Hjem
Utdanning

Studieplan for MAKUNST Kunst, master, 2 år, haust 2021

Fulltid/deltid

Masterprogrammet i kunst er et fulltidsstudium.

Mål og innhald

Mål og innhold: STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER

Masterstudiet i kunst forbereder studentene for virksomhet som selvstendige og kritiske utøvere i ulike deler av samtidskunst-feltet. Utdanningen gir studentene nødvendige kunstneriske, metodiske og teoretiske kvalifikasjoner for å arbeide profesjonelt i et sammensatt og samtidig kunstfelt. Studentene utvikler en rekke kvalifikasjoner, som inkluderer kreativ tenkning, kunstnerisk utviklingsarbeid, prosjektledelse og teknisk kunnskap knyttet til egen kunstpraksis.

Selvstyrt kunstnerisk praksis står sentralt gjennom samtlige semestre. Masterprosjektet utgjør hovedkomponenten i programmet. Hver student definerer sitt eget kunstneriske prosjekt. Masterprosjektet blir utviklet over to år gjennom individuelle undersøkelser, eksperimentering, kritikk og diskusjon med hovedveileder, andre faglige tilsatte, gjestelærere og medstudenter. Masterprosjektet kan formuleres og utvikles i forhold til et gitt medium eller en kombinasjon av medier og materialer.

Institutt for kunst har verksteder, teknisk ekspertise og veiledningskompetanse innen, fotografi, grafikk, installasjon, keramikk og leire, lyd, maleri, performance, skulptur, tegning, tekstil, bevegelige bilder og det digitale. Et masterprosjekt kan også være basert på andre kriterier, knyttet til steds-spesifikke, relasjonelle og/eller tverrfaglige tilnærminger.

Studentene skal gjennom sitt masterprosjekt få kjennskap til kunstnerisk utviklingsarbeid og dets metoder, som er likestilt med vitenskapelig forskning i henhold til Universitets og Høyskoleloven. Kunstnerisk utviklingsarbeid tar utgangspunkt i kunstnerens særlige erfaringer og refleksjon, og bidrar med kunnskapsutvikling på kunstnerisk grunnlag, i form av kunstneriske resultater, så vel som tekst og andre medier.

Institutt for kunst tilbyr et stimulerende og utfordrende læringsmiljø for motiverte studenter. En sentral målsetting i masterprogrammet er å fremme og etablere faglig diskurs mellom studenter, og slik stimulere til kontinuerlig kritisk refleksjon av egen og andres kunstneriske praksis.

Læringsutbyte

Læringsutbytte: Kandidaten skal ved avsluttet program ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap og ferdigheter:

¿ Demonstrere kunnskap, ferdigheter og kompetanse som kreves for samtidskunstpraksis på profesjonelt nivå

¿ Utvikle og gjennomføre et større, selvstendig kunstprosjekt og stille det ut i en profesjonell kontekst.

¿ Identifisere og vurdere kunstneriske og etiske utfordringer, samt relevante teoretiske problemstillinger

¿ Analysere, formulere og formidle intensjoner, verdier og mening i kunstnerisk arbeid til et publikum med varierende/ulik kunstkompetanse

¿ Har kunnskap om kunstnerisk utviklingsarbeid som retning innen akademisk, kunstnerisk kontekst

¿ Etablere, opprettholde, administrere og presentere en profesjonell kunstpraksis

Generell kompetanse:

  • Forhandle og samhandle effektivt med andre for å initiere kunstneriske prosjekter
  • Vurdere eget kunstnerisk arbeid, og ta ansvar for egen faglig utvikling

Obligatoriske emne

Semesteremne MAKU 1, Semesteremne MAKU 2, Semesteremne MAKU 3, Semesteremne MAKU 4.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsmetoder:

Egen praksis og individuelt prosjektarbeid er integrert med, og støttet gjennom individuell veiledning, gruppeveiledning og et gjennomgående kontekstuelt program. Dette omfatter blant annet skrivekurs og teoriseminar. Masterstudenter kan også delta på kurs, og annen undervisning som tilbys ved instituttet. Slike valgfrie kurs etc. skal være i samsvar med den enkelte students faglige behov, og avtales med studentens hovedveileder.

Veiledning

Ved starten av masterstudiet utpeker Kunstakadmeiet - Institutt for samtidskunst en hovedveileder for hver enkelt student. Hovedveileder er studentens faglige hovedkontakt, og har ansvar for å vurdere studentens progresjon. Hovedveileder har faglig veiledningsansvar for studentens kunstneriske praksis, i tillegg til refleksjonstekst i avsluttende eksamen.

I veiledningen vil konseptuelle, metodologiske og teoretiske aspekter bli diskutert. Veiledningene foregår enten ved studentens arbeidssted, verksteder og i prosjektrom og utstillinger. En del veiledninger foregår i grupper ledet av en faglig ansatt. Studentene oppfordres også til å organisere egne gruppekritikker og kollokvier.

