Hjem

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Jan Fredrik Hovden

Førsteamanuensis, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Jan Fredrik Hovden (f. 1969) er dr.polit i medievitskap og er tilsett som fyrsteamenuensis på institutt for informasjons- og medievitskap med samfunnsvitskapleg metode som spesialområde, med vekt på kvantitativ metode.

For tida arbeidar han med ei rekkje større surveystudiar innan to hovudområde. Det fyrste er studier av kulturorientering i sosiale eliter, inkludert studentar, Stortingsmedlemer og leiarar i kulturen, med hovudutgangspunkt i Pierre Bourdieus teoriar. Det andre er studier av koplinga mellom normative og sosiale strukturar i journalistikken, m.a. gjennom ein større longitudinal studie av nordiske journaliststudentar si yrkesorientering.

Hans særskilde interesseområder er kategorisk dataanalyse, Pierre Bourdieu og den tilgrensande franske sosiologiske tradisjonen, klassisk sosiologi, studier av sosiale eliter og utdanningssosiologi.

Ansattside ved UiB