Hjem
Utdanning

Studieplan for MAPS-PED Pedagogikk, master, 2 år, haust 2020

Namn på grad

Mastergrad i pedagogikk.

Omfang og studiepoeng

Masterprogrammet i pedagogikk har eit omfang på 120 studiepoeng og normert til 2 år.

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningsspråk

Norsk.

Studiestart - semester

Det er oppstart av studiet annakvart år, hausten 2015, 2017 osv.

Mål og innhald

Målet med masterprogrammet er at studentane skal få inngåande kunnskap om og sjølv utvikle forskingsbasert pedagogisk kunnskap. Innhaldet i programmet er knytt til forskingsområda ved Institutt for pedagogikk.

I den første delen av studiet står samanhengen og spenninga mellom ulike kunnskapsformer, læringssyn, utdanningspolitikk og pedagogiske praksisar sentralt. Desse samanhengane og spenningane vil bli belyst og drøfta både som aktuelle samfunnsfenomen og som grunnleggande pedagogisk-filosofiske problemstillingar. Sentrale pedagogiske tema som læring, kunnskap og utdanning, blir belyst og drøfta i ulike kontekstar som for eksempel utdanningsinstitusjonar, forvaltning, bedrifter og organisasjonar. Studiets andre del skal kvalifisere studentane til å planlegge og gjennomføre eit sjølvstendig vitskapleg arbeid (masteroppgåve tilsvarande 60 studiepoeng). Dette inneber og kompetanse til å vurdere pedagogisk forskings- og utviklingsarbeid.

Samla sett skal studiet kvalifisere studentane til pedagogisk forskingsarbeid, samt å planlegge, vurdere, analysere og lede pedagogiske prosessar i utdanningsinstitusjonar, forvaltning, bedrifter og organisasjonar.

Læringsutbyte

Ein kandidat som har fullført utdanninga forventast å ha oppnådd følgjande

læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

 • Kandidaten har avansert kunnskap innan fagområdet pedagogikk, og spesialisert innsikt i det området som masteroppgåva omhandlar
 • Kandidaten har avansert kunnskap om fagets historie, tradisjon, eigenart og plass i samfunnet
 • Kandidaten har inngåande kunnskap om fagområdets vitskaplege teoriar og metodar

Ferdigheiter:

 • Kandidaten kan analysere pedagogiske spørsmål og problemstillingar
 • Kandidaten kan nytte pedagogisk kunnskap på nye område der pedagogikk er relevant
 • Kandidaten kan formidle faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innanfor fagområdet både skriftleg og munnleg
 • Kandidaten kan gjennomføre eit sjølvstendig avgrensa forskingsprosjekt under rettleiing, og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer

Generell kompetanse:

 • Kandidaten kan bruke relevante metodar for forsking på ein sjølvstendig måte
 • Kandidaten kan arbeide sjølvstendig med praktisk og teoretisk problemløysing
 • Kandidaten kan medverke til nytenking og innovasjonsprosessar

Opptakskrav

Opptakskrav

Opptaksgrunnlaget til master i pedagogikk er 90 studiepoeng med faglig fordypning (spesialisering)

Du kan søke opptak med:

Bachelorgrad i pedagogikk

Førskulelærar- eller lærarutdanning og PPU

For andre utdanningar som tilsvarer ein bachelorgrad er det et krav om at minimum 60 av studiepoenga er pedagogikk.

Der spesialisering i graden ikkje er spesifisert blir alle emne i bachelorgraden brukt i poengutrekninga

 • Master i pedagogikk er eit norskspråkleg masterprogram med norskkrav. Det presiseras at søkerane må ha god skriftleg og munnleg førestellingsevne og må aktivt kunne delta i undervisning og gruppearbeid.

Sjå utfyllande opptaksreglement for masterprogrammet i pedagogikk for meir informasjon. 

Obligatoriske emne

Ein mastergrad i pedagogikk består av følgjande obligatoriske emne:

 • PED311 Pedagogisk filosofi (15 sp)
 • PED313 Kunnskap og kunnskapsprosessar (15 sp)
 • PED312 Forskingsmetode (15 sp)
 • PED314 Fordjuping og prosjektplan (15 sp)
 • PED395 Masteroppgåve i pedagogikk (60 sp)

Rekkefølgje for emne i studiet

1. semester:

 • PED311 Pedagogisk filosofi (15 sp)
 • PED313 Kunnskap og kunnskapsprosessar (15 sp)

2. semester:

 • PED312 Forskingsmetode (15 sp)
 • PED314 Fordjuping og prosjektplan (15 sp)

3. og 4. semester:

Undervisningsmetodar

Studiet baserer seg på deltakaraktiviserande og samspelsorienterte arbeidsformar og kombinerar forelesingar med litteraturstudiar, og fysiske og nettbaserte seminar. Skriving er ein viktig del av læringsprosessen i studiet. Praksis inngår ikkje i studiet.

Vurderingsformer

Det blir lagt vekt på at studentane skal få erfaring med ulike vurderingsformer. Heimeeksamen, mappevurdering, prosjektplan, masteroppgåve og munnleg eksamen er formene som vert nytta.

Karakterskala

Ved sensur av dei ulike emna nyttast karakterskalaen A-F eller greidd/ikkje greidd.

Vitnemål og vitnemålstillegg

Vitnemål blir skrive ut etter at graden er oppnådd.

Grunnlag for vidare studium

 Ein mastergrad i pedagogikk kvalifiserer til å søkje opptak til forskarutdanning.

Relevans for arbeidsliv

Studieprogrammet gjev ein brei pedagogisk kompetanse i spørsmål som handlar om læring, kunnskap og kommunikasjon. Dette er kompetanse som blir stadig meir etterspurt både i offentleg og privat sektor. Mastergraden i pedagogikk kvalifiserar til ei rekkje yrke der lærings- og utviklingsoppgåver står sentralt, t.d. innan opplæringsinstitusjonar, rådgiving, personalbehandling, organisasjonsutvikling, kulturformidling og helsefremjande arbeid. Mastergraden kvalifiserar til leiarstillingar i utdannings- institusjonar, bedrifter og organisasjonar der læring og formidling inngår i verksemda.

Evaluering

Masterprogrammet blir kontinuerlig evaluert i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB. Emne og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no

Programansvarleg

Undervisingsutvalet ved Institutt for pedagogikk har ansvar for fagleg innhald, oppbygging av studiet og kvaliteten på studieprogrammet.

Administrativt ansvarleg

Studieseksjonen ved Det psykologiske fakultet har det administrative ansvaret for programmet.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål: Studieveileder.psyfa@uib.no telefon 55582710.