Det forutsettes at studenten har minst fire møter med sin hovedveileder hvert semester. Noen av disse kan foregå i gruppemøter/veiledning. For en del studenter vil det være ønskelig med ytterligere veiledning underveis i arbeidet med masterprosjektet. Det er opp til studenten selv å ta kontakt med og gjøre avtaler med eventuelle biveiledere blant instituttets ansatte.

Forelesninger og studentstyrte aktiviteter

Masterprogrammet er bygget på hver enkelt students initiativ, tilstedeværelse og deltakelse. I perioder vil Studentene arbeide i grupper for å gjennomføre felles faglige aktiviteter. Eksempler på dette er planlegging og gjennomføring av studentstyrt forelesningsprogram, utstillingsaktivitet og studieturer.

Forelesninger og seminarer belyser aktuelle/relevante spørsmål i kunst, filosofi og kulturteori. Det inkluderer forelesninger av Institutt for kunst sine ansatte og gjestelærere, samt seminarer for fordypning og diskusjoner. Forelesninger og seminarprogram tilbys på hvert emne.

Studentstyrt forelesningsprogram

Masterstudentene i andre studieår er ansvarlige for planlegging og gjennomføring av det årlige gjesteforeleserprogrammet. Student representanter planlegger og organiserer forelesningsprogrammet.

MA 1 seminar «Praksis i kontekst»: I løpet av andre semester (MAKU 2) vil studenter presentere utvalgte arbeider sett i lys av egen praksis for faglige ansatte og sine medstudenter.

MA 2 seminar «Praksis i kontekst»: I løpet av tredje semester (MAKU 3) skal studenten gi en presentasjon med relevans for masterprosjektet som helhet. I presentasjonen skal studenten problematisere og kontekstualisere arbeidet sitt.

Skrivekurs

Undervisningstilbudet omfatter en serie korte kurs og individuell veiledning med fokus på tekstproduksjon og ulike tekstlige praksiser. Veiledning tilbys i både faglig og kreativ skriving.

Profesjonsforberedelser

Profesjonsforberedende kurs tilbys gjennom hele studiet. Ulike praksiser og kunstnerroller blir satt i perspektiv og diskutert av en rekke aktører fra ulike deler av samtidskunstfeltet. Innholdet kan variere fra år til år for å imøtekomme aktuelle faglige interesser og behov.

Vurderingsformer

Vurderingsformer: Mappevurdering ved avslutting av semester 1-3 med to faglige ansatte, hvorav den ene er hovedveileder. Masterprogrammet avsluttes med eksamen i semester 4, med hovedveileder og to eksterne sensorer.

Karakterskala: Bestått / Ikke bestått

Vitnemål og vitnemålstillegg

Vitnemål blir skrive ut etter at graden er fullført.

Grunnlag for vidare studium

Fullført og bestått studium gir Mastergrad i kunst. Master graden gir grunnlag for å søke opptak til PHD program i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Evaluering

Masterprogrammet blir kontinuerlig evaluert i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved Universitetet i Bergen.

Programansvarleg

Programstyret ved Kunstakademiet har ansvar for koordinering av studieprogrammet, og gir råd til institutt og fakultet i saker som angår faglige prioriteringer, emner og kvalitetsutvikling.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design, v/ Kunstkakademiet - Institutt for samtidskunst har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med studieveileder på programmet dersom du har spørsmål: Studieveileder@kmd.uib.no Tlf 55 587300

Delstudium i utlandet

Utveksling og eksterne prosjektperioder: Studieprogrammet tilbyr studentutveksling og/eller eksterne prosjekt perioder for studenter i det andre semesteret (MAKU 2). Dette må være forhåndsgodkjent av studentens hovedveileder.

Studieplan

Navn på studieprogrammet: MAsterprogrammet i kunst

 

Navn på grad: Master i kunst

Omfang og studiepoeng: Masterprogrammet er en toårig fulltidsutdanning som omfatter fire semestre og gir 120 studiepoeng.

Fulltid/deltid: Studiet er en fulltidsutdanning med opptak hver høst.

Undervisningsspråk: Engelsk, veiledning tilbys på engelsk og norsk.

Studiestart - semester: Haust

Mål og innhold:

Masterstudiet i kunst forbereder studentene for virksomhet som selvstendige og kritiske utøvere i ulike deler av samtidskunst-feltet. Utdanningen gir studentene nødvendige kunstneriske, metodiske og teoretiske kvalifikasjoner for å arbeide profesjonelt i et sammensatt og samtidig kunstfelt. Studentene utvikler en rekke kvalifikasjoner, som inkluderer kreativ tenkning, kunstnerisk utviklingsarbeid, prosjektledelse og teknisk kunnskap knyttet til egen kunstpraksis.

