Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Frie studiepoeng

Åpne emner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Frie studiepoeng gir uante muligheter! Her finner du oversikt over emner som er åpne for studenter fra andre studieprogrammer våren 2023

Hovedinnhold

Frie studiepoeng gir deg mulighet til å gi studiet faglig bredde og å utforske et nytt interessefelt som kan bli en viktig tilleggskompetanse i vidre studier og arbeidsliv.

Hvis du har spørsmål om valg av frie studiepoeng kan du ta kontakt med ein studieveileder for veiledning.

Sosiologisk institutt

Sosiologien handler om å forstå korleis menneska vert forma av samfunnsforhold, samstundes som dei sjølve kan endra desse vilkåra gjennom handlingane sine.

MET102 - Samfunnsvitskapleg metode
SOS101 - Klassisk og moderne sosiologisk teori
SOS111 - Familien i endring
SOS116 - Klasse, stratifikasjon og sosial mobilitet
SOS120 - Digital Sociology
SOS201 - Sosiologisk forsking: Teori og metode
SOS202 - Bacheloroppgåve i sosiologi

Institutt for politikk og forvaltning

Politikk og forvaltning er eit fag innen statsvitskapen som tar for seg samfunnet sin politiske organisering og styringsformer, korleis grunnlaget deira vert utvikla og endra, og kva slags konsekvensar dette har.

GOV101 - Organisasjonsteori
GOV104 - Politisk teori og styreformer
GOV108 - Climate Policy
GOV109 - Climate Policy
GOV212 - Klima, kriser og samfunnstryggleik. Handtering av uregjerlege samfunnsutfordringar
GOV213 - Helse- og velferdspolitikk - Makt og innverknad
GOV214 - Kunnskapens institusjonar, ekspertise og politikk
GOV215 - Organisasjons- og institusjonsanalyse for offentleg sektor
GOV216 - Constitutions, Courts and Politics
GOV217 - Gender and Power in Contemporary Politics
GOV251 - Bacheloroppgåve i administrasjon og organisasjonsvitskap

Institutt for sammenliknende politikk

Samanliknande politikk er eit fag innen statsvitskapen som gir deg innsikt i politiske system i andre land og i deira politiske historie

EUR105 - European Union Institutions, Politics, and Policies
SAMPOL105 - Stats- og nasjonsbygging
SAMPOL106 - Politiske institusjonar i etablerte demokrati
SAMPOL107 - Politisk mobilisering
SAMPOL120 - Scandinavian Politics and Government
SAMPOL203 - Comparative Arctic Indigenous Governance
SAMPOL214 - Political Economy
SAMPOL226 - Populism and its Consequences for Liberal Democracy
SAMPOL232 - Russian Politics
SAMPOL233 - Forsvar og totalforsvar i etablerte demokrati
SAMPOL260 - Bacheloroppgåve i samanliknande politikk

Institutt for økonomi

Samfunnsøkonomi handlar om korleis individ, bedrifter, styresmakter og nasjonar tar beslutningar om bruk og fordeling av samfunnets ressursar.

ECON110 - Mikroøkonomiske grunnomgrep og marknadsteori
ECON130 - Makroøkonomi
ECON217 - Challenges of Global Poverty
ECON218 - Næringsstruktur og internasjonal handel
ECON225 - Politisk økonomi - økonomiske perspektiver
ECON229 - Arbeidsmarknadsøkonomi
ECON240 - Statistikk og økonometri
ECON263 - Bedriftsøkonomi for samfunnsøkonomar
ECON290A - Bacheloroppgave med rettleiing
ECON290B - Bacheloroppgave utan rettleiing

Institutt for informasjons- og medievitenskap

For deg som har lyst å lære å programmere, eller er interessert i mediebruk, mediepåverknad og forholdet mellom publikum og medieinnhald.

DIGI114 - Grunnkunnskap om Kunstig Intelligens
DIGI115 - Data og demokrati

DATA110 - Innføring i programmering

AIKI110 - Kunstige agentar

INFO104 - Formelle metodar for informasjonsvitskap
INFO110 - Informasjonssystem
INFO135 - Vidarekommande programmering
INFO215 - Web Science
INFO216 - Knowledge Graphs
INFO263 - Interaksjonsdesign og prototyping
INFO284 - Machine Learning
MEVI102 - Mediebruk: Teori og metode
MEVI221 - Medieinstitusjonar: Marknad og demokrati
MEVI223 - Medieestetikk: Historie og teori

Institutt for sosialantropologi

Sosialantropologi handlar om det kulturelle mangfoldet blant mennesker verden over og de sosiale prosessene som utfolder seg i dette mangfoldet.

SANT102 - Sosialt liv i globalt perspektiv
SANT103 - Materialitet: miljø, stad og økonomi
SANT215 - Komparativ regional etnografi
SANT260 - Bacheloroppgåve
SANT275 - Etnografi i praksis
SANT280-15 - The Frontier of Anthropological Research: Anthropology of humanitarianism
SANT285-7 - Current Anthropological Research: Schnitzel in a Pita with Hummus: The Anthropology of Israeli/Palestinian Food

Institutt for geografi

Geografi er studiet av samspillet mellom miljø, natur og samfunn.

CET201 - Berekraftig innovasjon

GEO111 - Landformdannande prosessar
GEO124 - Regional utvikling
GEO204 - Kvantitativ metode
GEO206 - Kvalitativ analyse
GEO212 - Terrestriske klima- og miljøendringar
GEO222 - Sustainability in an Urbanising World
GEO283 - Geografiske tilnærmingar til klimatilpassing og -forebygging

Systemdynamikk

GEO-SD230 - Introduction to Integrated Development Planning with the Threshold 21 Model Framework
GEO-SD330 - Natural Resources Management