Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fondstildelinger

Tildelinger fra Meltzerfondet

Seks forskningsprosjekter ved SV-fakultetet har fått støtte fra Meltzerfondet. Den største tildelingen gikk til Karen Christensen til en studie av velferdspolitikk.

Prosjektet Velferdspolitikk, migrasjon og omsorgsarbeid. En kryss-nasjonal norsk/britisk studie av migranter i omsorgsarbeid skal studere hvordan personlige assistenter rekrutteres og hvilke arbeidsbetingelser de har. Dette er en arbeidstakergruppe i sterk vekst og med stort innslag av migranter. Prosjektet er komparativt og vil gi innsikt i hvordan den norske sosialdemokratiske velferdsstaten og den britiske liberale varianten legger ulike føringer på rekruttering og arbeidsbetingelser. Professor Karen Christensen, Sosiologisk institutt, er prosjektleder og ble tildelt kr. 364 000.

Professor Asuncion St. Clair, også ved Sosiologisk institutt, ble tildelt kr 259 000 til arbeidet med utforming av klimapanelets rapport. St. Clair er hovedforfatter av FNs klimapanels Fifth Assessment Report. Bevilgningen skal brukes til å sikre høy vitenskapelig kvalitet på rapporten og samtidig bidra til å styrke forskningskompetansen om klimaendringer i fagmiljøene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Det er etablert samarbeid med den tverrfaglige forskergruppen Klima, medier og politikk.

Postdoktor Håvard Haarstad ved Institutt for geografi fikk kr 180 000 til prosjektet The political spaces of transnational democracy. I prosjektet spør han hvilket rom det er for demokrati i overnasjonale politiske organer, i hvilken grad og hvordan sivilsamfunnsorganisasjoner kan holde overnasjonale organisasjoner ansvarlige, og om overnasjonal styring kan gjøres mer ansvarlig overfor sivilsamfunnsorganisasjoner og demokratiske strukturer på nasjonalt nivå.

Førsteamanuensis Ole Reidar Vetaas ved Institutt for geografi ble tildelt kr 170 000 til prosjektet Livelihood and attitude towards change in agroforestry: REDD programs in Nepal.  Prosjektet skal undersøke om folk er villige til å endre sin bruk av jord dersom de tilbys økonomisk kompensasjon gjennom REDD-mekanismer (Reduced Deforestation and Reduced Degradation). Det skal også undersøke om dette har sammenheng med kjønn, kaste og avstand til urbane sentre. Prosjektet vil bidra med viktig kunnskap om jordbrukstilpasninger som kan redusere avskoging.

Professor Sigve Tjøtta ved Institutt for økonomi får kr 100 000 til et prosjekt om utvikling av institusjoner for produksjon av kollektive goder. Det er økonomisk rasjonelt å være gratispassasjer, men for fellesskapet er det beste at alle bidrar. Gjennom økonomiske eksperimenter kan en studere hvordan deltakerne håndterer det sosiale dilemmaet som oppstår når en skal bidra til å produsere kollektive goder.

Førstemanuensis Leif Ove Larsen ved Institutt for informasjons- og medievitenskap får støtte til prosjektet Motstand og propaganda: En innholdsanalyse av illegale aviser 1940-1945. Prosjektet skal gi ny kunnskap om den illegale pressens funksjoner som arena for nyhetsformidling og meningsdanning under andre verdenskrig, særlig hvilken rolle disse publikasjonene spilte i holdnings- og motstandskampen. Prosjektet fikk tildelt kr. 152 000.

Støtte til formidlingsprosjekter

Ved årets tildeling fra Universitetsfondet, som støtter konferanser og formidlingsprosjekter, fikk fire forskere ved SV-fakultetet tildelt midler. De fire er:

Professor Ivar Bleiklie ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, som får støtte til å arrangere konferansen EUREDOCS

Førsteamanuensis Elisabeth Ivarsflaten ved Institutt for sammenliknende politikk, som får støtte til en seminarrekke om eksperimentell samfunnsvitenskap

Professor Terje Tvedt ved Institutt for geografi og førsteamanuensis Kjetil Børhaug ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, som begge får støtte til bokpublisering.