Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
SV-valg 2022

Kunngjøring av valg ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2022

I løpet av våren skal det nye medlemmer fra gruppe B (midlertidig ansatte) og gruppe D (studenter) til fakultetsstyret og samtlige instituttråd.

en mann er skjult bak en megafon, illustrerer en person som kunngjør noe
Foto/ill.:
Illustrasjon av Pressmaster fra Pexels

Hovedinnhold

Manntall

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB, jf Valgreglementet § 6

Manntall over ansatte

Manntall over studenter 

Valg fra gruppe B til fakultetsstyret

Det skal velges nye representanter til fakultetsstyret fra gruppe B og D for perioden 01.08.2022 - 31.07.2023.

Til fakultetsstyret skal det velges:

 • ett medlem og ett varamedlem av og blant gruppe B (representanter for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling).
 • to medlemmer og minst to varamedlem av og blant gruppe D (studentene).

Forlenget frist for å foreslå medlemmer fra gruppe B: 2. mai kl 12.00.

Valgform, -måte og -periode

Valget holdes som preferansevalg.

For gruppene B holdes det elektroniske valg, men mindre det i en gruppe bare er foreslått så mange kandidater som det antallet som skal velges som medlemmer og varamedlemmer, og det går fram av forslaget hvem som foreslås som henholdsvis medlemmer og varamedlemmer. I så tilfelle, foretas valget av det avtroppende fakultetsstyret som valgforsamling.

Valgperiode for elektronisk valg fra gruppe B: 18. mai kl. 09:00 - 23. mai kl. 12:00.

For gruppe D, studentene, skjer valget i valgforsamling. Valg av medlemmer fra gruppe D organiseres av Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Hvordan fremme forslag?

For at et forslag skal være gyldig, gjelder disse kravene:

 • Forslaget må være skriftlig og det må fremgå tydelig av forslaget hvem som er forslagsstiller(e). Forslaget sendes til bjorn.petersen@uib.no Ved flere forslagsstillere er det tilstrekkelig at én av forslagsstillerne sender inn forslaget. Valgstyret vil be om bekreftelse per epost fra de øvrige forslagsstillerne i etterkant.
 • Forslag på kandidat til styringsorgan skal være fremmet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder. 
 • Forslagsstiller må ha stemmerett i et valg for å ha rett til å foreslå kandidat til samme valg (gruppene A, B og C utgjør hver sin valgkrets).
 • Ingen forslagsstiller kan skrive under på mer enn ett forslag.
 • En forslagsstiller kan ikke foreslå seg selv som kandidat.
 • De foreslåtte må være valgbare (se § 8 Valgbarhet og rett til å kreve fritak i UiBs valgreglement
 • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
 • Forslaget må være kommet inn til Valgstyret innen fristen 2. mai kl. 12.00.

Valg til instituttråd 

Det skal velges nye representanter til instituttrådene fra gruppe B og D for perioden 01.08.2022 - 31.07.2023.

Som hovedregel skal instituttrådene ha følgende størrelse og sammensetning, i tillegg til instituttleder:

 • fire medlemmer og minst to varamedlemmer av og blant gruppe A (representanter for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling)
 • to medlemmer og minst to varamedlemmer av og blant gruppe B (representanter for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling)
 • ett medlem og minst ett varamedlem av og blant gruppe C (representanter for teknisk og administrativt tilsatte).
 • to medlem og minst to varamedlemmer av og blant gruppe D (studentene).

Valgform, -måte og -periode

Valget holdes som preferansevalg.

For gruppene B holdes det elektroniske valg, men mindre det i en gruppe bare er foreslått så mange kandidater som det antallet som skal velges som medlemmer og varamedlemmer, og det går fram av forslaget hvem som foreslås som henholdsvis medlemmer og varamedlemmer. I så tilfelle, foretas valget av det avtroppende instituttrådet som valgforsamling.

Valgperiode for elektronisk valg: 18. mai kl. 09:00 - 23. mai kl. 12:00. Det blir separate valg for gruppe A, B og C, men de holdes samtidig.

For gruppe D, studentene, skjer valget med fagorgan som valgforsamling. Valg av medlemmer fra gruppe D organiseres av Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Hvordan fremme forslag?

For at et forslag skal være gyldig, gjelder disse kravene:

 • Forslaget må være skriftlig og det må fremgå tydelig av forslaget hvem som er forslagsstiller(e). Forslaget sendes valgsekretær bjorn.petersen@uib.no.
 • Forslag på kandidat til styringsorgan skal være fremmet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder. 
 • Forslagsstiller må ha stemmerett i et valg for å ha rett til å foreslå kandidat til samme valg (gruppene A, B og C utgjør hver sin valgkrets).
 • Ingen forslagsstiller kan skrive under på mer enn ett forslag.
 • En forslagsstiller kan ikke foreslå seg selv som kandidat.
 • De foreslåtte må være valgbare (se § 8. Valgbarhet og rett til å kreve fritak i UiBs valgreglement
 • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
 • Forslaget må være kommet inn til Valgstyret innen fristen 2. mai kl. 12.00.

Ved flere forslagsstillere er det tilstrekkelig at én av forslagsstillerne sender inn forslaget. Valgstyret vil be om bekreftelse per epost fra de øvrige forslagsstillerne i etterkant.