Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Opptak - Ph.d. - Forskerutdanning - Doktorgrad

Opptakskrav

For opptak til ph.d.-programmet forutsettes at søkeren har godkjent utdanning, tilstrekkelig finansiering og godkjent prosjektbeskrivelse og plan for gjennomføring av forskerutdanningen. Planen skal omfatte både forskningsprosjektet og opplæringsdelen.

Hovedinnhold

Søkere som blir tilsatt i stipendiatstilling ved fakultetet, vil få opptak til forskerutdanningen i forbindelse med tilsetting. Søkere med annen arbeidsgiver, må forholde seg til følgende prosess:

Ved opptak blir kandidaten knyttet til et relevant institutt. Det er derfor en forutsetning for opptak at instituttet har kompetanse og kapasitet til å veilede kandidaten. Videre skal fagmiljøet (aktuell veileder) delta aktivt i utformingen av prosjektbeskrivelsen og i opplegget av selve forskerutdanningen.

Utdanningsbakgrunn

Omfanget av utdanningsbakgrunnen må normalt tilsvare en mastergrad på 120 studiepoengs omfang som bygger på en bachelorgrad på 180 studiepoengs omfang (normalt 2+3 år), eller en integrert mastergrad av 300 studiepoengs (5 års) omfang. I mastergraden skal det normalt inngå et selvstendig arbeid av et omfang på minimum 30 studiepoeng.  

Fakultetet følger NOKUT sine retningslinjer i GSU-listen for godkjenning av utenlandsk utdanning. 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet godkjenner også ettårige mastergrader som grunnlag for opptak til ph.d.-programmet dersom betingelsene under er oppfylt. 

For mastergrader som er grunnlag for opptak til ph.d.-programmet gjelder følgende krav:

Den aktuelle graden... 

  1. er en del av en helhetlig høyere utdanning som totalt tilsvarer minst fire års universitetsutdanning i Norge,  
  2. har et nivå tilsvarende kravene til norske mastergrader
  3. kvalifiserer for å søke opptak til et ph.d.-program ved den aktuelle utdanningsinstitusjonen
  4. inneholder tilstrekkelig og relevant metodeopplæring, og 
  5. inneholder et selvstendig arbeid som har et omfang på minimum 30 studiepoeng.

Dersom søkeren kan dokumentere relevante tilleggs emner på masternivå og/eller andre klart forskningsrelevante aktiviteter (vitenskapelig arbeid/produksjon) kan dette inngå i vurderingen av punkt 2, 4 og 5 over. 

Tilstrekkelig og relevant metodeopplæring innebærer at søkeren må dokumentere opplæring i metode på masternivå som er relevant for det planlagte ph.d.-prosjektet. Dersom masterutdanningen ikke inneholder konkrete metodeemner, må søkeren dokumentere hva slags metodeopplæring hen har hatt integrert i andre emner ved å inkludere pensumlister, metodebesvarelser eller tilsvarende dokumentasjon i opptakssøknaden. Søkere som ønsker å knyttes til Institutt for sammenliknende politikk må dokumentere metodeopplæring på masternivå innen både kvalitativ- og kvantitativ metode.

Mastergraden skal vanligvis være innen det fagområdet det søkes opptak til. Mener fagmiljøet at søkeren mangler nødvendige kunnskaper innen fagfeltet, kan fakultetet, etter anbefaling fra fagmiljøet, pålegge tilleggskrav utover den obligatoriske opplæringsdelen i ph.d.-programmet.  

Karakterkrav

Minstekravet for søkere skal normalt være B, eller tilsvarende, både på det selvstendige arbeidet og for mastergraden som helhet. Det blir lagt spesiell vekt på karakteren på det selvstendige arbeidet.

Finansiering

Søkere som ikke blir tilsatt i stipendiatstilling må legge fram dokumentasjon på tilfredsstillende finansiering, både til livsopphold og forskningsutgifter for hele avtaleperioden. Den normerte avtaleperioden tilsvarer 3 år satt av til arbeid med avhandling og opplæringsdel. Programmet gir ikke opptak til søkere som ønsker å finansiere sin egen ph.d.-utdanning.

Dersom søker har finansiering fra en utenlandsk institusjon, må de finansielle ordningene ved sykdom dokumenteres.

Søker må dokumentere tilfredsstillende driftsmidler for gjennomføringen av ph.d.-prosjektet.

Prosjektbeskrivelse

Søkere må levere en prosjektbeskrivelse på 5-8 sider. Enkelte stillingsutlysninger ber om en kortere prosjektskisse til søknaden. I Slike tilfeller må en komplett prosjektbeskrivelse utformes i samråd med veileder kort tid etter opptak og godkjennes før avtale om opptak kan signeres. Prosjektbeskrivelsen skal gjøre rede for tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt eventuelle etiske problemstillinger. Beskrivelsen skal angi framdriftsplan for de ulike delene av forskningsprosjektet. Et budsjett med henblikk på utgifter til drift av ph.d.-prosjektet er påkrevd. Fakultetet har utarbeidet en veiledning for skriving av prosjektbeskrivelse.

Ved vurdering av søknaden vil det bli lagt avgjørende vekt på prosjektets kvalitet og prosjektets gjennomførbarhet innenfor normert tid på tre år.

Krav til engelskferdigheter

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for deltakere i ph.d.-programmet. Søkere kan bli bedt om å dokumentere sine engelskferdigheter ved hjelp av følgende tester med gitte resultater eller bedre:

  • TOEFL - Test of English as a Foreign Language med minimumresultat 575 på Paper-based Test (PBT), eller 90 på internet-Based Test (iBT). Minimum 4,5 I skriftlig prøve
  • IELTS - International English Language Testing Service med resultat 6,5 og minimum 5,5 i alle 4 komponenter

Språk i avhandlingen

Dersom søker ønsker å bruke et annet språk i avhandlingen enn engelsk, norsk, svensk eller dansk, skal søknad om dette leveres sammen med planen for studiet.

Dokumenter