Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Klage og begrunnelse på eksamen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Du kan be om begrunnelse og klage på karakterfastsettingen etter en eksamen. Du kan også klage hvis du mener det er gjort feil i bedømmelsen eller gjennomføring av eksamen. Fristen for å be om begrunnelse er 1 uke etter eksamensdato. Fristen for å klage på karakteren er tre uker etter eksamensdato eller tre uker etter at du har mottatt begrunnelsen din.

Hovedinnhold

Begrunnelse på karakteren

Du kan be om begrunnelse på karakteren etter en at sensuren er publisert. Begrunnelsen blir gitt av sensor for oppgaven enten muntlig pr telefon eller skriftlig i Inspera, Studenweb eller via e-post. Behandlingen av begrunnelse for karakterfastsetting kan ta opp til 2 uker.

Hvordan be om begrunnelse på eksamen?

Du kan be om begrunnelse i Studentweb. Når begrunnelsen er klar kan du lese den i Studentweb og i eksamenssystemet.

Ved muntlig eksamen: Du må be sensor om begrunnelse rett etter at du har mottatt karakteren. 

Ved gruppeeksamen og andre eksamener: Hvis du ikke har mulighet til å be om begrunnelse via Studentweb, bruk dette skjemaet. 

Ved klagesensur: Hvis du vil ha begrunnelse på karakteren etter klage på sensur (se under), bruk dette skjemaet. 

Klage på sensur

Du kan klage direkte på karakterfastsettingen uten å be om begrunnelse først, men vi anbefaler at du ber om begrunnelse. Fristen for å klage er tre (3) uker etter at karakteren ble offentliggjort på Studentweb/du mottok begrunnelse dersom du har bedt om dette.

Informasjon om klage og begrunnelse på ex.phil. finnes på en egne nettside.

Muntlig eksamen: Du kan ikke klage på en muntlig eksamen. 

Gruppeeksamen: Ved klage på en gruppeeksamen, klager du på vegne av deg selv, og ikke gruppen som helhet. Alle i gruppen som ønsker å klage, må derfor klage selv. Dersom karakteren blir endret etter klagebehandlingen, gjelder endringen kun for den som har klaget. 

Hvordan klager du på eksamen?

Du klager på eksamensresultatet i Studentweb. I menyen "Mer" finner du "Begrunnelse og klage". Her kan du be om begrunnelse og/eller klage.

Dersom det ikke er mulig å klage via Studentweb, finner du informasjon om dette i Studentweb, samt en lenke til en nettside du kan klage fra. Du klager da ved hjelp av skjemaet du finner til høyre på denne siden (eller på siden "Begrunnelse og klage på karakter").  

Om ny sensurering

Ved klage på karakterfastsettingen skal det gjennomføres blind sensur. Det vil si at ved ny sensurering skal sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen. Det nye resultatet kan være bedre, dårligere eller det samme som i den opprinnelige vurderingen. Vær oppmerksom på at det nye sensurvedtaket fra klagekommisjonen er endelig og derfor ikke kan påklages (jf. Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen).

Behandlingen av en klage på karakterfastsetting tar 3 - 8 uker. Du mottar en e-post når resultatet er klart i StudentWeb.

OBS! Hvis du er ferdig med en grad og skal bestille vitnemål fra UiB må du vente til du har fått svar på klagen din. Hvis karakteren endres er det viktig at det er det endelige resultatet som kommer på vitnemålet.

Klage på formelle feil ved eksamen

Dersom du mener at det er gjort en feil fra universitetets side i forbindelse med gjennomføringen av eksamen så kan du klage på formelle feil ved eksamen. Også i slike tilfeller er klagefristen tre uker (jf. Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen).

Klagen må inneholde en utfyllende beskrivelse av bakgrunnen for klagen, inkludert navn på emnet, dato for eksamensgjennomføring og eksamensform, og klagers kontaktinformasjon.

Du kan sende klage på formelle feil ved eksamen til Det samfunnsvitenskapelige fakultet (post@svfa.uib.no). Dersom klagen ikke etterkommes av fakultetet vil vi videresende saken til Den sentrale klagenemnd ved UiB.