Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Opptak - Ph.d. - Forskerutdanning - Doktorgrad

Avtale om opptak

Alle som blir tatt opp til forskerutdanningen, må inngå skriftlig avtale om dette.

Hovedinnhold

Opptak til forskerutdanningen ved fakultetet gjøres normalt gjeldende for tre år, alternativt fire eller fem år dersom pliktarbeid inngår i finansieringsplanen. Alle som blir tatt opp, må inngå skriftlig avtale om dette. Avtalen sendes til kandidaten sammen med opptaksbrevet og skal returneres til fakultetet i utfylt og signert stand innen en måned.

Avtalen består av tre deler:

Del A. Generell del. Del A skal signeres av doktorgradskandidat, instituttleder og fakultet (dekan).

Del B. Avtale om faglig veiledning i forskerutdanningen. Del B skal signeres av doktorgradskandidat, veileder(e), instituttleder og fakultet (dekan).

Del C. Avtale mellom ekstern institusjon og universitetet om gjennomføring av forskerutdanning. Del C brukes bare for kandidater som enten har ekstern finansiering eller som har arbeidsplass ved annen institusjon enn UiB. Avtalen kan også brukes for kandidater som har arbeidsplass ved annet institutt/fakultet/senter ved UiB enn det kandidaten er knyttet til gjennom opptaksavtalens Del A. Del C skal signeres av doktorgradskandidat, ekstern part og fakultetet (dekan). Kandidater som har arbeidsplass ved Rokkansenteret skal fylle ut del C.

Kandidaten må sørge for at de aktuelle delene av avtalen signeres av veileder(e), instituttleder og eventuelt ekstern part før den sendes til fakultetet. Dekan signerer avtalen på vegne av Universitetet i Bergen. Avtalens originalversjon registreres elektronisk ved fakultetet og returneres til kandidaten. De resterende parter mottar en kopi av den signerte avtalen.

Doktorgradskandidater som er ansatt ved UiB, skal også inngå kontrakt med UiB om rettigheter til eventuell økonomisk utnyttelse av forskningsresultater som frambringes under arbeidet ved UiB. Kontraktinngåelse skjer i forbindelse med tilsettingen i stipendiatstilling.