Hjem
Utdanning

Studieplan for SPES-ODO Spesialistutdanning i odontologi, vår 2022

Omfang og studiepoeng

120/300 studiepoeng, avhenging av hvilken studieretning

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk

Studiestart - semester

Høst

Mål og innhald

Mål:

Spesialistprogrammet har ved sin tverrfaglige, men og fagspesifikke, tilnærming til hensikt å forsterke og utdype kandidatenes teoretiske og kliniske kompetanse ut over grunnutdanningen (integrert master i odontologi) innen den enkelte fagseksjon det spesialiseres i. Programmet er forankret i et nasjonalpolitisk satsningsområde om kompetanseheving i de odontologiske fag.

Innhold:

Hver fagseksjon har utarbeidet sin egen studieplan der noen av kursene i Core Curriculum er felles for spesialistutdanningen ved alle fagseksjonene. Dette skaper en tverrfaglig kunnskapsutveksling og helhetlig tilnærming til hver spesialitet. De ulike fagseksjonene er:

 • Endodonti
 • Kjeveortopedi
 • Oral kirurgi og oral medisin
 • Pedodonti
 • Periodonti
 • Protetikk
 • Kjeve- og ansiktsradiologi

Programmene har en normert studietid på 3 år (180 studiepoeng), der hvert studieår er delt inn i to semestre. Unntak fra dette er oral kirurgi og oral medisin som har en normert studietid på 5 år (300 studiepoeng). Utdanningen er delt inn i fire deler:

 • teoretiske og kliniske kurs organisert av instituttet
 • teoretiske og kliniske kurs organisert av den enkelte fagseksjonen
 • klinisk tjeneste
 • spesial-/ spesialistarb

Læringsutbyte

Kandidatene skal etter avsluttet studieprogram ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper og ferdigheter:

 • Fungere som konsulent- og rådgiver
 • Undervise studenter og annet helsepersonell både når det gjelder individrettede og systemrettede tiltakKunne planlegge og gjennomføre undervisning og bidra til etterutdanning innen fagdisiplinen.
 • Delta i faglig utvikling og forskning
 • Vurdere faglitteratur kritisk og ta i bruk resultat fra vitenskapelig arbeid i egen praksis
 • Kunne formidle vitenskapelige resultater og utføre eget forskningsarbeid
 • Fungere som kontakt mellom universitetsmiljøene og helsetjenesten

Generell kompetanse:

 • Vise en etisk reflektert holdning til kunnskapsutvikling, forskningsprosesser og klinisk arbeid

Kontaktinformasjon

Førstekonsulent Else Fredriksen

e-post: Else.Fredriksen@uib.no

Telefon: 55 58 61 86