Hjem
Utdanning

Studieplan for MAKUNST Masterprogram i kunst, vår 2023

Omfang og studiepoeng

Masterprogrammet er en toårig fulltidsutdanning som omfatter fire semestre og gir 120 studiepoeng.

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningsspråk

English.

Studiestart - semester

Høst. Det er obligatorisk oppmøte ved semesterstart.

Mål og innhald

Masterstudiet i kunst utdanner studenten for en avansert virksomhet som samtidskunstner. Utdanningen gir studenten spesialiserte kunstfaglige kvalifikasjoner for å arbeide profesjonelt i et sammensatt og samtidig kunstfelt. Studenten utvikler en inngående innsikt i fagområde, som inkluderer kreativ tenkning, kunstnerisk utviklingsarbeid, prosjektledelse og kompetanse.

En sentral målsetting i masterprogrammet er utvikle og gjennomføre selvstendige kunstprosjekt. Masterprosjektet utgjør hovedkomponenten i programmet. Hver student definerer sitt eget kunstneriske prosjekt. Masterprosjektet utvikles gjennom undersøkelser, eksperimentering, kritikk og diskusjon med hovedveileder, andre faglige tilsatte, gjestelærere og medstudenter, og slik stimulere til kontinuerlig kritisk refleksjon av egen og andres kunstneriske praksis.

Masterprosjektet ivaretas i emnene ART300, ART320, ART330 og ART350.

Kunstakademiets faglige og tekniske kompetanse omfatter fotografi, grafikk, installasjon, keramikk og leire, lyd, maleri, performance, skulptur, tegning, tekstil, video og det digitale. Masterprogrammet åpner også for kunstneriske praksiser som ikke er knyttet til bestemte medier og materialer.

Verksteder og laboratorier representerer en metodebasert tilnærming til kunstnerisk praksis. Her tilbys faglig ekspertise og individuell veiledning. Studentene får støtte i arbeidet med å gi sine kunstneriske idéer og intensjoner form. Samtidig får de kunnskap om materialets og mediets betydning i kunstnerisk praksis.

Studentene skal gjennom sitt masterprosjekt få kjennskap til kunstnerisk utviklingsarbeid og dets metoder. Kunstnerisk utviklingsarbeid tar utgangspunkt i kunstnerens særlige erfaringer og refleksjon, og bidrar med kunnskapsutvikling på kunstnerisk grunnlag, i form av kunstneriske resultater, så vel som tekst og andre medier.

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avsluttet program ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap og ferdigheter:

 • Utvikle og gjennomføre et komplekst større, selvstendig kunstprosjekt og visse det ut i en offentlig sammenheng.
 • Ha avansert kunnskap om å kunne anvende sentrale tema og teorier problemstillinger prosesser verktøy og metoder innen fagområdet.
 • Identifisere og vurdere kunstneriske og etiske problemstillinger.
 • Analysere, formulere og formidle intensjoner, verdier og mening i kunstnerisk arbeid til et publikum med varierende/ulik kunstkompetanse.
 • Anvende faglig kunnskap, ferdigheter og kompetanse på et avansert nivå.
 • Har kunnskap om kunstnerisk utviklingsarbeid og kritisk reflektere over og anvende i egen praksis.
 • Etablere, opprettholde, administrere og presentere en profesjonell kunstpraksis

Generell kompetanse:

 • Arbeide målrettet selvstendig og effektivt med andre for å initiere kunstneriske prosjekter.
 • Vurdere eget kunstnerisk arbeid, og ta ansvar for egen faglig utvikling.
 • Kan anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder.
 • Analyser og artikulere kritisk refleksjon over egne og andres kunstnerisk praksis.
 • Ha kunnskap om relevant samtids kunst og kunstnerisk utviklingsarbeid, og anvende kunnskap om dette i egen praksis

Opptakskrav

Masterprogrammet i kunst bygger på bachelorgrad i kunst, eller annen relevant utdanning tilsvarende 180 studiepoeng.

Søkerne vurderes ut fra innsendt søknad med motivasjonsbeskrivelse, dokumentasjon av relevant kunstnerisk arbeid, portfolio, og intervju.

Krav til motivasjonsbeskrivelsen

Motivasjonsbeskrivelsen bør ha et omfang på 1 til 2 A4-sider. Den skal beskrive:

 • Hvorfor søkeren ønsker å bli tatt opp til Masterprogrammet i kunst, og hvilke forventinger hen har til masterstudier ved Kunstakademiet.
 • Hvordan søkeren arbeider kunstnerisk, hvilke metoder, medier m.m. hen har intensjoner om å bruke.
 • Søkerens kritiske refleksjoner og tanker rundt egen kunstnerisk produksjon så langt.
 • Hvilke kunstneriske temaer eller problemstillinger søkeren ønsker å utforske gjennom masterstudiet.
 • Hvilken kontekst søkeren relaterer egen kunstnerisk praksis til.

Krav til mappe: Mappen bør inneholde dokumentasjon av relevant kunstnerisk produksjon som viser at søkeren er kvalifisert for å gjennomføre et selvstendig masterprosjekt.

Språkkrav:¿For å kunne delta i programmet, må søkeren beherske engelsk ved studiestart. Arbeidsspråk er engelsk og norsk/skandinavisk. Veiledning tilbys på begge språk. g anvende kunnskap om dette i egen praksis

Innføringsemne

ART300 Introduksjon til Kunstpraksis og REF300.