Selvstyrt kunstnerisk praksis står sentralt gjennom samtlige semestre. Masterprosjektet utgjør hovedkomponenten i programmet. Hver student definerer sitt eget kunstneriske prosjekt. Masterprosjektet blir utviklet over to år gjennom individuelle undersøkelser, eksperimentering, kritikk og diskusjon med hovedveileder, andre faglige tilsatte, gjestelærere og medstudenter. Masterprosjektet kan formuleres og utvikles i forhold til et gitt medium eller en kombinasjon av medier og materialer.

Institutt for kunst har verksteder, teknisk ekspertise og veiledningskompetanse innen, fotografi, grafikk, installasjon, keramikk og leire, lyd, maleri, performance, skulptur, tegning, tekstil, bevegelige bilder og det digitale. Et masterprosjekt kan også være basert på andre kriterier, knyttet til steds-spesifikke, relasjonelle og/eller tverrfaglige tilnærminger.

Studentene skal gjennom sitt masterprosjekt få kjennskap til kunstnerisk utviklingsarbeid og dets metoder, som er likestilt med vitenskapelig forskning i henhold til Universitets og Høyskoleloven. Kunstnerisk utviklingsarbeid tar utgangspunkt i kunstnerens særlige erfaringer og refleksjon, og bidrar med kunnskapsutvikling på kunstnerisk grunnlag, i form av kunstneriske resultater, så vel som tekst og andre medier.

Institutt for kunst tilbyr et stimulerende og utfordrende læringsmiljø for motiverte studenter. En sentral målsetting i masterprogrammet er å fremme og etablere faglig diskurs mellom studenter, og slik stimulere til kontinuerlig kritisk refleksjon av egen og andres kunstneriske praksis.

Læringsutbytte: Kandidaten skal ved avsluttet program ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap og ferdigheter:

¿ Demonstrere kunnskap, ferdigheter og kompetanse som kreves for samtidskunstpraksis på profesjonelt nivå

¿ Utvikle og gjennomføre et større, selvstendig kunstprosjekt og stille det ut i en profesjonell kontekst.

¿ Identifisere og vurdere kunstneriske og etiske utfordringer, samt relevante teoretiske problemstillinger

¿ Analysere, formulere og formidle intensjoner, verdier og mening i kunstnerisk arbeid til et publikum med varierende/ulik kunstkompetanse

¿ Har kunnskap om kunstnerisk utviklingsarbeid som retning innen akademisk, kunstnerisk kontekst

¿ Etablere, opprettholde, administrere og presentere en profesjonell kunstpraksis

Generell kompetanse:

  • Forhandle og samhandle effektivt med andre for å initiere kunstneriske prosjekter
  • Vurdere eget kunstnerisk arbeid, og ta ansvar for egen faglig utvikling

 

Opptakskrav: Masterstudiet i kunst bygger på bachelorgrad i kunst, eller annen relevant utdanning tilsvarende 180 studiepoeng.

Søkerne vurderes ut fra innsendt søknad med motivasjonsbeskrivelse, dokumentasjon av relevant kunstnerisk arbeid mappe og intervju.

Krav til motivasjonsbeskrivelsen

Motivasjonsbeskrivelsen bør ha et omfang på 1 til 2 A4-sider. Den skal beskrive:

¿ Hvorfor søkeren ønsker å bli tatt opp til Institutt for kunst masterprogram i kunst, og hvilke forventinger han eller hun har til masterstudier ved Institutt for kunst

¿ Hvordan søkeren arbeider kunstnerisk, hvilke metoder, medier m.m. han eller hun har intensjoner om å bruke

¿ Søkerens kritiske refleksjoner og tanker rundt egen kunstnerisk produksjon så langt

¿ Hvilke kunstneriske temaer eller problemstillinger søkeren ønsker å utforske gjennom masterstudiet

¿ Hvilken kontekst søkeren relaterer egen kunstnerisk praksis til

Krav til mappe

Mappen bør inneholde dokumentasjon av relevant kunstnerisk produksjon som viser at søkeren er kvalifisert for å gjennomføre et selvstendig masterprosjekt.

Språkkrav: For å kunne delta i programmet, må søkeren beherske engelsk ved studiestart. Arbeidsspråk er engelsk og norsk/skandinavisk. Veiledning tilbys på begge språk.

Obligatoriske emne: Semesteremne MAKU 1, Semesteremne MAKU 2, Semesteremne MAKU 3, Semesteremne MAKU 4.

Rekkefølge for emne i studiet: Semesteremne MAKU 1, Semesteremne MAKU 2, Semesteremne MAKU 3, Semesteremne MAKU 4.

