Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
FAQ

Ofte stilte spørsmål - PPU i samfunnsfag

Er du interessert i å bli lærer i samfunnsfag? Her vil du kunne finne svar på ofte stilte spørsmål.

Hovedinnhold

Jeg ønsker å bli lærer i samfunnsfag i videregående skole. Hvordan blir jeg det?

Man kan bli lektor i ungdomsskolen og i videregående skole på to måter:


Bør jeg velge lektorprogrammet eller studieløpet med PPU som påbygging?

Noen momenter som kan hjelpe deg til å velge rett.


Hva skal til for å ha undervisningskompetanse i et fag?

Hvilken kompetanse som kreves for å undervise i et fag omtales i Forskrift til opplæringsloven § 14.

«...For å undervise i norsk, samisk, norsk teiknspråk, matematikk eller engelsk på ungdomstrinnet krevst det at vedkommande har minst 60 studiepoeng som er relevante for faget. For å undervise i andre fag på ungdomstrinnet krevst det at vedkommande har minst 30 studiepoeng som er relevante for faget. Dette gjeld ikkje for valfaga, utdanningsval og arbeidslivsfag...»
«...For å undervise i den vidaregåande skolen krevst det at vedkommande har minst 60 studiepoeng som er relevante for faget. Dette gjeld ikkje for prosjekt til fordjuping...»

Ved tilsetting og fordeling av undervisning i skolen er det arbeidsgiver som har ansvar for at forskriften følges og som til syvende og sist vurderer hva som er relevant for faget. Men UiB har selvfølgelig sine synspunkt på hva som relevant og nødvendig for undervisning i et fag, og det danner utgangspunkt for hvilke emner som inngår i lektorprogrammet og hvilke krav til faglig spesialisering som stilles til opptak til PPU.


Kan dere på UiB ta en titt på fagbakgrunnen min og vurdere om/bekrefte at jeg har undervisningskompetanse i f.eks. medievitenskap?

UiB kan ikke gjøre vedtak om at en person har undervisningskompetanse i et fag eller ikke (se punktet ovenfor). UiB kan kun avgjøre om man fyller UiBs opptakskrav til PPU i et fag. En skole som skal ansette deg kan evt. be UiB om råd når de skal vurdere om du har nødvendig fagbakgrunn for å undervise, men det er ikke UiB som tar den endelige avgjørelsen på om du er kvalifisert.

 

Hva er opptakskravene til PPU?

For opptak til PPU på UiB er det både generelle krav og krav til konkret fagbakgrunn i minst ett fag. Når det gjelder krav for det enkelte samfunnsfag, se denne oversikten.

Vær oppmerksom på at opptakskravene til PPU kan være ulike på ulike institusjoner.


Hvilke emner bør jeg ta for å kvalifisere for opptak i f.eks. samfunnsfag og geografi etter endt bachelor-/mastergrad?

SV-fakultet har utarbeidet en oversikt over anbefalte emner for undervisning. Hvis du følger anbefalingene vil du være sikker på å oppfylle fagkravene for opptak til PPU ved UiB.


Jeg har utdanning fra annet universitet/høgskole. Hvordan finner jeg ut om jeg er kvalifisert for opptak og eventuelt hvilke emner jeg må ta for å kvalifisere meg?

Send inn dette skjemaet, sammen med karakterutskrift. Legg enten ved kopi av relevante emnebeskrivelser (evt. også pensumlister), eller oppgi lenke til der dette kan finnes på nett. Du vil motta et skriftlig svar med vurdering av hva som kan godkjennes som del av opptakskravet og eventuelt hvilke emner du må ta for å kvalifisere.


Jeg har all min utdanning fra UiB, men er usikker på om jeg oppfyller de faglige opptakskravene. Hvem kan jeg kontakte?

Du kan ta sende en epost til studieveileder.svfa@uib.no. Det er fagmiljøet som vurderer om du har den rette sammensettingen av fag.


Jeg mangler noen emner for å være kvalifisert for opptak til PPU. Er det mulig å ta de manglende emnene i neste semester? 

For å kunne ta emner på SV-fakultetet, må du ha en studierett på UiB:


Jeg mangler 10 studiepoeng på å være kvalifisert for PPU heltid ved UiB. Kan jeg ta de 10 siste studiepoengene parallelt med PPU?

Nei. Alle opptakskrav må være dekket før du starter på studiet.


Jeg har tatt PPU, og etterpå har jeg tatt 60 sp i et annet undervisningsfag. Må jeg da ta PPU på ny for å være formelt kvalifisert til å undervise i dette faget?

Nei. I følge forskriften kreves pedagogisk utdanning og tilstrekkelig fagbakgrunn. Når du har tatt PPU er kravet om pedagogisk utdanning dekket og du trenger ikke ta det på ny selv om du nå har utvidet fagkompetansen din til andre fag.


Er det mulig å ta PPU på deltid?

Nei, UiB tilbyr per 2021 ikke PPU på deltid. Det er ikke mulig å ta UiBs heltids-PPU på deltid ved å spre emnene over mer enn ett år. Heltidsstudiet må tas i løpet av ett år.


Finnes det bare en type PPU?

UiB tilbyr PPU for allmennfag (PPUA), dvs. ettårig praktisk-pedagogisk utdanning tilpasset undervisning i allmennfag. For realfag sin del betyr det fag som matematikk, fysikk, kjemi, biologi, naturfag og geofag. Dette finnes i tillegg en PPU-variant rettet mot undervisning i yrkesfag (PPY). De to variantene bygger på ulike nasjonale rammeplaner og har ulikt innhold og opptakskrav. Se evt. rammeplan for PPUA og rammeplan for PPUY.
PPU (enten A eller Y eller begge deler) tilbys på de fleste universitet og høgskoler. Vær oppmerksom på at opplegg og opptakskrav for kan være forskjellig fra institusjon til institusjon, så sjekk institusjonenes nettsider


Jeg har PPUY fra før, men har nå tatt 60 sp matematikk for å kunne undervise i matematikk. Må jeg da ta PPUA?

Nei. For fast tilsetting som lærer i skolen kreves det PPU (eller tilsvarende pedagogisk utdanning). Dersom man har tilstrekkelig fagbakgrunn i et allmennfag, f.eks. samfunnsfag, men har PPUY i stedet for PPUA, er man likevel formelt kvalifisert i tråd med forskriften. Man trenger ikke ha hatt PPU knyttet til «sine undervisningsfag». Det er nok å ha PPU og å ha tilstrekkelig fagbakgrunn i det aktuelle faget.


Er det krav om mastergrad for å kunne ta PPU?

Fra og med 2019 er det være krav om master for opptak til PPU (gjelder PPUA som UiB tilbyr).


Er det andre steder enn på UiB jeg kan ta PPU?

Ja. De fleste universiteter og høgskoler tilbyr PPU, både PPUA og PPUY. Vær oppmerksom på at opplegg og opptakskrav kan være forskjellig fra institusjon til institusjon, så sjekk institusjonenes nettsider.