Obligatoriske emne

Kunstpraksis er studieprogrammets spesialiseringsemner og disse er obligatoriske: ART300, ART320, ART330 og ART350.

Kjernen i kunstpraksis er å utvikle egen kunstneriske praksis, sett i sammenheng med kunstens plass i kultur og samfunn. Grunnlaget for profesjonalitet utvikles gjennom profesjonsforberedende undervisning. Studenten vil med utgangspunkt i sitt masterprosjekt utvikle og fremstille kunstneriske resultat til offentlig vurdering.

Refleksjon:

Obligatoriske emner er REF300 og REF310.

Dette er kontekstualiserende støtteemner til kunstpraksis. Gjennom ulike undervisningsformer for eksempel forelesninger, seminarer og gruppediskusjoner vil studenten utvikle et faglig begrepsapparat og en analytisk forståelse for kunst. Utvikling av skriftlige ferdigheter inngår som en gjennomgående del av studieopplegget. Undervisningen bidrar til å styrke studentenes evne til kritisk refleksjon og formidling.

Spesialisering

ART300, ART320, ART330 og ART350.

Tilrådde valemne

Det anbefales at studenten velger valgemner frå Fakultet for kunst, musikk og design sin emneportfolio.

Mediumspesifikk emner: Tekniske og metodiske støtteemner til kunstpraksis. Dette er valgfrie emner for Masterstudenter. Emnene underviser i metodebaserte tilnærminger som støtte i arbeidet med å gi ideer og intensjoner form. Samtidig får studentene kjennskap og forståelse for materiale, medium og fagtradisjoner.

I tillegg anbefales det at studenten velger prosjekt- og forskningsbaserte valgemner (PRO-emner) fra Kunstakademiets emneprotefølje.

Rekkefølgje for emne i studiet

Det er rekkefølgekrav for emner i emnegruppen for kunstpraksis og medium/metode emner. Disse er definert i emnebeskrivelsene.

Delstudium i utlandet

Det legges til rette for studentutveksling/eksterne prosjektperioder for studenter i andre semester (vårsemesteret). Dette skal forhåndsgodkjennes av studentens hovedveileder.

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir utpekt en hovedveileder for den enkelte masterstudent for alle emner i kunstpraksis. Hovedveileder er studentens faglige hovedkontakt. Hovedveileder er en støttespiller i studentens utvikling av egen kunstnerisk praksis, og har ansvar for å vurdere studentens progresjon. Den løpende samtalen med hovedveileder er avgjørende og obligatorisk. I veiledningen vil refleksjon, konsept og metode aspekter bli diskutert. Emnet fokuserer på studentens utvikling og gjennomføring av egne kunstneriske prosjekter.

Studiet forutsetter evne til å arbeide selvstendig, og studentene er i stor grad ansvarlige for egen progresjon. Studentene styrer selv egne kunstneriske arbeidsprosesser, og velger - i samråd med sin hovedveileder - hvilken form for faglig fordypning som er nødvendig og hensiktsmessig i deres praksis. Dette gjøres hvert semester i form av en individuell plan som skal leveres inn.

Hovedveileder organiserer gruppeveiledninger, hvor det forventes at studenten deltar aktivt. I tillegg forventes det av studenten å ha dialog med andre faglige ansatte, medstudenter og gjestelærere. Studentene er velkomne til å organisere egne gruppekritikker og kollokvier.

Refleksjon er integrert med kunstnerisk praksis gjennom hele studieløpet. Refleksjonsemne omfatter nyere kunsthistorie og relevant teori fra andre humanistiske og estetiske fagområder. Refleksjonsemner bidrar til å styrke studentenes evne til kritisk refleksjon og formidling, samt støtte studentenes arbeid med utforming av prosjektbeskrivelser mm. Det legges vekt på både skriftlig og muntlig presentasjon.

Sentrale nøkkelord: Veiledning (individuell/gruppe), seminar, utvikling av egen kunstnerisk praksis, øvelser og ferdighetsutvikling, selvstyrt arbeid i atelier, forelesninger, muntlige presentasjoner og skriftlige oppgaver.

Vurderingsformer

Kunstakademiet støtter aktive læringsprosesser som tar utgangspunkt i undersøkende og skapende tilnærminger. En rekke vurderingsformer vil derfor brukes for å vurdere studentens læringsutbytte. En utstrakt vurderingsform inkluderer mappevurderinger, som kan bestå av skriftlige og muntlige komponenter, men studenter kan også gjennomgå vurderingsformer slik som skriftlige hjemmeoppgaver, muntlige presentasjoner, arbeidsøvelser, teknikk- og metodeøvelser og gruppeoppgaver.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått.

Vitnemål og vitnemålstillegg

Vitnemål blir skrive ut etter at graden er fullført.

Grunnlag for vidare studium

Fullført og bestått studium gir Mastergrad i kunst. Master graden gir grunnlag for å søke opptak til PHD program i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Evaluering

Bachelorprogrammet blir kontinuerelig evaluert i tråd med retningslinene for kvalitetssikring ved UiB. Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no

Programansvarleg

Programstyret ved Kunstakademiet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design, v/Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

studierettleiar.kmd@uib.no. Tlf 4755587300