Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Doktorgrad

Fakultetets første cotutelle-kandidat

Marte Mangset disputerer fredag 20. november for to doktorgrader samtidig. Hun blir tildelt graden philosophiae doctor (ph.d.) fra Universitetet i Bergen og graden Doctorat de Sciences Po en sociologie fra Institut d’Études Politiques (IEP/Sciences Po) i Paris.

Cotutelle-ordningen gir doktorgradsstudenter tilgang til avtalefestet veiledning fra to samarbeidende forskningsmiljøer. Det forutsettes at doktorgradsstudenten har lengre opphold ved begge de to institusjonene. Etter godkjent avhandling og forsvar tildeles kandidaten begge institusjonenes aktuelle doktorgrad, med klar markering av at det er en cotutelle-grad.

Ordningen ble utformet i Frankrike - derav den franske betegnelsen co-tutelle, som kan oversettes med "sam-veiledning" eller "felles-veiledning". På engelsk brukes betegnelsen "joint PhD supervision", og cotutelle-avtaler inngås nå mellom institusjoner i mange land. Avtalene om felles veiledning inngås på institusjonsnivå, og de to institusjonene anerkjenner med dette hverandres doktorgradsprogram og det faglige miljøet kandidaten inngår i.

Stort utbytte av dobbel tilhørighet

Marte Mangset har under sin stipendiattid hatt arbeidsplass ved begge institusjonene. Flere lange og sammenhengende opphold også ved samarbeidsinstitusjonen har gjort at hun har vært godt integrert i to ulike fagmiljøer. Hun er svært tilfreds med denne doble tilhørigheten, både institusjonelt og faglig/teoretisk. Ved å måtte forholde seg til to ulike sosiologitradisjoner, kan en unngå å følge én teoretisk vei nærmest automatisk fordi dette er den dominerende eller enerådende teoritradisjonen ved det aktuelle instituttet. Stilt overfor to miljøer og to veiledere, måtte jeg ta selvstendige valg, sier Marte Mangset i intervju med Marie-Annick Mazoyer (CSO).

Fagmiljøene ved Sosiologisk institutt ved UiB og ved Sciences Po har også fellestrekk, og hennes to veiledere, Olav Korsnes ved Sosiologisk institutt og Christine Musselin ved Sciences Po, deler en interesse for høyere utdanning, kunnskapssosiologi og komparative studier. 

Ved Sciences Po har Mangset deltatt i forskergruppen Le Pôle Enseignement supérieur et recherche du CSO. Denne er preget av en sterk kollektiv dynamikk og tradisjon for fasthet (rigeur) som driver forskerne til stadig å gå videre og nå lengre. Le Pôle er et spesialisert forskningsmiljø med en sterk faglig identitet. Miljøet ved Sosiologisk institutt er preget av stor tematisk, teoretisk og metodologisk bredde. Denne variasjonen er inviterende og kan åpne for å se muligheter i andre tilnærminger og perspektiver enn de en selv arbeider med.

Mangset mener at å bli eksponert for slike faglig-kulturelle ulikheter har gitt henne viktige påminninger om at fag og disipliner varierer både i sin praksis og normativt, og at slik variasjon  innenfor de enkelte disipliner spiller med i konstitueringen av de enkelte disipliner. Denne innsikten er også grunnleggende i hennes avhandling der hun gjør et dypdykk i historiefagets egen historie.

Historikerne - en truet art?

Mangsets avhandling er en analyse av historiefaget ved engelske, franske og norske universitet. Hun har intervjuet 59 historikere i de tre landene om deres oppfatninger av hva slags kunnskap og hvilke ferdigheter som definerer historiefaget.

Bolognaprosessen og andre reformer det siste tiåret har utfordret det som disiplinene selv oppfatter som fagenes egenart. Mangset bruker Bolognaprosessen som et inntak til et dypdykk i historiefagets egen historie ved seks universiteter i tre europeiske land. Les mer om studien i pressemeldingen