Utveksling/eksterne prosjektperioder: Det legges til rette for studentutveksling/eksterne prosjektperioder for studenter i andre semester (MAKU2). Dette skal forhånds godkjennes av studentens hovedveileder.

Undervisningsmetoder: Egen praksis og individuelt prosjektarbeid er integrert med, og støttet gjennom individuell veiledning, gruppeveiledning og et gjennomgående kontekstuelt program. Dette omfatter blant annet skrivekurs og teoriseminar. Masterstudenter kan også delta på kurs, og annen undervisning som tilbys ved instituttet. Slike valgfrie kurs etc. skal være i samsvar med den enkelte students faglige behov, og avtales med studentens hovedveileder.

Veiledning

Ved starten av masterstudiet utpeker Institutt for kunst en hovedveileder for hver enkelt student. Hovedveileder er studentens faglige hovedkontakt, og har ansvar for å vurdere studentens progresjon. Hovedveileder har faglig veiledningsansvar for studentens kunstneriske praksis, i tillegg til refleksjonstekst i avsluttende eksamen.

I veiledningen vil konseptuelle, metodologiske og teoretiske aspekter bli diskutert. Veiledningene foregår enten ved studentens arbeidssted, verksteder og i prosjektrom og utstillinger. En del veiledninger foregår i grupper ledet av en faglig ansatt. Studentene oppfordres også til å organisere egne gruppekritikker og kollokvier.

Det forutsettes at studenten har minst fire møter med sin hovedveileder hvert semester. Noen av disse kan foregå i gruppemøter/veiledning. For en del studenter vil det være ønskelig med ytterligere veiledning underveis i arbeidet med masterprosjektet. Det er opp til studenten selv å ta kontakt med og gjøre avtaler med eventuelle biveiledere blant instituttets ansatte.

Forelesninger og studentstyrte aktiviteter

Masterprogrammet er bygget på hver enkelt students initiativ, tilstedeværelse og deltakelse. I perioder vil Studentene arbeide i grupper for å gjennomføre felles faglige aktiviteter. Eksempler på dette er planlegging og gjennomføring av studentstyrt forelesningsprogram, utstillingsaktivitet og studieturer.

Forelesninger og seminarer belyser aktuelle/relevante spørsmål i kunst, filosofi og kulturteori. Det inkluderer forelesninger av Institutt for kunst sine ansatte og gjestelærere, samt seminarer for fordypning og diskusjoner. Forelesninger og seminarprogram tilbys på hvert emne.

Studentstyrt forelesningsprogram

Masterstudentene i andre studieår er ansvarlige for planlegging og gjennomføring av det årlige gjesteforeleserprogrammet. Student representanter planlegger og organiserer forelesningsprogrammet.

MA 1 seminar «Praksis i kontekst»: I løpet av andre semester (MAKU 2) vil studenter presentere utvalgte arbeider sett i lys av egen praksis for faglige ansatte og sine medstudenter.

MA 2 seminar «Praksis i kontekst»: I løpet av tredje semester (MAKU 3) skal studenten gi en presentasjon med relevans for masterprosjektet som helhet. I presentasjonen skal studenten problematisere og kontekstualisere arbeidet sitt.

Skrivekurs

Undervisningstilbudet omfatter en serie korte kurs og individuell veiledning med fokus på tekstproduksjon og ulike tekstlige praksiser. Veiledning tilbys i både faglig og kreativ skriving.

Profesjonsforberedelser

Profesjonsforberedende kurs tilbys gjennom hele studiet. Ulike praksiser og kunstnerroller blir satt i perspektiv og diskutert av en rekke aktører fra ulike deler av samtidskunstfeltet. Innholdet kan variere fra år til år for å imøtekomme aktuelle faglige interesser og behov.

Vurderingsformer: Mappevurdering ved avslutting av semester 1-3 med to faglige ansatte, hvorav den ene er hovedveileder. Masterprogrammet avsluttes med eksamen i semester 4, med hovedveileder og to eksterne sensorer.

Karakterskala: Bestått / Ikke bestått.

 

Vitnemål og vitnemålstillegg: Vitnemål blir skrive ut etter at graden er fullført.

Grunnlag for videre studium: Fullført og bestått studium gir Mastergrad i kunst. Master graden gir grunnlag for å søke opptak til PHD program i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Evaluering: Masterprogrammet blir kontinuerlig evaluert i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved Universitetet i Bergen.

Programansvarlig: Programstyret har ansvar for koordinering av studieprogrammet, og gir råd til institutt og fakultet i saker som angår faglige prioriteringer, emner og kvalitetsutvikling.

 

Administrativt ansvarlig: Fakultet for kunst, musikk og design, v/Institutt for kunst har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon: Ta gjerne kontakt med studieveileder på programmet dersom du har spørsmål: Studieveileder@kmd.uib.no Tlf 55 58 7300