Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Forskning

Trygdeforskningen sikret i seks nye år

Gruppe for trygdeøkonomi ved Institutt for økonomi er tildelt 31,5 mill. fra Forskningsrådsprogrammet Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM).

- Dette er gode nyheter for velferdsforskningen, sier leder av gruppen, professor Kjell Vaage. Gitt den økonomiske situasjonen både til instituttet og fakultetet, er dette viktige eksterne midler.

Gruppe for trygdeøkonomi ble etablert i 1992 med direktefinansiering fra det daværende Sosialdepartementet. Den teller i dag fire forskere og to forskere i bistillinger i tillegg til assosierte medarbeidere. I vinter vedtok Arbeids- og inkluderings-departementet at deres midler øremerket trygdeforskning, som representerer 10 mill pr år fordelt på tre forskergrupper (ved UiB, UiO og NOVA), skulle overføres til NFR og lyses ut som såkalt Institusjonsforankret strategisk prosjekt. I konkurranse med sju andre miljøer er Gruppe for trygdeøkonomi nå tildelt 31,500,000 av disse midlene, som løper i seks år fra 2010. I tillegg til videreføring av den nåværende gruppen innebærer bevilgningen at gruppen utvides til å inkludere en post doc og en stipendiat.

Trygdegruppen er integrert i Institutt for økonomi UiB med spesiell plikt til å forske, undervise og veilede i trygdeøkonomi. Viktige forskningsområder er trygd og pensjonering, arbeidsmarked, utdanning, familie og helse. Et viktig siktemål for det meste av forskningen har vært å studere hvordan samspillet mellom offentlig politikk og private valg påvirker økonomisk og sosial integrasjon i Norge. Spesielt analyseres faktorer som påvirker overgangen mellom ulike forsørgelsesformer-arbeid, familie, trygd-på kort sikt, og mer langsiktige konsekvenser for integrasjonsprosessen. Gruppen legger vekt på samarbeid med økonomer innenfor tilgrensende forskningsfelt på og utenfor instituttet (Rokkansenteret, SNF/NHH), og andre fagmiljø på universitetet så som sosiologi, samfunnsmedisin og psykologi. Det vil også bli lagt opp til samarbeid med Forskningssenter for sykefravær og rehabilitering, som er under oppstart på Unifob AS.

SV-fakultetets gjeldende forskningsstrategi (2005-2009) har velferd, helse og sosialpolitikk som et prioritert område. Bevilgningen fra NFR til oppretting av institusjonsforankret strategisk prosjekt betyr at Gruppe for trygdeøkonomi kan fortsette - og styrke - sin posisjon som viktig og langsiktig bærebjelke i forskingsaktiviteten om velferdsstaten og velferdsordninger.