Hjem
Utdanning

Omfang og studiepoeng

180 studiepoeng etter retningslinjer i Curriculum Guidelines for Education and Training in Paediatric Dentistry vedtatt av European Academy of Paediatric Dentistry

Fulltid/deltid

3-årig fulltidsstudium dvs. 36 timer pr. uke i 40 uker pr. år

Mål og innhald

Mål:

 • Å kvalifisere kandidater for følgende oppgaver:

a) Konsulentvirksomhet i forbindelse med pedodontisk diagnostikk og behandling

b) Behandle særlig kompliserte eller uvanlige, pedodontiske kasus

c) Medvirke i etterutdanning av tannleger

 • Å bidra til å dekke behov for kvalifisert personell i klinisk undervisning og forskning

Læringsutbyte

Læringsmål:

 • Behandle særlig kompliserte eller sjeldne pedodontiske kasus som henvises fra tannleger, pediatriske og barnepsykiatriske klinikker eller andre instanser
 • Kunne beherske behandling av pasienter under sedasjon og anestesi
 • Fungere som konsulent i forbindelse med pedodontisk diagnostikk og behandlingsplanlegging av kompliserte eller sjeldne kasus
 • Koordinere og delta i tverrfaglig samarbeid med andre odontologiske og medisinske spesialdisipliner
 • Planlegge forebyggende programmer for enkeltindivider og grupper av individer
 • Organisere ettersyn og nødvendig behandling for spesielle grupper av barn og ungdom
 • Delta i implementeringen av nye evidensbaserte rutiner
 • Planlegge og gjennomføre undervisning og etterutdanning i pedodonti

Opptakskrav

 • Bestått odontologisk grunnutdanning
 • Språkkrav i norsk/skandinavisk og engelsk
 • Norsk autorisasjon som tannlege
 • Minimum to års fulltids erfaring fra allmennpraksis i nordisk land på søknadstidspunktet. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres dispensasjon fra kravet om to år

Opptaksprosessen:

 • Etter kapasitet og ledig studieplass ved spesialistutdanningen.

Det er totalt 1 studieplasser ved spesialistutdanningen i pedodonti.

Opptaksprosessen:

 • Etter kapasitet og ledig studieplass ved spesialistutdanningen.
 • Det er totalt 1 studieplasser ved spesialistutdanningen i pedodonti.
 • Det har blitt lyst ut opptak til spesialistutdanningen med studiestart høsten 2024.
 • En søker opptak via Søknadsweb. Relevant dokumentasjon legges ved søknaden i pdf-format. Søknader sendt på annen måte og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.
 • Opptaket åpner 13. juni 2023.
 • Søkerne blir rangert etter følgende rangeringsinstrukser.
 • For nærmere informasjon om hvordan søkerne blir rangert ta kontakt med else.fredriksen@uib.no
 • Forventet sluttføring av opptaket: februar/mars 2024.

Søknads-og dokumentasjonsfrist er 10 september 2023

Obligatoriske emne

Teoretisk utdanning:

 • Core Curriculum (31 sp)

a) Introduksjonsuke: 20 timer

b) ODO-STAT1/06: Statistikk 1, 6 sp

c) ODO-FARM/06: Klinisk farmakologi, 2 sp

d) ODO-FORSK/06: Forskningsmetode, 5 sp

e) ODBIO901: Oral biologi, 4 sp

f) ODO-RØNT1/06: Røntgendiagnostikk, 2 sp

g) INTH302: Epidemiologi, 6 sp

h) ODO-ORPAT/06: Oral patologi, 4 sp

i) ODO-GEN/06: Genetikk, 2 sp

 • Obligatoriske støttefag, ca. 42 timer

a) Endodonti: hver 3. vår, 6 timer

b) Protetikk: hver 3. høst, 6 timer

c) Kjeveortopedi: hver 3. vår, 6 timer

d) Periodonti: hver 3. høst, 6 timer

e) Kariologi: hver 3. vår, 6 timer

f) Oral kirurgi/ oral medisin: hver 3. høst, 6 timer

g) Radiologi: 6 timer

h) Medisinske fag kurs/ litteraturstudier eller ved tjenestegjøring på institusjoner:

o Pediatri

o Barnepsykologi/ psykiatri

 • Obligatoriske, fagspesifikke forelesninger, seminarer, kurs inkl. litteraturstudier

Klinisk utdanning (149 sp):

 • Behandling under veiledning av utvalgte pasienter med spesielle problemer, dokumentert ved min 90 kasus i Læringsmappe og min 10 kasus i Vurderingsmappe:

a) ODO-KP-SEM1: 1. semester spes. utd., 19 sp

b) ODO-KP-SEM2: 2. semester spes. utd., 17 sp

c) ODO-KP-SE03G: 3. semester, pedodonti, 27 sp

d) ODO-KP-SEM4G: 4. semester, pedodonti, 26 sp

e) ODO-KP-SEM5G: 5. semester, pedodonti, 30 sp

f) ODO-KP-SEM6G: 6. semester, pedodonti, avsluttende spes. eksamen, 30 sp

 • Klinisk lærertjeneste i pedodonti på Seksjon for barnetannpleie, IKO, tilsvarende 10% stilling pr. år i 3 år.
 • Tverrfaglig klinisk samarbeid på pasienter evt. i kombinasjon med tjenestegjøring på spesialistavdelingene.

Skriftlig oppgave/ spesialistoppgave

Avsluttende eksamen

Spesialisering

Klinisk spesialistutdanning i pedodonti

Kontaktinformasjon

Førstekonsulent Else Fredriksen

e-post: Else.Fredriksen@uib.no

Telefon: 55 58 61 86