik seksjon for kjeveortopedi har beskrevet og i samsvar med krav for spesialistgodkjennelse. Ekstern sensor skal ha vurderingsmappen i hende senest 3 uker før fastsatt eksamenstidspunkt.

Avsluttende eksamen:

Etter at alle deler av utdanningen er gjennomført og godkjent, må alle kandidatene fremstille seg til en avsluttende, muntlig eksamen der hver kandidat presenterer de 10 ferdigbehandlede kasus hvorpå denne eksamineres med utgangspunkt i disse.

Semesterplaner for spesialistutdanning i kjeveortopedi:

Deles ut til nye spesialistkandidater ved studiestart.

Spesialisering

Klinisk spesialistutdanning i kjeveortopedi

Kontaktinformasjon

Førstekonsulent Else Fredriksen

e-post: Else.Fredriksen@uib.no

Telefon: 55 58 61 86